Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 117 (2012): Nasza Przeszłość

Artykuły

Nieznany w historiografii „Inwentarz ksiąg klasztoru dominikanów w Łowiczu”

 • Marta Przygoda-Stelmach
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2012.117.427-434  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2012

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie Inwentarza Ksiąg Klasztoru Dominikanów w Łowiczu, który w trzech częściach znajduje się na siedmiu planszach w Copiarum et privi-legiorum et aliorum documentorum Conventus Loviciensis. Jest to zbiór dokumentów klasztoru łowickiego z lat 1600-1644, znajdujących się w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikańskiej w Krakowie (CN Łw 2). Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej na temat historii Klasztoru Dominikanów w Łowiczu oraz referatu wygłoszonego 6 listopada 2010 r. w Płocku na konferencji dotyczącej szkolnictwa kościelnego w Rzeczypospolitej od XVI do XVII wieku. Opis inwentarza poprzedzony został krótkim zarysem wczesnej działalności dominikanów w Łowiczu, a kończy przedstawieniem historii biblioteki po kasacie konwentu w 1818 roku. Każda część inwentarza została zrewidowana osobno. Poprzez analizę poszczególnych wpisów inwentarza przedstawiono najbardziej charakterystyczne dzieła historii Kościoła, logiki, historii liturgii czy hagiografii. Artykuł jest jedynie próbą przedstawienia omawianego materiału źródłowego i może stanowić przyczynek do dalszych badań nad zbiorami bibliotecznymi dominikanów łowickich od XV do początku XIX wieku.

Bibliografia

 1. Barącz S., Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. 2, Lwów 1861. [Google Scholar]
 2. Gach P. P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914: rozprawa doktorska, Lublin 1984. [Google Scholar]
 3. Gawarecki H. W., Pamiątki historyczne Łowicza, Warszawa 1844. [Google Scholar]
 4. Grabowski W., Opieka społeczna w Księstwie Łowickim w dobie I Rzeczypospolitej do 1793 roku, Łowicz 1995. [Google Scholar]
 5. Grzybowski A., Dominikanie: Sztuka w: Encyklopedia Katolicka, red. Bieńkowski L., Gryglewicz F., Łukaszyk R., Lublin 1983, kol. kol. 78 – 82. [Google Scholar]
 6. Katalog zabytków sztuki w Polsce, woj. łódzkie, t. 2, red. Łoziński Z. J., Warszawa 1954. [Google Scholar]
 7. Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy: prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821, czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim, t. 1, Poznań 1888. [Google Scholar]
 8. Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych. Podług źródeł archiwalnych, t. 3, Gniezno 1883. [Google Scholar]
 9. Kryściak Z., Klasztory w przestrzeni miejskiej Łowicza do końca XVI wieku, Roczniki Łowickie, t. 2, red. Kaliński J., Owczarek-Cichowska A., Wojtylak M., Łowicz 2004, s. 45 – 64. [Google Scholar]
 10. Morawski Z., Łowicz średniowieczny w: Łowicz: dzieje miasta, red. Kołodziejczyk R., Łowicz 1986, s. 11 – 91. [Google Scholar]
 11. Oczykowski R., Łowicz, Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany, R: 1913, nr 15-16, s. 232 – 252. [Google Scholar]
 12. Oczykowski R., Przechadzka po Łowiczu, Łowicz 2006. [Google Scholar]
 13. Regest dokumentu erygującego klasztor i kościół dominikanów w Łowiczu z 1414 r. w: Zbiór ważniejszych dokumentów natury kościelnej archidiecezji gnieźnieńskiej do lat 1818/1821, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 35, oprac. S. Librowski, Lublin 1977, s. 291 – 293. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.