Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 131 (2019): Nasza Przeszłość

Artykuły

Uwarunkowania duchowości zgromadzeń zakonnych życia ukrytego w Królestwie Polskim w XIX wieku

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2019.131.5-41  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2019
Wersje

Abstrakt

Przedmiotem analizy jest duchowość ukrytego życia zakonnego i jej uwarunkowania. Prawda o Bogu ukrytym zafascynowała Honorata Koźmińskiego, kapucyna żyjącego na przełomie wieków XIX i XX. Zainicjował ponad 20 zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, których członkowie nie nosili jednolitego stroju zakonnego i w ukryciu przed światem przeżywali swoją konsekrację. Niehabitowość, według zamysłu Założyciela miała być uwarunkowana nie tylko sytuacją społeczno-polityczną. Artykuł ukazuje ukrycie jako swoisty styl życia, charakteryzujący się pokorą, cichością, pracowitością i franciszkańskim minoritas. Zwiera także Rrozważania dotyczące zaangażowania kapucynów, ich pracy formacyjnej wśród kobiet i mężczyzn w określonych uwarunkowaniach społeczno-polityczno-eklezjalnych drugiej połowy XIX wieku.

Bibliografia

 1. Banasiuk J., Franciszkanin świecki na drodze do świętości według bł. Hono-rata, [w:] W szkole świętości błogosławionego Honorata, red. Tomasz Płonka OFMCap, Sandomierz-Zakroczym 2008, s. 289-309. [Google Scholar]
 2. Bar R. J., Zgromadzenie Sióstr Serafitek 1881-1961, „Prawo Kanoniczne” 6(1963), s. 75-211. [Google Scholar]
 3. Bar R. J., Tercjarstwo franciszkańskie, Kraków 1945. [Google Scholar]
 4. Bender R., Rewolucja moralna 1861 r., „Zeszyty Naukowe KUL” 4(1961), nr 3, s. 83-94. [Google Scholar]
 5. Boriello L., Giovanna della Croce, Secondin B., Historia duchowości. Ducho-wość chrześcijańska czasów współczesnych, t. 6, Kraków 1998. [Google Scholar]
 6. Brzozowski M., Działalność kaznodziejsko-misyjna kapucynów, [w:] Trzysta lat kapucynów w Polsce 1681-1981. Materiały z Sympozjum w Zakro-czymiu 27-29 październik 1981, Zakroczym-Warszawa-Kraków 1987, s. 227-234. [Google Scholar]
 7. Budziarek M., Kapucyni w Lublinie. Dzieje klasztoru w latach 1721-1864, Warszawa – Lublin 1996. [Google Scholar]
 8. Budziarek M., Bractwo Niepokalanego Serca Maryi przy kościele kapucy-nów w Lublinie (1856-1864), [w:] Kościół i społeczeństwo: rewolucje – demokracje – totalitaryzmy. Studia z dziejów XIX i XX wieku, pod red. J. Walkusza, Lublin 1993, s. 59-67. [Google Scholar]
 9. Chmielewski M., Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji, Lublin 2013. [Google Scholar]
 10. Chmielewski M., Metodologia duchowości katolickiej, [w:] Teologia ducho-wości katolickiej, red. W. Słomka, M. Chmielewski i inni, Lublin 1993, s. 49-69. [Google Scholar]
 11. Chmielewski M., Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, Lublin 1999. [Google Scholar]
 12. Ciardi F., Koinonia. Itinerario teologico-spirituale della comunità religiosa, Roma 1992. [Google Scholar]
 13. Czeczott W., Wspomnienia o ś.p. Ojcu Prokopie, kapucynie, „Rodzina Seraficka” 1912, t. 3. [Google Scholar]
 14. Dmowska B., Matka Maria Angela Truszkowska Założyciela Zgromadzenia Sióstr Felicjanek (1825-1899), t. 1. Życiorys, Buffalo N.Y., 1949. [Google Scholar]
