Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 133 (2020): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Inwentarz archiwum klasztoru Kapucynów w Krośnie

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2020.133.259-314  [Google Scholar]
Opublikowane: 21.05.2021

Abstrakt

Archiwum klasztorów kapucynów w Krośnie swoimi początkami sięga XVIII w. Narastający ciągle zasób archiwalny, podzielony na 12 grup, w początkach XXI wieku sięgał 128 jednostek archiwalnych. Jest to archiwum otwarte, w którym znajdują się materiały związane z życiem zakonnym kapucynów, ich działalnością duszpasterską, charytatywną, społeczną i kulturalną oraz dokumentacja obejmująca działalność osób pośrednio związanych z konwentem. Część zasobu obejmuje sprawy majątkowe i remontowo budowlane. Inwentarz został sporządzony zgodnie z normami w polskiej archiwistyce kościelnej.

Bibliografia

Źródła
Kronika klasztoru Kapucynów w Krośnie. Tom I. 1753–1828, oprac. J. Marecki, Kraków 2003.
Opracowania
Conventus Crosnense ad S. Crucem exaltatam in dioecesi Premisliensi, [w:] Catalogus Ordinis Fratrum Minorum S. P. N. Francisci Capuccinorum Almae Provinciae Cracoviensis. Descriptus in Annum Domini 1934, Cracoviae 1934, s. 21–22.
Conventus in Krosno ad S. Crucem exaltatam in Dioecesi Premysliensi, [w:] Schematismus Ordinis Minorum S. P. Francisci Capuccinorum Provinciae Cracoviensis. Dispositus mense januario 1937, Cracoviae 1937, s. 24.
Conventus in Krosno ad S. Crucem exaltatam in Dioecesi Premysliensi, [w:] Schematismus Ordinis Minorum S. P. Francisci Capuccinorum Provinciae Cracoviensis.1952, Cracoviae 1952, s. 17–18.
Czuba M., Kościół i klasztor OO. Kapucynów w Krośnie, Krosno 1996 (Biblioteka Krośnieńska, seria: zabytki, zeszyt 11 (1996)).
Czuchra Z. J. MS, Ojcowie kapucyni w Krośnie, „Niedziela Przemyska” [dodatek do „Niedzieli”], 2000, nr 30, s. 3; toż 2003, nr 50, s. 3.
Dla dobra tego województwa, „Kurier Podkarpacki”, 1994, nr 48, s. 11.
Gadacz J. L., Słownik polskich kapucynów, t. 1–2, Wrocław 1985–1986.
Gadacz L., Archiwum Klasztoru [Kapucynów] w Krośnie, [w:] Inwentarz Archiwum Prowincji Krakowskiej Zakonu OO. Kapucynów, Lublin 1961 (nadbitka z „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. t. 2: 1961), s. 103–108.
Gadacz L., Rękopisy Biblioteki Klasztoru Kapucynów w Krośnie, w: Inwentarz zbiorów sztuki Prowincji Krakowskiej Zakonu OO. Kapucynów, Lublin 1965–1967 (nadbitka z „Archiwa, Biblio-teki i Muzea Kościelne”, t. 11–12: 1965; 14: 1967), s. 121–138.
Gadacz L., Zbiory sztuki Klasztoru [Kapucynów] w Krośnie, w: Katalog rękopisów bibliotecznych Prowincji Krakowskiej Zakonu OO. Kapucynów. 1600–1900, Lublin 1963 (nadbitka z „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 7: 1963), s. 107–121.
Gorczyca A., 30 srebrników z Jaruzelskim, „Gazeta w Rzeszowie” [dodatek do „Gazety Wyborczej”], 1993, nr 247, s. 1.
Gościński G., Opozycja na Podkarpaciu w latach 1981–1989, [w:] Z dziejów Solidarności Podkarpackiej 1980–1990, red. B. Adamski, Krosno 1992, s. 98–110.
Hospitium Crosnense ad S. Crucem exaltatam, in Dioecesi Przemysliensi, w: Catalogus Ordinis Fratrum Minorum S. P. N. Francisci Capuccinorum Almae Provinciae Cracoviensis. Descriptus in Annum Domini 1926, Cracoviae 1926, s. 27–28.
Jubileusz u Kapucynów, „Nasz Dziennik”, 2003, nr 232, s. 9.
Kaczmarski K., Działania Służby Bezpieczeństwa wobec klasztoru oo. Kapucynów w Krośnie w latach 1981–1989, „Nasza Przeszłość”, t. 127: 2017, s. 241–256.
Kaczmarski K., Działania Służby Bezpieczeństwa wobec klasztoru oo. Kapucynów w Krośnie w latach 1981–1989, „Nasza Przeszłość”, t. 127: 2017, s. 267–300.
Kamiński K., Bracia w kapturach, „Niedziela” [edycja „Niedziela Przemyska”] 2015, nr 18, s. IV.
