Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 120 (2013): Nasza Przeszłość

Artykuły

Nota o życiu O. Józefa Markiewicza SI (1865-1908)

 • Marlena Sędłak
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2013.120.223-245  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2013

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na opisie życia i działalności Józefa Markiewicza. Józef Markiewicz urodził się w Drohobyczu 18 lipca 1865 r. Ojciec pracował jako urzędnik państwowy, a matka pracowała w domu i opiekowała się ośmiorgiem dzieci. Młody Józef Markiewicz był bardzo dobrym uczniem. Uczył się w Drohobyczu, a po 1875 roku w Krakowie. W 1883 roku wstąpił do seminarium duchownego i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Teologicznym. Przez rok studiował także filozofię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Będąc w Rzymie zdał sobie sprawę, że powinien wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Wrócił do Krakowa i przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1888 roku, a w listopadzie zdecydował się wstąpić do Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi. Zasłynął jako gorliwy i sumienny ksiądz. Pracował jako nauczyciel łaciny i religii w Chyrowie, a później jako kaznodzieja w Stanisławowie. Był też odpowiedzialny za nowicjuszy w Starej Wsi. Przez te wszystkie lata myślał jednak o misjach w Afryce. Interesował się misjami już jako nastolatek. Jako jezuita prosił przełożonych o wysłanie go na misję do Afryki na okres 3 lat, od 1900 do 1903 roku, aż wreszcie w roku 1903 otrzymał pozwolenie na wyjazd do Wolnego Państwa Kongo. Współpracował z jezuitami z Belgii. Pracował jednak tylko przez pięć lat. Niestety jego zdrowie pogorszyło się z powodu ciężkiej pracy, głodu, wilgotnego i tropikalnego klimatu, trudnych relacji z rządem i mieszkańcami Bakongo. Zachorował na żółtą febrę i zmarł 24 listopada 1908 w Kimpako.

