Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 133 (2020): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Skarbiec kościoła oo. kapucynów w Krośnie

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2020.133.315-334  [Google Scholar]
Opublikowane: 21.05.2021

Abstrakt

Skarbce kojarzą się zwykle z miejscami niesamowitymi, tajemniczymi, kryjącymi skarby i pamiątki z przeszłości. Nie zawsze tak jest, ale skarbce klasztorne często spełniają tę definicję. Nie inaczej jest w przypadku skarbca klasztoru kapucynów w Krośnie. Nie jest to skarbiec leciwy, najstarsze zabytki datowane są na XVIII wiek, jednak wydaje się być ciekawym zbiorem artefaktów sztuki złotniczej
dedykowanych w większości przypadków zakonowi lub nawet konkretnie klasztorowi kapucynów krośnieńskich. Stąd podjęta w artykule próba skatalogowania zbiorów co może przyczynić się do dalszych prac nad opracowaniem złotnictwa zdeponowanego w krośnieńskim klasztorze.

Bibliografia

Czuba M., Inwentarz zbiorów sztuki klasztoru oo. kapucynów w Krośnie, Krosno 1997.
Giba C. J., Kapucyni polscy po II wojnie światowej, [w:] Trzysta lat kapucynów w Polsce, Zakroczym–Warszawa–Kraków 1987, s. 264–273;
Katalog Zabytków sztuki w Polsce, red. E. Śnieżyńska-Stolotowa, F. Stolot, Nowa Seria t. 1, z. 1, Warszawa 1977
Katalog Zabytków sztuki w Polsce, red. Ewa Śnieżyńska-Stolotowa, Franciszek Stolot, Nowa Seria t. 1, z. 1, Warszawa 1977,
Konstytucye Braci Mnieyszych Serafickiego Oyca Franciszka Świętego Kapucynow Approbowane y Potwierdzone od Urbana VIII Papieża…, Kraków 1733
Kronika klasztoru Kapucynów w Krośnie, t. 1 1753–1828, opr. Józef Marecki, Kraków 2003
Marecki J., Represje wobec kapucynów prowincji krakowskiej w latach II wojny światowej, „Studia Franciszkańskie”, t. 4:1996, s. 311–351.
Samek J., Polskie złotnictwo, Wrocław–Warszawa 1988.
Samek J., Skarbiec kościoła kapucynów w Krakowie, [w:] Trzysta lat kapucynów w Krakowie, red. J. Ma r e c k i, Kraków 1997, s. 211–219.
Zucha T., Kościół i klasztor Kapucynów w Drohobyczu, [w:] Materiały z dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, red J. K. Ostrowski, cz. 1, t. 6: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków 1998.

Downloads

Download data is not yet available.