Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 125 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Zarys dziejów klasztoru oo. karmelitów w Sąsiadowicach

 • Agnieszka Franczyk-Cegła
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.125.76-126  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2016

Abstrakt

W 1603 r. biskup przemyski Maciej Pstrokoński na prośbę Jana Szczęsnego Herburta przedłożoną w imieniu jego niepełnoletniego krewnego Wojciecha Erazma Herburta zezwolił na sprowadzenie do Sąsiadowic karmelitów dawnej obserwacji. Zakonnicy założyli tam swój pierwszy na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej klasztor, który przetrwał najazdy tatarskie w XVII wieku, kasaty klasztorne w XVIII-XIX wieku oraz wojny światowe i przymusowe wysiedlenie w wieku XX zakończone w 2011 r. powrotem braci do klasztoru. Celem artykułu jest przedstawienie historii klasztoru sąsiadowickiego począwszy od 1603 r. aż do czasów współczesnych.

Bibliografia

 1. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, red. X. Liske, t. 13, Lwów 1888, t. 14, Lwów 1889; t. 16, Lwów 1894, t. 18, Lwów 1903; t. 19, Lwów 1906. [Google Scholar]
 2. Annales Ingolstadiensis Academiae, red. V. Rotmar, J. Engerd, J. Mederer, ps 2, Ingolstadt 1782. [Google Scholar]
 3. Augustyn M., Dwór w Ustianowej Górnej, „Bieszczad”, 1998, nr 5, s. 15-16. [Google Scholar]
 4. Betlej A., Kościół pw. św. Anny i klasztor oo. Karmelitów w Sąsiadowicach, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskie-go, t. 5, red. J. K. Ostrowski, Kraków 1997, s. 225-248. [Google Scholar]
 5. Bielski M., Kronika Polska, Kraków 1597. [Google Scholar]
 6. Błażkiewicz H., Szkolnictwo parafialne w diecezji przemyskiej w latach 1636-1757 w świetle wizytacji biskupich, „Nasza Przeszłość”, 1976, t. 46, s. 153-206. [Google Scholar]
 7. Boniecki A., Herbarz Polski, t. 2, Warszawa 1900. [Google Scholar]
 8. Borawska. T., Rietz H., Losy biblioteki klasztornej kartuzów kaszubskich na tle dziejów kartuzji Paradisi Beatae Mariae, „Biuletyn Biblioteki Jagiel-lońskiej”, R. 43, 1993, s. 15-35. [Google Scholar]
 9. Budzyński Z., Dzieje opieki społecznej w ziemi przemyskiej i sanockiej (XV-XVIII w.), Przemyśl 1987. [Google Scholar]
 10. Bullarium Carmelitanum: plures complectens summorum pontificum consti-tutiones ad ordinem fratrum beatissimae, semperq[ue] virginis Dei geni-tricis Mariae de Monte Carmelo spectantes, ps 2, Romae 1718. [Google Scholar]
 11. Chodynicki. I., Wiadomość historyczna o fundacjach klasztorów zakonu karmelitańskiego, Lwów 1846. [Google Scholar]
 12. Chotkowski W., Dzieje klasztorów i monasterów galicyjskich w czasach roz-biorowych. Część I. Zakony doszczętnie zniesione, „Sprawozdania z Czyn-ności i Posiedzeń PAU”, 1916, t. 21, nr 6, s. 26-40. [Google Scholar]
 13. Chotkowski W., Historya polityczna kościoła w Galicyi za rządów Maryi Teresy, t. 2, Kraków 1909. [Google Scholar]
 14. Ciechanowicz J., Rody Rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 5, Rze-szów 2001. [Google Scholar]
 15. Commentationes historicae: almae matri Studiorum Bononiens novem saecu-la feliciter celebranti ab Universitate Iagellonica Cracoviensi oblatae, red. S. Cynarski, Warszawa – Kraków 1988. [Google Scholar]
 16. Czawaga K., Wizerunek św. Anny powrócił do Sąsiadowic, „Kurier Galicyj-ski”, 31 VII-16 VIII 2012, nr 14 (162), s. 15. [Google Scholar]
 17. Dąbrowski J., Wielka Wojna, t. 1, Warszawa 1937. [Google Scholar]
 18. Długosz J., Latyfundia Lubomirskich w XVII wieku, Opole 1997. [Google Scholar]