Bibliografia

 1. [Renatus Butaye], Luziku lu mfumu Iosef Markiewicz, „Ntetembo Eto” 7:1908, nr 12, s. 95-96; [Google Scholar]
 2. Afryka – konsekracya pierwszego wikaryusza apostolskiego w Stanley Falls, MK 28:1909, s. 59 [Google Scholar]
 3. Banckaert Julian, Kwango Prefecture Apostolic, [w:] The Catholic Encyclopedia, t. VIII, New York 1913, s. 711-712 [Google Scholar]
 4. Białek Czesław, Jezuici polscy w misji Zambeskiej, Warszawa 1980 [Google Scholar]
 5. Bzowski Teofil , Drzymała Kazimierz, Wspomnienia naszych zmarłych, t. IV, Kraków 1982 [Google Scholar]
 6. Catalogus Provinciae Belgicae Societas Iesu, Ineunte Anno MDCCCLXXXIV, Bruxellis 1883 [Google Scholar]
 7. Catalogus Provinciae Galicianae Societas Iesu. Inuente Anno MDCCCLXXXIX, Cracoviae 1889 [Google Scholar]
 8. Catalogus Provinciae Galicianae Societas Iesu. Inuente Anno MDCCCXC, Cracoviae 1890. [Google Scholar]
 9. Czermiński M. , Nekrologia. Ś. p. O. Józef Markiewicz T. J. misyonarz w Afryce, „Nasze Wiadomości” 6:1909, t. II, z. 5, s. 568 – 592 [Google Scholar]
 10. Czermiński Marcin, Ks. Józef Markiewicz T. J. Misjonarz w Afryce, Kraków 1909 [Google Scholar]
 11. Demokratyczna Republika Konga, [w:] Atlas Świata, pod red. H. Mroczkiewicza, Warszawa 2004, s. 139 [Google Scholar]
 12. Dorywalski Mieczysław, Kongo (Kinszasa), [w:] Geografia powszechna, pod red. A. Zierhoffera, t. IV, Warszawa 1967, s. 563-564. [Google Scholar]
 13. Drążek Czesław, Jan Beyzym, Kraków 2004. [Google Scholar]
 14. Elenchus Venerabilis Cleri tam saecularis quam regularis Dioeceseos Cracoviensis S. Sedi Apostolicae immediate subjectae, Kraków 1884 [Google Scholar]
 15. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1996, oprac. L. Grzebień przy współpr. zespołu jezuitów, Kraków 2004 [Google Scholar]
 16. Gilarowski Jerzy, Zair, [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. Afryka, pod red. A. Jelonka, Kraków 1999, s. 367 – 373 [Google Scholar]
 17. Gonzales Fernandez Fidel, Kidimoyo Ngbakpio Sylvestre, Historia misji w Afryce, [w:] Kościół misyjny. Podstawowe studium misjologii, pod red. S. Karotemplera, Warszawa 1997, s. 215-234 [Google Scholar]
 18. Grzebień L., Szkoły jezuickie w XX wieku, [w:] Jezuici a kultura Polska. Materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1999) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990), pod red. L. Grzebienia, S. Obirka, Kraków 1993, s. 75 – 92 [Google Scholar]
 19. Grzebień Ludwik, Słownik Jezuitów polskich 1564-1990, t. VII, Kraków 1993 [Google Scholar]
 20. Hałaburda M., Szczepaniak J., Katalog alumnów seminarium stradomskiego (1801-1901), Collectanea Historica Bibliotheca, t. IV, Kraków 2003 [Google Scholar]
 21. Hałaburda Marek , Krakowskie Seminarium Duchowne (1801-1901), Kraków 2007, [Google Scholar]
 22. Hastings Adrian, Kościół i misje w Afryce, Warszawa 1971 [Google Scholar]
 23. Kongregacya Belgijska Niepokalanego Serca Maryi. Seminarium w Scheut-Lez-Bruxelles, „Missye Katolickie” 24:1905, s. 111 [Google Scholar]
 24. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej XXXIV oraz Normy Uzupełniające zatwierdzone przez tę samą Kongregację, Kraków-Warszawa 2001 [Google Scholar]
 25. Król Hugo, Podręcznik nauki o misjach, Kraków 1938 [Google Scholar]
 26. Księga Pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży misjonarzy (1625-1925), Kraków 1925 [Google Scholar]
 27. Kumor Bolesław, Sieć seminariów duchownych ob. łac. w okresie niewoli narodowej (1771/95-1918), „Analecta Cracoviensia” 4:1972, s. 359 – 378. DOI: https://doi.org/10.15633/acr.2656 [Google Scholar]
 28. Madiangungu L. Kikuta, L'environnement historique de l'évangélisation missionnaire Jésuite chez les Yaka du Moyen-Kwango dans l'ancienne Mission du Kwango, Roma 2001 [Google Scholar]
 29. Markiewicz Józef, Korespondencya misyjna. Misya Kwango w Kongo belgijskiem, „Echo z Afryki. Pismo miesięczne ilustrowane dla popierania misyj katolickich w Afryce” 15:1907, nr 11, s. 162 – 163. [Google Scholar]
 30. Markiewicz Józef, Listy O. Józefa Markiewicza, misyonarza w Belgijskiem Kongo, „Nasze Wiadomości” 3:1906, t. I, nr 7, s. 600 – 607. [Google Scholar]
 31. Markiewicz Józef, O. Józef Markiewicz do Prowincyała Ledóchowskiego z podróży do Kongo, „Nasze Wiadomości” 1:1904, t. I, nr 1, s. 30. [Google Scholar]