 15. Duchowość średniowiecza. Tekst i komentarz. Opracował ks. Józef Warzeszak, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 16. Duchniewski J. F., Z dziejów polskiej Prowincji kapucynów (1810-1921), [w:] W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga Pamiątkowa, pr. zbr. pod red. R. Prejs, Warszawa 2002, s. s. 25-67. [Google Scholar]
 17. Duchniewski F., Polska Prowincja Kapucynów w XIX wieku (1795-1864), [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, pod red J. Kłoczowskiego, t. 4, cz. 1, Lublin 1987, s. 5-209. [Google Scholar]
 18. Duchniewski J., Przejawy zakonotwórczej aktywności kapucynów polskich w XIX wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 22(1975), z. 4, s. 99-107. [Google Scholar]
 19. Dylągowa H., Od upadku państwa polskiego po powstanie listopadowe (1795-1831), [w:] Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945, red. J. Kłoczowski, Lublin 1980, s. 203-218. [Google Scholar]
 20. Encyklika „Auspicato” papieża Leona XIII, [w:] Św. Franciszek z Asyżu i jego Trzeci Zakon (dokumenty ostatnich papieży), red. i tłum. J. Bar, Z. Włodarczyk, Wrocław-Kraków 1948. [Google Scholar]
 21. Filek O., Wokół terminu „duchowość”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 3(1966), s. 41-52. [Google Scholar]
 22. Gach P.P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin 1984. [Google Scholar]
 23. Gajewski S., Kasata klasztorów w diecezji lubelskiej w roku 1864, „Roczniki Humanistyczne” 21(1972), nr 1-2, s. 351-390. [Google Scholar]
 24. Grzybowski M. M., Postawa Wincentego Chościak-Popiela, biskupa płoc-kiego, wobec kasaty klasztorów z 1864 r. w jego diecezji, „Studia Płockie” 11(1983), s. 257-272. [Google Scholar]
 25. Il Terzo Ordine Francescano. Riflessioni di storia e di spiritualità, Roma 1970. [Google Scholar]
 26. Iriarte L., Historia franciszkanizmu, Kraków 1998. [Google Scholar]
 27. Jabłońska-Deptuła E., Przystosowanie i opór. Zakony męskie w Królestwie Kongresowym, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 28. Jabłońska-Deptuła E., Gawrysiakowa J., Z zagadnień religijno-społecznego ruchu kobiet w Królestwie Polskim połowy XIX wieku, „Roczniki Humanistyczne” 18(1970), z. 2, s. 101-139. [Google Scholar]
 29. Jabłońska-Deptuła E., Polskie odrodzenie religijne w XIX wieku, „Więź” 3(1960), nr 5, s. 53-70. [Google Scholar]
 30. Jakubczyk A., Zgromadzenie Sług Jezusa w społeczeństwie polskim w latach 1884-1939, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 31. Janczak Ł., Szymański Beniamin, „Encyklopedia Kościelna”, t. XXVIII, Warszawa 1905, s. 116-124. [Google Scholar]
 32. Kaczyńska E., Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815-1914, Warszawa 1989. [Google Scholar]
 33. Kapuścińska A., „Boska teoria socjalna, na której postęp ludzkości zawisł”. Prokop Leszczyński (1812-1895) i literacki projekt kordialno-ultramontański, Poznań 2015. [Google Scholar]
 34. Kieniewicz S., Historia Polski (1795-1918), Warszawa 1968. [Google Scholar]
 35. Kłoczowski J., Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Paryż 1991. [Google Scholar]
 36. Koska D., Życie ukryte przed światem. Dzieje klarysek kapucynek z Przasnysza – 150 lat istnienia zakonu, Pelplin 2017. [Google Scholar]
 37. Kosyra-Cieślak H., Szymczak R., Poszłam siać do Polski i wzeszło. 150 lat pracy Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, t. 1, Siostry Niepokalanki, Szymanów 2004. [Google Scholar]
