Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 134 (2020): Nasza Przeszłość

Artykuły

"Krakowskie" woluminy z dawnej biblioteki bernardynów na Karczówce pod Kielcami

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2020.134.67-94  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2020

Abstrakt

Artykuł prezentuje ustalenia dotyczące „krakowskiej” proweniencji niektórych woluminów z dawnej biblioteki bernardynów na Karczówce, które obecnie znajdują się w zasobie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Konwent Braci Mniejszych Obserwantów posiadał od początku swojego funkcjonowania (lata 30. XVII w.) wiele starodruków (zapewne też rękopisów liturgicznych) przekazanych przez władze zakonne prowincji, jak również krakowskich kanoników i profesorów uniwersyteckich. Ich identyfikację umożliwiły zachowane proweniencje oraz inne notki, m.in. wskazujące na konkretne przeznaczenie. 

Bibliografia

 1. Biblioteki Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, oprac. W. Żurek, Kielce 2005. [Google Scholar]
 2. Biedrzycka A., Kawecki R., Szyszkowski Marcin, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 50, Warszawa–Kraków 2014–2015, z. 206, s. 392–406. [Google Scholar]
 3. Chwalewik E., Zbiory polskie, archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, t. 1, Warszawa–Kraków 1926–1927. [Google Scholar]
 4. Damirski C. OFM, Kronika bernardynów w Polsce (1453–1651), przekł. o. K. Żuchowski, Kalwaria Zebrzydowska 2016. [Google Scholar]
 5. Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624–2024, t. 1: Początki fundacji, insygnia, fundator, red. J. Michta, Kielce 2016. [Google Scholar]
 6. Golichowski N., Przed nową epoką. Materiały do historii oo. Bernardynów w Polsce, Kraków 1899. [Google Scholar]
 7. Jastrzębski C., Kasata klasztoru Bernardynów na Karczówce w 1864 roku, „Studia Muzealno-Historyczne” t. 4, 2012, s. 33–43. [Google Scholar]
 8. Kantak K., Bernardyni polscy, t. 1–2, Lwów 1933. [Google Scholar]
 9. Kantak K., Capitula nec non Constitutiones FF. Minorum Observantiam (Bernardinorum) Provinciae Poloniae 1453(1467)–1628, „Collectanea Theologica” 15, 1934, nr 4, s. 459–462 [Google Scholar]
 10. Kantak K., Kapituły i Konstytucje bernardyńskie w XV i XVI w., „Przegląd Teologiczny” 10, 1929–1932. [Google Scholar]
 11. Karczówka. Historia – literatura – architektura – przyroda, red. J. L. Olszewski, Kielce 1995. [Google Scholar]
 12. Kardyś P., Patrum Bernardinorum Conventus Sancti Caroli Kielcijs ad Bibliothecam. Biblioteka oo. bernardynów z Karczówki od założenia konwentu do XIX wieku, [w:] Dzieje Karczówki w Kielcach (pod Kielcami) w latach 1624–2024, t. 6, Biblioteka bernardynów na Karczówce od 1632 roku do kasaty klasztoru w 1864 roku, red. J. Michta, Kielce 2019, s. 13–270. [Google Scholar]
 13. Kardyś P., Szyszkowiana/pseudoszyszkowiana z dawnego księgozbioru bernardynów z Karczówki przechowywane obecnie w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, t. 12, 2018, s. 429–441. [Google Scholar]
 14. Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” (dalej: ABMK) t. 40, 1980, s. 329–400; t. 41, 1980, s. 91–126. [Google Scholar]
 15. Kowalski W., Biskup krakowski Marcin Szyszkowski a konsekwencje zarazy lat dwudziestych XVII stulecia, [w:] Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Iwańczak i K. Bracha, Warszawa 2000, s. 227–244. [Google Scholar]
 16. Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 2, Kraków 1999. [Google Scholar]
 17. Lenart E., Biblioteki bernardyńskie w Polsce od 2. połowy XV wieku do końca wieku XVIII, [w:] Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Polsce (1453–2003), red. W. F. Murawiec, D. A. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 659–677. [Google Scholar]
 18. Lenart E., Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych w Polsce od XV do XVIII wieku, ABMK 53, 1986, s. 103–274. [Google Scholar]
 19. Łodyński M., Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807–1831), Wrocław 1958. [Google Scholar]
 20. Murawiec W. F., Kielce, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H. E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska, 1985. [Google Scholar]
 21. Murawiec W. F., Księgozbiory i książki rękopiśmienne w prawodawstwie ogólnym Zakonu Braci Mniejszych w późnym średniowieczu, „Folia Historica Cracoviensia” 6, 1999, s. 49–61. [Google Scholar]
 22. Murawiec W. F., Księgozbiory krakowskie zakonu Braci Mniejszych – bernardynów i reformatów – w świetle not proweniencyjnych w XVI–XVIII w., „Folia Historica Cracoviensia” 2, 1994, s. 41–59. [Google Scholar]
 23. Murawiec W. F., Początki biblioteki konwentu krakowskiego pw. św. Bernardyna ze Sieny, „Folia Historica Cracoviensia” 7, 2000, s. 93–111. [Google Scholar]
 24. Niesiecki K., Herbarz Polski. wyd. J. N. Bobrowicz, t. 4, Lipsk 1839–1845, t. 8, Lipsk 1848. [Google Scholar]
 25. Nir R., Informator o archiwach, bibliotekach i muzeach kościelnych w Polsce, „Chrześcijanin w świecie” nr 56/57, 1977, s. 199–227. [Google Scholar]
 26. Ozorowski E., Szyszkowski Marcin, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 4, Warszawa 1983, s. 296–298. [Google Scholar]
 27. Pieniążek-Samek M., Kościół i klasztor na Karczówce w dobie nowożytnej; architektura i wyposażenie, „Studia Muzealno-Historyczne” t. 4, 2012, s. 11–31. [Google Scholar]
 28. Pieniążek-Samek M., Tributum Gratitudinis Reddo. Fundacje artystyczne na terenie Kielc w XVII i XVIII wieku. Studium z historii literatury, Kielce 2005. [Google Scholar]
 29. Prokop K. R., Poczet biskupów krakowskich, Kraków 1999. [Google Scholar]
 30. Stobiecka G., Pobernardyński zespół kościelno-klasztorny na Karczówce w Kielcach, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, t. 8, 1973, s. 280–305. [Google Scholar]
 31. Szelińska W., Krakowski katalog darczyńców zakonu bernardynów z lat 1453–1602, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, t. spec., 1993. [Google Scholar]
 32. Ślaska K., Funkcja książki w zakonie bernardynów w XVII w., „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 13, 1991, s. 131–151. [Google Scholar]
 33. Tomczak S. B., Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, [w:] Wkład bernardynów w życie religijno-kulturalne narodu polskiego (wybrane aspekty), red. Cz. Gniecki, A. K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2016. [Google Scholar]
 34. Wyczawski H. E., Bernardyni polscy, t. 3, 1772–1946, Kalwaria Zebrzydowska 1992. [Google Scholar]
 35. Wyczawski H. E., Statuty zakonu Bernardynów w Polsce 1453–1795, „Prawo Kanoniczne” 25, 1982, z. 1–2, s. 179–196. [Google Scholar]
 36. Wyczawski H. E., Zakon w Polsce, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. Tenże, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 619–631. [Google Scholar]
 37. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa przy współpr. K. Muszyńskiej (zbiory kościelne), Warszawa 1988. [Google Scholar]
 38. Zdanowski J., Karczówka pod Kielcami, Kielce 1928. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.