Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 126 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Architektura, wystrój i symbolika klasztorów kapucyńskich na przykładzie klasztoru krośnieńskiego

 • Lucyna Rotter
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.126.233-249  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2016

Abstrakt

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów powstał po 1525 roku w wyniku reformy, której inicjatorem był o. Matteo da Bascio. Niemal od początku swego istnienia kapucyni wykształcili pewien zauważalny styl w sztuce, charakterystyczny dla wznoszonych przezeń klasztorów, w których konkretnym zasadom podlegała nie tylko sama architektura kościoła i klasztoru, ale i wyposażenie wnętrza, malarstwo, rzeźba czy rzemiosło artystyczne. Utrzymanie jednolitego stylu architektonicznego było możliwe nie tylko dzięki rygorystycznym przepisom, ale i żywej tradycji. Cechy budownictwa kapucyńskiego posiadając bardzo wyraźny rys semantyczny, podkreślają duchowość i tradycję Zakonu.

Bibliografia

 1. Antologia Mistyków franciszkańskich, red. S. Kafel, t. 3, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 2. Bartczakowa A., Kościół Kapucynów, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 3. Bartoszewski G., Przybycie kapucynów do Polski oraz terytorialny i personalny rozwój zakonu w latach 1681-1810, [w:] Trzysta lat kapucynów w Polsce. 1681-1981, Zakroczym-Warszawa-Kraków 1987. [Google Scholar]
 4. Bogdanowski J., Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 5. Budziarek M., Kapucyni w Lublinie dzieje klasztoru w latach 1721-1864, War-szawa Lublin 1996. [Google Scholar]
 6. Charageat M., Sztuka Ogrodów, Warszawa 1978. [Google Scholar]
 7. Chrzanowski T., Kapucyni a sztuka, [w:] Trzysta lat kapucynów w Krakowie. 1695-1995. Księga pamiątkowa, red. J. Marecki, Kraków 1997. [Google Scholar]
 8. Colombas G. M., Abito religioso. L’abito monastico, [w:] Dizionario degli istituti di perfezione, red. G. Pelliccia, G. Rocca, t. 1, Roma 1974. [Google Scholar]
 9. Czuba M., Kościół i klasztor oo. Kapucynów w Krośnie, „Biblioteka krośnieńska”, z. 11, Krosno 1996. [Google Scholar]
 10. Fre G., Archittettura cappuccine in Emilia e in Romagna, [w:] I Cappuccini in Emilia-Romagna Storia di una presenza, red. G. Pozzi, P. Prodi, Bologna 2002. [Google Scholar]
 11. Gerlach P., De architectuur der Capucijnen. „Franciscaans Leven”, R. 38:1955, z. 3. [Google Scholar]
 12. Giacomelli A., Problemi economici, questua e impegno sociale, [w:] I I Cappuccini in Emilia-Romagna Storia di una presenza, red. G. Pozzi, P. Prodi, Bologna 2002. [Google Scholar]
 13. Gross R., Dlaczego czerwień jest barwą miłości, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 14. Hani J. , Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1998. [Google Scholar]
 15. Hani J., Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków . [Google Scholar]
 16. Hermanowicz W., Monografia architektury kościoła oo. kapucynów p.w. Św. Piotra i Pawła w Lublinie, „Rocznik Humanistyczny”, R. 18:1970, z. 5. [Google Scholar]
 17. Hodor K., Ogrody klasztorne i ich rola w kształtowaniu tkanki urbanistycznej miasta Krakowa, [w:] Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miasta, red. A. Mitkowska, K. Hodor, K. Łakomy, Kraków 2012. [Google Scholar]
 18. Hummerich W., Kapuzinerarchitektur in den rheinischen Ordensprovinzen, Mainz 1987. [Google Scholar]
 19. Jastrzębski A. A.., Duchniewski F. J., Część historyczna, [w:] Katalog polskich prowincji ojców kapucynów, Rzym-Warszawa 1979. [Google Scholar]
 20. Konstytucje Braci Mniejszych Serafickiego Ojca Franciszka świętego Kapucynów, aprobowane i potwierdzone od Urbana VIII papieża. Z włoskiego na polski język wytłumaczone, Kraków 1733. [Google Scholar]
 21. Krasucka B., Sztuka kapucyńska, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000. [Google Scholar]
 22. Krenz M., Średniowieczna symbolika wirydarzy klasztornych, Kraków 2005. [Google Scholar]
 23. L’abito religioso, Roma 1977. [Google Scholar]
 24. Lichaczow D., Poezja ogrodów. O semantyce stylów ogrodowo-parkowych, Wro-cław-Warszawa-Kraków 1991. [Google Scholar]
 25. Lorentz S., Rottermund A., Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984. [Google Scholar]
 26. Łoziński B., Leksykon zakonów w Polsce, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 27. Majdecki L., Historia Ogrodów, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 28. Marecki J., Architektura i wystrój klasztorów kapucyńskich, [w:] Zakon Braci Mniejszych Kapucynów na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu, Wrocław 1996. [Google Scholar]
 29. Marecki J., Kościół i klasztor kapucynów w Krakowie, Kraków 1995. [Google Scholar]
 30. Marecki J., Zakony w Polsce, Kraków 2000. [Google Scholar]
 31. Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963. [Google Scholar]
 32. Mrozek J. A., Architektura klasycyzmu, [w:] Sztuka świata, t. 8, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 33. Nadolski B. , Ambona. Historia, znaczenie, symbolika, Kraków 2008. [Google Scholar]
 34. Okoń M., Krosno, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002. [Google Scholar]
 35. Prejs R., Kapucyni, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000. [Google Scholar]
 36. Rotter L., Habit franciszkański na przykładzie wybranych wspólnot męskich i żeńskich, „Zeszyty sądecko-spiskie”, t. 4:2009. [Google Scholar]
 37. Rotter L.,Ubiór czy kostium. Znaczenie i funkcja strojów zakonnych, Kraków 2015. DOI: https://doi.org/10.15633/9788374384834 [Google Scholar]
 38. Sarna W., Kościoły i klasztory reguły św. Franciszka na ziemiach polskich, z. 1, Kraków 1891. [Google Scholar]
 39. Sobieraj M., Fundatorzy kapucyńskich klasztorów w XVII i XVIII wieku, [w:] Trzysta lat kapucynów w Krakowie. 1695-1995. Księga pamiątkowa, red. J. Ma-recki, Kraków 1997. [Google Scholar]
 40. Stolot F., Śnieżyńska-Stolotowa E., Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa, t. 1: województwo krośnieńskie, z. 1: Krosno, Dukla i okolice, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 41. Szafrańska M., Wirydarz – słowo, forma, treść, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, t. 27, Kraków 1995. [Google Scholar]
 42. Topińska M., Budownictwo kapucynów w Polsce w świetle konstytucji i tradycji zakonu. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, R. 19:197 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.