Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 122 (2014): Nasza Przeszłość

Artykuły

Klasztor augustianów-eremitów w Sierakowie nad Wartą (XIV-XV w.)

 • Marcin A. Klemeński
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2014.122.5-13  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2014

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie losów konwentu augustianów-eremitów w Sierakowie nad Wartą. Był to jedyny w Wielkopolsce klasztor tego zgromadzenia, a w diecezji poznańskiej drugi po warszawskiej placówce św. Marcina. Problemem badawczym jest ustalenie dat funkcjonowania klasztoru, jak również fundacji. Autor skłania się ku temu, że konwent ufundowała Wichna, lecz nie wyklucza też działania Maćka Borkowica. Datuje również fundację na II poł. XIV w., i wpisuje w chronologię tworzenia placówek zakonu w Polsce i na Śląsku. Oprócz tego opisał dzieje gospodarcze jak i społeczne klasztoru, oraz skład społeczny konwentu. Klasztor uległ likwidacji w okresie Reformacji, z powodu rozprzężenia zakonników, a majątek prawdopodobnie przejął fundowany w 1619 r. klasztor bernardyński.

Bibliografia

 1. Adamska D., Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu, Poznań-Wrocław 2005. [Google Scholar]
 2. Biskup M., Średniowieczna sieć klasztorów w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach (do 1525 roku), [w:] Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej. X-XX wiek, red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 49-70. [Google Scholar]
 3. Jurek T., Początki Sierakowa, „Sierakowskie Zeszyty Historyczne”, t. 1, 2008, s. 11-48. [Google Scholar]
 4. Jurek T., Sieraków, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, t. 4, s. 410-421. [Google Scholar]
 5. Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H. E. Wyczawski OFM, Kalwaria Zebrzydowska 1985. [Google Scholar]
 6. Kratochwil Z., Augustianie w Chojnicach (1356-1819), „Rocznik Gdański”, R. 49, 1989. [Google Scholar]
 7. Kratochwil Z., Augustianie w Ciechanowie (1356-1864), „Studia Płockie”, R. 24, 1996, s. 151-166. [Google Scholar]
 8. Kratochwil Z., Augustianie w metropolii lwowskiej od końca XIV do połowy XIX wieku, „Roczniki Teologiczne”, t. 42, z. 4, 1995, s. 67-103. [Google Scholar]
 9. Kratochwil Z., Augustianie w Warszawie. Kościół i klasztor św. Marcina, „Warszawskie Studia Teologiczne”, nr 7, 1994, s. 191-216. [Google Scholar]
 10. Krause J., Rudy M., Woźniak M., Sarkofagi rodu Opalińskich. Sieraków, Toruń 1995. [Google Scholar]
 11. Kunzelmann A., Geschichte der deutsche Augustiner-Eremiten. Driter teil. Die Bayerische Provinz bis zum Ende des Mittelalter, Würzburg 1972. [Google Scholar]
 12. Nowacki J., Dzieje diecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964. [Google Scholar]
 13. Uth G., Szkic historyczno-biograficzny Zakonu Augustjańskiego w Polsce, Kraków 1930. [Google Scholar]
 14. Wąs G., Zakony mendykanckie na średniowiecznym Śląsku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. 53, 1998, s. 415-434. [Google Scholar]
 15. Wiszewski P., Zakony z terenu dawnego księstwa świdnicko-jaworskiego. Życie klasztorne od XIII do pierwszej ćwierci XVI wieku, Świdnica-Jawor 2001. [Google Scholar]
 16. Wyrwa A. M., Średniowieczna sieć klasztorów w Wielkopolsce i na Kujawach. Stan, potrzeby badań i wstępna analiza problemu, [w:] Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej. X-XX wiek, red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 76-146. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.