 19. Dodatek do Gazety Lwowskiey: doniesienia urzędowe, 1813, nr 41. [Google Scholar]
 20. Drohojowski J., Kronika Drohojowskich, Kraków 1904. [Google Scholar]
 21. Dziedzicki L., „Sąsiadowice”, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskie-go i innych krajów słowiańskich, t. 10, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1889, s. 363-364. [Google Scholar]
 22. Franczyk-Cegła A., Fragmenty księgozbioru OO. Karmelitów w Sąsiadowi-cach w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Hereditas Mo-nasteriorum”, R. 6, 2015, s. 251-290. [Google Scholar]
 23. Gach P. P., Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na zie-miach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin 1999. [Google Scholar]
 24. Galizisches Provinzial-Handbuch für das Jahr 1869, Lemberg [1868]. [Google Scholar]
 25. Gazeta Lwowska, 18 XI 1909. [Google Scholar]
 26. Gil C., Czterysta lat Karmelitów bosych w Polsce (1605-2005), [w:] Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa, red. tenże, Kraków 2005. [Google Scholar]
 27. Giżycki J. M., Z przeszłości karmelitów na Litwie i Rusi, cz. 1-2, Kraków 1918. [Google Scholar]
 28. Grotto dell'Ero L., Della Università di Padova, cenni ed iscrizioni, Padova 1841. [Google Scholar]
 29. Handbuch des Leberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1856 [-1863, 1865-1866], Lemberg [1855-1865]. [Google Scholar]
 30. Hildebrandt A., Wiadomości niektóre o dawniejszym archidiakonacie pomor-skim a teraz znacznej części diecezyi chełmińskiej, Pelplin 1865. [Google Scholar]
 31. Jabłonowski A., Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycz- nym. T. 7. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona. Cz. 1, Warszawa 1902. [Google Scholar]
 32. Jasmanicki J., Theses Physicae…, Heidelberg 1594. [Google Scholar]
 33. Kolak W., Karmelici w Polsce, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, szp. 811-812. [Google Scholar]
 34. Kolak W., Rubczyński Marcin, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 32, Wro-cław – Warszawa – Kraków, 1989, s. 561-562. [Google Scholar]
 35. Kuczera A., Samborszczyzna: ilustrowana monografja miasta Sambora i eko- nomji samborskiej, Sambor 1935. [Google Scholar]
 36. Kuropatnicki E. A., Geografia albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Lo- domeryi, Przemyśl 1786. [Google Scholar]
 37. Lewin R., [relacja z przeżyć wojennych], [w:] Dzieci Holocaustu mówią…, red. W. Śliwkowska, J. Ficowski, Warszawa 1993, s. 171-176. [Google Scholar]
 38. Łaszczyńska O., Ród Herburtów w wiekach średnich, Poznań 1948. [Google Scholar]
 39. Łoziński W., Prawem i lewem: Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, t. 2, Lwów 1904. [Google Scholar]
 40. Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942-1960, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 41. Motylewicz J., Straty i zniszczenia wojenne oraz klęski elementarne w mia-stach ziemi przemyskiej i sanockiej w pierwszej połowie XVIII wieku, „Studia Przemyskie”, R. 1, 1993, s. 71-84. [Google Scholar]
 42. Niesiecki K., Herbarz Polski, t. 4, Lipsk 1839. [Google Scholar]
 43. Nowy przeor oo. Karmelitów, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 6 I 1915, r. 7, nr 5, s. 4. [Google Scholar]
 44. Pietruszka A., Klasztor oo. Karmelitów w Sąsiadowicach, „Kurier Galicyj-ski”, 29 VIII-15 IX 2014, nr 16 (212), s. 24-25. [Google Scholar]
 45. Potocki M., Sprawozdanie Mieczysława Potockiego, konserwatora budowli i po- mników wschodniej Galicyi, „Biblioteka Ossolińskich”, 1866, t. 8, s. 342-377. [Google Scholar]