 32. Markiewicz Józef, Z Belgijskiego Kongo. Dzienniczek O. Józefa Markiewicza T. J., misyonarza w Kongo belgijskiem, „Missye Katolickie” 25:1906, s. 26 – 29, 55 – 59, 82 – 86, 194 – 198, 329 – 336. [Google Scholar]
 33. Markiewicz Józef, Z Belgijskiego Kongo. Dzienniczek O. Józefa Markiewicza T. J., misyonarza w Kongo belgijskiem, „Missye Katolickie” 26:1907, s. 220 – 225, 245 – 250. [Google Scholar]
 34. Markiewicz Józef, Z Belgijskiego Kongo. Dzienniczek O. Józefa Markiewicza T. J., misyonarza w Kongo belgijskiem, „Missye Katolickie” 27:1908, s. 76 – 81. [Google Scholar]
 35. Markiewicz Józef, Z Belgijskiego Kongo. List O. Józefa Markiewicza T. J., misyonarza w Kongo belgijskiem., „Missye Katolickie” 23:1904, s. 162 – 164, 187 – 190, 212 – 214, 281 – 287. [Google Scholar]
 36. Markiewicz Józef, Z Belgijskiego Kongo. List O. Józefa Markiewicza T. J., do X. M. C., „Missye Katolickie” 23:1904, s. 243 – 246. [Google Scholar]
 37. Markiewicz Józef, Z Belgijskiego Kongo. List O. Józefa Markiewicza T. J., misyonarza [Google Scholar]
 38. w Kongo belgijskiem, „Missye Katolickie” 24:1905, s. 9 – 12, 33 – 36, 77 – 80. [Google Scholar]
 39. Markiewicz Józef, Z Belgijskiego Kongo. Listy O. Józefa Markiewicza T. J., misyonarza w Kongo belgijskiem, “Missye Katolickie” 27:1908, s. 270 – 272. [Google Scholar]
 40. Markiewicz Józef, Z misyi zagranicznych. List O. Józefa Markiewicza, misyonarza w belgijskiem Kongo, „Nasze Wiadomości” 4:1907, t. II, nr 2, s. 162 – 179. [Google Scholar]
 41. Markiewicz Józef, Z misyj zagranicznych. List O. Józefa Markiewicza, misyonarza w Belgijskiem Kongo, „Nasze Wiadomości” 2:1905, t. I, nr 6, s. 452 – 472. [Google Scholar]
 42. Markiewicz Józef, Z misyj zagranicznych. List O. Józefa Markiewicza, misyonarza w Belgijskiem Kongo, „Nasze Wiadomości” 3:1906, t. II, nr 1, s. 33 – 44. [Google Scholar]
 43. Markiewicz Józef, Z misyj zagranicznych. List O. Józefa Markiewicza, misyonarza w Belgijskiem Kongo, “Nasze Wiadomości” 4:1907, t. II, nr 3, s. 301 – 310. [Google Scholar]
 44. Markiewicz Józef, Z misyj zagranicznych. Listy O. Józefa Markiewicza, Misyonarza w Belgijskiem Kongo, „Nasze Wiadomości” 1:1904, t. I, nr 3, s. 183 – 190. [Google Scholar]
 45. Markiewicz Józef, Z misyj zagranicznych. Listy O. Józefa Markiewicza, Misyonarza w Belgijskim Kongo, „Nasze Wiadomości” 1:1904, t. I, nr 4, s. 269 – 281. [Google Scholar]
 46. Markiewicz Józef, Z misyj zagranicznych. O. Józefa Markiewicza listy z podróży do Belgijskiego Kongo, „Nasze Wiadomości” 1:1904, t. I, nr 2, s. 81 – 95. [Google Scholar]
 47. Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t. II, Biografie, pod red. J. Dukały, Kraków 2001 [Google Scholar]
 48. Murawiec Wiesław , Piech Stanisław, Z dziejów formacji i kształcenia duchowieństwa katolickiego w Polsce, Kraków 1990 [Google Scholar]
 49. Natanek Piotr, Seminarium duchowne diecezji krakowskiej w latach 1795-1939, Kraków 1995 [Google Scholar]
 50. Paszenda Jerzy , Kościół św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym Księży Jezuitów. Historia i architektura, Kraków-Wrocław 1985 [Google Scholar]
 51. Pelczar Marian, Beyzym Jan, PSB, t. II, Kraków 1936, s. 1 [Google Scholar]
 52. Piech Stanisław, Dzieje Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1880-1939, Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. VI, Kraków 1995 DOI: https://doi.org/10.15633/fhc.1446 [Google Scholar]
 53. Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu, Warszawa-Lublin 1988 [Google Scholar]
 54. Prandota Wiktor , Czarna Afryka od środka, Warszawa 1984 [Google Scholar]
 55. Umiński Józef, Historja Kościoła, t. II, Lwów 1934 [Google Scholar]
 56. Urban Jacek, Pola współpracy kapituły katedralnej i Seminarium Duchownego w Krakowie w latach 1795-1945, „Analecta Cracoviensia” 34:2002, s. 445 – 457. [Google Scholar]
 57. Uroczysty hołd złożony misyonarzom Kongo belgijskiego, „Missye Katolickie”, 28:1909, s. 59 [Google Scholar]
 58. Vermeersch A., Congo Independent State and Congo Missions, [w:] The Catholic Encyclopedia, t. IV, New York 1913, s. 228-238 [Google Scholar]
 59. Wawrzyniec Biernaski, Kim byli, co zrobili ci misjonarze, Kraków 2009 [Google Scholar]
 60. Zakony i Kongregacye pracujące w Afryce, „Missye Katolickie” K, 25:1906, s. 88 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.