Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 120 (2013): Nasza Przeszłość

Artykuły

Inwentarz dóbr konwentu zwierzynieckiego w roku Pańskim 1722 spisany

 • Szymon Kazusek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2013.120.97-155  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2013

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej publikacji jest jedyny zachowany wczesnonowożytny inwentarz dóbr klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. Rękopis ten zawiera opis nieruchomości w dwudziestu wsiach będących własnością konwentu zwierzynieckiego z 1722 r. Inwentarz jest doskonałym źródłem do badań nad gospodarką folwarczną w majątku klasztornym. Nazwy wsi klasztornych, z których pochodzą opisywane nieruchomości, przetrwały w ogromnej większości do czasów współczesnych. Obecnie niektóre miejscowości znajdują się w granicach administracyjnych Krakowa, Krzeszowic czy Będzina, inne istnieją pod poprzednimi lub zmienionymi nazwami, natomiast jedna z opisywanych wsi (Zakościele) nie zachowała się do naszych czasów. Analizując zawartość inwentaryzacji można uzyskać szczegółowe informacje o wielkości, stanie i organizacji budynków będących własnością klasztoru, a także o umowach najmu i ich aspektach finansowych. Obraz wyłaniający się po wykonaniu inwentaryzacji pokazuje duże zróżnicowanie stanu technicznego budynków gospodarczych. Ponadto prezentowany opis zawiera informacje o budynkach w bardzo złym stanie, remontowanych lub nowych.

Bibliografia

 1. Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1: Mapy, plany, pod red. H. Rutkowskiego, Warszawa 2008; [Google Scholar]
 2. Borkowska M., Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Lublin 2010, [Google Scholar]
 3. Duch O., Jak mniszki gospodarowały? Gospodarka w prawosławnych i unickich monasterach żeńskich eparchii lwowskiej i przemyskiej w XVII-XVIII wieku, [w:] Folwark-wieś-latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. J. Muszyńskiej, S. Kazuska, J. Pielasa, Kielce 2009, s. 187-196; [Google Scholar]
 4. Główka D., Gospodarstwo wiejskie na Mazowszu u schyłku XVIII wieku w świetle protokołów „Ofiary 10. i 20. grosza”, [w:] Folwark-wieś-latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. J. Muszyńskiej, S. Kazuska, J. Pielasa, Kielce 2009, s. 267-283; [Google Scholar]
 5. Groth A., Gospodarka folwarczna w dobrach Krokowskich w drugiej połowie XVIII wieku, [w:] Folwark-wieś-latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. J. Muszyńskiej, S. Kazuska, J. Pielasa, Kielce 2009, s. 139-150; [Google Scholar]
 6. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, oprac. K. Lepszy, Wrocław 1953. [Google Scholar]
 7. Muszyńska J., Gospodarka dworska w dobrach biskupów krakowskich w połowie XVII wieku, Kielce 2012; [Google Scholar]
 8. Marszalska J., Inwentarz klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Czernej z 1643 roku jako źródło do dziejów poznania klasztoru i jego spraw gospodarczych, „Nasza Przeszłość”, t. 106, 2006, s. 301-312; DOI: https://doi.org/10.52204/np.2006.106.301-314 [Google Scholar]
 9. Jasielczuk L., Dzieje klasztoru Ojców Dominikanów w Klimówce 1682-1832, Białystok 2005, [Google Scholar]
 10. Kościelak S., Jezuici w Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk 2003, ; [Google Scholar]
 11. Kramarska-Anyszek K., Dzieje klasztoru PP. Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu do roku 1840, „Nasza Przeszłość”, t. 47, 1977, s. 5-169. DOI: https://doi.org/10.52204/np.1977.47.5-169 [Google Scholar]
 12. Leń K., Jezuickie kolegium św. Jana w Jarosławiu 1573-1773, Kraków 2000; [Google Scholar]
 13. Lipelt R., Stosunki społeczno-gospodarcze w dobrach małopolskich księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego w pierwszej połowie XVIII wieku, Rzeszów 2002. [Google Scholar]
 14. Majkowski W. , Gospodarstwo chłopskie w starostwie szydłowskim w XVI-XVIII stuleciu, [w:] Folwark-wieś-latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. J. Muszyńskiej, S. Kazuska, J. Pielasa, Kielce 2009, s. 41-56; [Google Scholar]
 15. Mapa województwa krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego (1788-1792), pod kier. W. Semkowicza, Kraków 1930. [Google Scholar]
 16. Michalski A., Działalność gospodarcza książąt Czartoryskich w księstwie klewańskim w latach 1701-1741, Słupsk 2012; [Google Scholar]
 17. Rajman J., Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich, Kraków 1993 (Biblioteka Krakowska, nr 131) [Google Scholar]
 18. Sidorowska A.B., Klucz szczebrzeski Ordynacji Zamojskiej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2009; [Google Scholar]
 19. Szylar A., Działalność handlowa benedyktynek sandomierskich w XVIII i na początku XIX wieku, „Studia Historyczne”, R. 48, 2005, nr 2, s. 167-189; [Google Scholar]
 20. Szylar A., Gospodarowanie benedyktynek sandomierskich, Tarnobrzeg 2008; [Google Scholar]
 21. Wijaczka J., Nowe źródła do dziejów klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu z lat 1661-1672, „Kieleckie Studia Historyczne”, t. 14, 1996, s. 203-210. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.