 38. Koźmiński H., Listy okólne do zgromadzeń ukrytych 1884-1914, (Pisma, t. 12), opr. H. I. Szumił, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 39. Koźmiński H., Listy do przełożonych i współbraci Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 1867-1916, (Pisma, t. 2), opr. H. I. Szumił, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 40. Koźmiński, Wiadomości o zgromadzeniach prowadzących życie ukryte przed światem, [w:] Wybór pism o. Honorata Koźmińskiego, cz. 5, Polskie teksty ascetyczne, t. XI, cz. 5, Warszawa 1988, s. 9-78. [Google Scholar]
 41. Koźmiński H., Nauki o Trzecim Zakonie Ś.O. Franciszka, Warszawa 1920. [Google Scholar]
 42. Koźmiński H., Święty Franciszek Seraficki jego życie, wielkie dzieła, duch, pisma i nauki i ich odbicie w naśladowcach Jego, t. 4, Warszawa 1913. [Google Scholar]
 43. [Koźmiński] H., Powieść nad powieściami, Historia miłości Bożej względem rodu ludzkiego, t. I, Włocławek 1909; t. II, Włocławek 1910. [Google Scholar]
 44. Koźmiński H., Odpowiedź na ankietę „Przeglądu Powszechnego”: Jakie są szczególniejsze zadania, które katolicyzm u nas w Polsce ma dzisiaj do spełnienia?, „Przegląd Powszechny” 5(1906), s. 18-74. [Google Scholar]
 45. Koźmiński H., O zgromadzeniach ukrytych przed światem, Kraków [1901]. [Google Scholar]
 46. Koźmiński H., Katechizm zakonny, II C, 33, bd, (mps), [w:] Biblioteka Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu. [Google Scholar]
 47. Koźmiński H., Ojciec Prokop Kapucyn, Warszawa 1895. [Google Scholar]
 48. Koźmiński H., Wiadomości o nowych zgromadzeniach zakonnych powstałych w tym wieku w różnych krajach katolickich. Tłumaczenie z francuskiego, Kraków 1890. [Google Scholar]
 49. Krężlik E., Identità e principali impegni della „vita religiosa naskosta” nel pensiero di P. Onorata Koźmiński, Roma 1997. [Google Scholar]
 50. Langkammer H., Duch Święty a duchowość, Wrocław 1999. [Google Scholar]
 51. Langhammer H., Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej, Wrocław 1987. [Google Scholar]
 52. Lemańska K., Fenomen ukrytego życia zakonnego na przykładzie zgroma-dzeń założonych przez o. Honorata Koźmińskiego, Lublin 1995. [Google Scholar]
 53. Marecki J., Prejs R., Zarys historii kapucynów w Polsce, Kraków 2004. [Google Scholar]
 54. Mazurek H. M, Powstanie i rozwój ukrytych zgromadzeń bł. Honorata Koźmińskiego w latach 1874-1908, Opracowała i przygotowała do druku Halina Irena Szumił, Sandomierz 2009. [Google Scholar]
 55. Miesiąc Maryi dla ludu wiejskiego i dla odprawiających to nabożeństwo w gronie domowników ułożony, a na szczególną cześć BogaRodzicy ofiarowany przez x. Prokopa kapucyna, Warszawa 1853. [Google Scholar]
 56. Niebelski E., Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji, Lublin 2002. [Google Scholar]
 57. Nowak J. A., Duchowość osób konsekrowanych, [w:] Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarz, red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 179-189. [Google Scholar]
 58. O. Honorat, Miesiąc seraficzny: Miesiąc październik na cześć Ś. Franciszka, IIC, t. 31 (msp), [w:] Biblioteka Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu. [Google Scholar]
 59. Pańczak M. A, Franciszkańskie początki Trzeciego Zakonu, „Studia Fran-ciszkańskie” 6(1994), s. 225-236. [Google Scholar]
 60. Pazzelli R., San Fracesco e il Terz`Ordine, Padova 1982. [Google Scholar]
 61. Piotrowski W., Wybór kazań niedzielnych, świątecznych i przygodnych, t 1-4, Warszawa 1840. [Google Scholar]