 46. Prawa, Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego…, vol. 4, Warszawa 1737. [Google Scholar]
 47. Sacharinus, Stanislaus, Descriptio duorum certaminum, quae … Sigismundi regis Poloniae milites cum Petro Ion Palatino Moldaiae, & cum eius exer-citibus … habuerunt, [Cracoviae 1531]. [Google Scholar]
 48. Sarna W., Dzieje Dyecezyi Przemyskiej obrządku łać. Cz. 1, Episkopat przemyski o. ł., Przemyśl 1902. [Google Scholar]
 49. Schematismus universi venerabilis cleri dioeceseos Premisliensis tum saecu-laris tum regularis ritus Latini anno 1810, [1817-1818, 1820-1821, 1823-1827, 1832-1833, 1835-1842, 1845-1846, 1853, 1855-1859, 1896-1906, 1908-1910, 1912, 1914, 1917, 1925, 1927–1928, 1935, 1937], [s. l. 1809-1826; Premisliae 1832-1859, 1895-1905, 1908-1911, 1913, 1916, 1925, 1927-1928, 1935, 1937]. [Google Scholar]
 50. Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesis rit. lat. Premisliensis pro Anno Domini 1860. [1862, 1866-1868, 1884, 1892-1895, 1898, 1904], Jasło 1860; [1862-1868, 1884, 1891-1894, 1897, 1903]. [Google Scholar]
 51. Seriewicz A., Xiężyc Mistyczny…, Lwów 1726. [Google Scholar]
 52. Siekierka S., Komański H., Bulzacki K., Ludobójstwo dokonane przez nacjo-nalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 53. Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskim, Lwów 1910. [Google Scholar]
 54. Słotwiński K., Wiadomość o Piotrze Pawle Berezowskim, „Czasopismo Nau-kowe od Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich wydawane”, 1834, t. 7, s. 178-182. [Google Scholar]
 55. Smagacz A., Rozwój i podział Prowincji Polskiej Karmelitów Bosych w XVIII wieku, [w:] Cztery wieki Karmelitów Bosych w Polsce (1605-2005), red. A. Ruszała, Kraków 2005. [Google Scholar]
 56. Spieralski Z., Kampania obertyńska 1531 roku, Warszawa 1962. [Google Scholar]
 57. Stachowicz J., Miniony czas. Wspomnienia nauczyciela, Kraków 1994. [Google Scholar]
 58. Status scholarum nationarum in dioecesi Premisliensi ritus latini anno 1833, [Premisliae] 1833. [Google Scholar]
 59. Sulmierski F., Czaple, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i in-nych krajów słowiańskich, t. 1, red. tenże, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1975, s. 733. [Google Scholar]
 60. Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakow-skim na rok 1871[-1873, 1875-1884, 1886-1890, 1892-1901, 1905-1908, 1910-1914], Lwów 1871[-1901, 1905-1908, 1910-1914]. [Google Scholar]
 61. Tomasz z Akwinu od św. Ignacego, Anna święta z świętym Joachimem…, Lwów 1756. [Google Scholar]
 62. Tyszkiewicz E., Groby rodziny Tyszkiewiczów, Warszawa 1873. [Google Scholar]
 63. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku, red. K. Przyboś, Wro-cław 1987. [Google Scholar]
 64. Waligórski F., Historya fundacyi kościołów i klasztorów lwowskich, „Rozma-itości” 15 VI 1859, nr 24, s. 185-189. [Google Scholar]
 65. Watulewicz J., W dolinie Strwiąża, Lwów 1939. [Google Scholar]
 66. Watulewicz J., Z pamiętników proboszcza łac. w Felsztynie skreślonych w latach wojny światowej 1914-1919, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1913-1922”, 1923, t. 3, s. 1-71. [Google Scholar]
 67. Zbiór Dokumentów Małopolskich, t. 4, red. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, Wrocław 1969. [Google Scholar]
 68. Zima I., Aleksander Czołowski 1865-1944: luminarz lwowskiej kultury, Gdy-nia 2011. [Google Scholar]
 69. Żelewski R., Herburt Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Wro-cław – Warszawa – Kraków 1960-1961, s. 450-453. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.