Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 126 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Życie codzienne kapucynów krośnieńskich

 • Józef Marecki
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.126.191-231  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2016

Abstrakt

Życie za klasztornymi murami wydaje się być monotonne. Jednak codzienne obowiązki zakonników: wspólna i indywidualna modlitwa, działalność duszpasterska i praca podtrzymująca funkcjonowanie klasztoru ma swoje blaski i codzienności nadaje niezwykłych rumieńców. Rytm codzienności nadawały nie tylko modlitwy chórowe, ale także posiłki spożywane o regularnych porach i wspólne zakonne rekreacje. Kapucyni utrzymywali kontakt zarówno ze swymi współbraćmi zakonnymi, w tym z przełożonymi, jak i kapłanami diecezjalnymi i osobami świeckimi. Z nimi przeżywali zakonne i religijne uroczystości, zakonne profesje oraz takie niezwykłe chwile, jak np. pogrzeby. Jak inni mieszkańcy Krosna, tak i zakonnicy, partycypowali w wydarzeniach politycznych, wojnach i kataklizmach, które nawiedzały miasto i okoliczne miejscowości

Bibliografia

 1. Konstytucje Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków 1928. [Google Scholar]
 2. Rozporządzenia i orzeczenia Kapituły Generalnej 65-tej, [w:] Konstytucje Braci Mniejszych Serafickiego Ojca Franciszka Ś. Kapucynów aprobowane i potwierdzone od Urbana VIII papieża z włoskiego na polski język wytłomaczone i za pozwoleniem przełoż[onych] do druku podane Roku Pańskiego 1733 dnia X mies[iąca] grudnia, Kraków 1904 [Google Scholar]
 3. R. Cielicki, Życie i działalność o. Mariana Najdeckiego (1876-1951) [msps], Kraków 1991 [Google Scholar]
 4. J.L. Gadacz, Słownik polskich kapucynów, t. 1-2, Wrocław 1985-1865 [Google Scholar]
 5. K. Gadacz, Powstanie prowincji galicyjskiej kapucynów, jej rozwój i zmiana nazwy na krakowską. 1781-1970 [w:] Zakony św. Franciszka w Polsce w latach 19772-1970, t. 2, red. J. Bar, Warszawa 1978 [Google Scholar]
 6. I. Homola, Krosno i powiat krośnieński w latach 1772-1914, [w:] Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1: Do roku 1918, Kraków 1972 [Google Scholar]
 7. J. Kostka, Wspomnienie o br. Leonie Wojnarze [mszps], Sędzi-szów Małopolski 1993 [Google Scholar]
 8. J. Marecki, Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypo-spolitej, Kraków 2000 [Google Scholar]
 9. J. Pietrzycki, Kwiaty Brata Rajmunda, [w:] Włoskie Madonny, Kraków 1928 [Google Scholar]
 10. W. Sarna, Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geogra-ficzno-historycznym, Przemyśl 1892 [Google Scholar]
 11. A. Szymański, W 50-tą rocznicę zbudowania i rozpoczęcia nauczania w Kolegium św. Fidelisa w Łomży (1925-1975) oraz na 450 rocznicę powstania Zakonu OO. Kapucynów [msps], Łomża 1975 [Google Scholar]
 12. A. Turowska, Grób Chrystusa w kościele kapucynów, [w:] U kresu, Kraków 1938 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.