Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 125 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Parafia Drobin w latach 1939-1945 w świetle kronik parafialnych

 • Łukasz Włodarski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.125.249-262  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2016

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia dzieje parafii pw. św. Stanisława B. M. w Drobinie (diecezja płocka) w latach 1939 – 1945 w świetle „Książki służącej do zapisywania wizyt przy kościele drobińskim”, która później została przekształcona w kronikę parafialną. W interesującym nas okresie, a właściwie w latach 1932 – 1956 r., proboszczem w Drobinie był ksiądz kanonik Feliks Hilary Godlewski. To jego osobie zawdzięczamy powstanie zapisek kronikarskich, które stanowią wdzięczny przedmiot naszych rozważań. Z czasu II wojny światowej zachowały się jedynie lakoniczne wpisy dotyczące w głównej mierze spraw natury gospodarczej. Kronika stosunkowo najlepiej oświetla lata 1939 oraz 1945, co zapewne związane było z ówczesną sytuacją polityczną. Autor kroniki tuż po wybuchu wojny szczegółowo odnotowuje wierzytelności parafian w stosunku do parafii oraz zadłużenie jakie posiadała placówka duszpasterska u proboszcza i wiernych. Tym samym pomija zdarzenia dotyczące całości wspólnoty wiernych w pierwszych dniach wojny. Wpisy datowane na lata 1940 – 1944 są bardzo ubogie. Ograniczają się one jedynie do strat jakie poniósł kościół poprzez wydanie okupantom hitlerowskim dzwonów kościelnych, a także odnotowania, iż kościół został zamieniony na skład zboża. Do rzadkości należą wpisy traktujące o działalności duszpasterskiej proboszcza w latach okupacji. Z kolei zapiski z roku 1945 koncentrują się wokół strat powstałych w trakcie walk pomiędzy wojskami hitlerowskim i sowieckimi. Warto zwrócić uwagę, iż kronika parafialna jest dziełem nacechowanym subiektywizmem autora. To on decydował, które wydarzenia wyeksponować, a które świadomie bądź celowo pominąć. Znamienny jest fakt, iż poza nielicznymi wtrąceniami brak jest szczegółowych informacji o losach ludności cywilnej stanowiącej wspólnotę wiernych.

Bibliografia

 1. Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. 2, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś przy współudziale K. Pacuskiego i H. Wajsa, Wrocław 1989. [Google Scholar]
 2. Barański J., Drobin w latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do1864 r.), „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, t. 31, 1986, nr 3. [Google Scholar]
 3. Jezusek W., Ś. P. Ks. Feliks Hilary Godlewski. Nekrolog, „Miesięcznik Pa-sterski Płocki”, t. 46, 1961, nr 1-2. [Google Scholar]
 4. Kozakiewiczowa H., Nagrobki Kryskich w Drobinie k. Płocka, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 18, 1956, nr 1. [Google Scholar]
 5. Lis W., Martyrologia duchowieństwa diecezji płockiej podczas II wojny światowej, „Studia Płockie”, t. 3, 1975. [Google Scholar]
 6. Ossowski F., Kościół katolicki w diecezji płockiej w latach okupacji hitlerow-skiej 1939-1945, t. II, Biała k. Płocka 1975. [Google Scholar]
 7. Rojewski A., Dziekan S., Zwyczaje i obrzędy adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Drobin, „Studia Płockie”, t. 12, 1984. [Google Scholar]
 8. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 2, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1881. [Google Scholar]
 9. Suchanecka K., Administracja północnego Mazowsza w czasie II wojny światowej, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, R. 12, 1986. [Google Scholar]
 10. Verdmon Jacques L. de, Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim, Warszawa 1902. [Google Scholar]
 11. Wierzbicki S., Byli naszymi duszpasterzami. Kapłani Kościoła płockiego zmarli w latach 1901-2005, Płock 2005. [Google Scholar]
 12. Włodarski Ł., Imiona chrzestne nadawane w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B.M. w Drobinie w latach 1826 – 1913, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 104, 2015. [Google Scholar]
 13. Zadrożny K., Drobin i okolice w Powstaniu Styczniowym, „Nasze Korzenie. Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku po-święcony przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza: płockie, sierpeckie, płońskie, gostynińskie”, t. 3, 2012. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.