Kamiński K., Krośnieńskie „dzieci” Ojca Pio, „Głos Ojca Pio”, R. 3: 2002, nr 2 (14), s. 29.
Kapelan Legionistów, „Dziennik Polski”, 1999, nr 261, s. 2.
Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, t. 1: Województwo krośnieńskie, red. E. Śnieżyńska-Stolotowa, F. Stolot, Warszawa 1977.
Korespondencja klasztoru kapucynów w Krośnie z Ministerstwem Łączności w Warszawie w sprawie zainstalowania i uruchomienia radiostacji (1985), „Biuletyn Dolnośląski” 1985, nr 5/63, s. 11–12.
Kosiek A., Krośnieński epizod w życiu Matejki, „Kurier Krośnieński” [dodatek samorządowy], 1993, nr 10, s. 3.
Kosiek A., O. Kosma Lenczowski (1881–1959) – zakonnik i patriota. (Wystawa i sesja popularnonaukowa), „Podkarpacki Informator Kul-turalny”, 1999, nr 4, s. 8.
Krakowscy Kapucyni na Ukrainie, „Gość Niedzielny”. 1993, nr 4, s. 5.
Krosno n. Wisłokiem, [w:] Rocznik Zakonu Braci Mniejszych Św. O. N. Franciszka Kapucynów Prowincji Krakowskiej św. Józefa w Polsce na rok jubileuszowy 1950, Kraków 1950, s. 58–59.
Krosno, [w:] „Katalog Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniej-szych Kapucynów”, Kraków 2000, s. 99.
Krosno, [w:] Katalog polskich prowincji Ojców Kapucynów, Rzym–Warszawa 1979, s. 163–165.
Krosno, [w:] Rocznik Zakonu Braci Mniejszych Św. O. N. Franciszka Kapucynów Prowincji Krakowskiej św. Józefa w Polsce. Rok 1961, Kraków 1961, s. 29.
Krosno, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1883, s. 709.
Krosno, w: Katalog Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków 2004, s. 106.
Krosno, w: Rocznik Prowincji Krakowskiej Braci Mniejszych Kapucy-nów. 1994, oprac. R. Szczałba, Kraków 1994, s. 84–85.
Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1 (do roku 1918), red. J. Garbacik, Kraków 1972.
Lexicon Capuccinum promptuarium historico-bibliographicum ordinis Fratum Minorum Capucinorum (1525–1950), Romae 1951, kol. 906.
Marecki J., Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej, Kraków 2000.
Marecki J., R. Prejs, Zarys historii kapucynów w Polsce, Kraków 2004.
Marecki J., Życie codzienne kapucynów krośnieńskich, „Nasza Prze-szłość”, t. 126:2016, s. 191–232.
Michalinalia’99, „Nasz Dziennik w Małopolsce” [dodatek do „Na-szego Dziennika”], 1999, nr 67, s. 2.
Noc Fatimska, „Nasz Dziennik w Małopolsce” [dodatek do „Naszego Dziennika”], 2002, nr 155, s. 4.
Obertyński Z., Początki polskiej prowincji kapucynów, Warszawa 1936, s. 27.
Odpust w Krośnie, „Nasz Dziennik w Małopolsce” [dodatek do „Naszego Dziennika”], 2001, nr 213, s. 2.
Olszewski w Krośnie. Odnowa Polski. „Dziennik Polski”, 1995, nr 115, s. 15.
Pabis M., „Wymarsz ku wolności”, „Nasz Dziennik”, 2000, nr 201, s. 8.
Ross J., Przeszłość artystyczna i zabytki sztuki Krosna i okolicy, [w:] Ilustrowana monografia powiatu krośnieńskiego, Krosno 1957, s. 334–335
Ross J., Zabytki sztuki Krosna (ich dzieje i stan obecny), [w:] Ilustrowana monografia powiatu krośnieńskiego, Krosno 1957, s. 146–149.
Sarna W., Kościół i klasztor oo. kapucynów w Krośnie, Kraków 1891.
Sarna W., Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym napisał…, Przemyśl 1898, s. 303–308.
Sprawozdanie komisji do badania historii sztuki w Polsce, Kraków 1896, t. 5, s. XVIII.
Surowy spowiednik, „Dziennik Polski”, 1995, nr 247, s. 3.
Ukraińcy i Niemcy u kapucynów, „Gazeta Wyborcza”. 1993, nr 2, [bs.].
Walentynki w Krośnie, „Gazeta w Rzeszowie” [dodatek do „Gazety Wyborczej”], 1994, nr 37, s. 2.
Wierni Bogu i Polsce. 15 lat Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo”, oprac. P. Jankiewicz, Krosno 2005.
Zieliński K., Na starej pocztówce, „Nowe Podkarpacie”, 1993, nr 1, s. 5.

Downloads

Download data is not yet available.