 62. Piotrowski W., Kazania w osobliwszych materiach, R 731, (rkp), [w:] Biblioteka Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu. [Google Scholar]
 63. Piotrowski W., Przemówienia zakonne (1813-1835), t. 1 – 3, R 772/1; R 772/2; R 772/3 (rkp), [w:] Biblioteka Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu. [Google Scholar]
 64. Prejs R., Kapucyni Prowincji Polskiej w rewolucji moralnej i powstaniu styczniowym, [w:] Życie zakonne w Królestwie Polskim w latach 1832-1864, red. W. Graczyk, J. M. Marszalska, Kraków 2015, s. 119-138. [Google Scholar]
 65. Prejs P., Kapucyni Prowincji Polskiej po kasacie 1864 r. Losy-postawy, „Studia Franciszkańskie” 8(1997), s. 283-345. [Google Scholar]
 66. Prejs R., Zakonnicy franciszkańscy Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r. Dzieje-postawy, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 67. Prejs R., Maryjne piśmiennictwo o. Prokopa Leszczyńskiego, kapucyna, „Studia Franciszkańskie” 3(1988), s. 333-348. [Google Scholar]
 68. Rivi P., Francesco D` Assisi e il laicato del suo tempo. Le origini dell`Ordine Francescano Secolare, Padova 1989. [Google Scholar]
 69. Rył J., Zakonodawcza działalność Honorata Koźmińskiego OFMCap w Polsce pod zaborem rosyjskim, „Studia Franciszkańskie” 2(1986), s. 257-264. [Google Scholar]
 70. Słomka W., Teologia duchowości, [w:] M. Chmielewski, W. Słomka, Polscy teologowie duchowości, Lublin 1993, s. 231-241. [Google Scholar]
 71. Synowczyk K., Obecność ukryta na podstawie pism bł. Honorata Koźmiń-skiego, Kalwaria Zebrzydowska 2012. [Google Scholar]
 72. Synowczyk K., Błogosławieni słudzy. Wokół Napomnień św. Franciszka z Asyżu, Kraków 2009. [Google Scholar]
 73. Szewczul B., Działalność zakonodawcza błogosławionego Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 74. Szymula M., Duchowość zakonna według pism bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 75. Tarnawski P., La direzzione spirituale nelle vita consecrata femminile secon-do il beato Onorata Koźmiński, Roma 2007. [Google Scholar]
 76. Urbański S., Mistyczne perspektywy rozwoju duchowego chrześcijanina wskazane przez Jana Pawła II na początku trzeciego tysiąclecia, [w:] Du-chowość na progu trzeciego tysiąclecia, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 101-112. [Google Scholar]
 77. Werbiński I., Jedność i wielość duchowości, [w:] Teologia duchowości kato-lickiej, red. W. Słomka, M. Chmielewski i inni, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993, s. 70-84. [Google Scholar]
 78. Werner M., O. Honorat Koźmiński. Kapucyn 1829-1916, Poznań-Warszawa 1972. [Google Scholar]
 79. Wiech S., Kasata klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 r. w świetle wspomnień i relacji Dmitrija Anuczina, [w:] Życie zakonne w Królestwie Polskim w latach 1832-1864, red. W. Graczyk, J. M. Marszalska, Kraków 2015, s. 9-36. [Google Scholar]
 80. Wielgut D., Błogosławionego Honorata Koźmińskiego teologia ukrytego życia zakonnego, [w:] W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkań-skiej, red. R. Prejs OFMCap, Drukarnia Diecezjalna Sandomierz, Warszawa 1999, s. 321-334. [Google Scholar]
 81. Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 82. Żynel A., Duchowość chrześcijańska i jej podstawy w świetle teologii poso-borowej, [w:] Chrześcijańska duchowość (seria „W nurcie zagadnień po-soborowych”, t. 14), red. B. Bejze, Warszawa 1981, s. 7-23. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.