Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 122 (2014): Nasza Przeszłość

Artykuły

Dzieje parafii unickiej w Jarczowie w XVIII wieku

 • Janusz Adam Frykowski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2014.122.67-85  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2014

Abstrakt

Praca przedstawia funkcjonowanie parafii unickiej p.w. św. Mikołaja w Jarczowie. Na wstępie artykułu określono położenie geograficzne siedziby parafii, jej wielkość i miejsce w strukturach organizacyjnych Kościoła. Analizując protokoły powizytacyjne biskupów chełmskich przedstawiono wygląd świątyni parafialnej i jej wyposażenie. W miarę możliwości określono wygląd plebanii i budynków ekonomicznych. Następnie określono beneficjum cerkiewne. W dalszej części zwrócono uwagę na liczbę wiernych i ich duszpasterza.

Bibliografia

 1. Bieńkowski L., Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce, w: Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. II, Kraków 1970, s. 781-1050. [Google Scholar]
 2. Bieńkowski L., Diecezja prawosławna, w: Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyński, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1988, t. III, kol. 132. [Google Scholar]
 3. Bobryk W., Duchowieństwo unickiej diecezji chełmskiej w XVIII wieku, Lublin 2005. [Google Scholar]
 4. Boniecki A., Herbarz polski, cz. 1, t. 7 (Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, ułożył i wydał Adam Boniecki), Warszawa 1899-1913, s. 240. [Google Scholar]
 5. Chruscewicz G., Istorija zamojskago sobora (1720 goda), Wilno 1880. [Google Scholar]
 6. Czterechsetlecie zawarcia Unii Brzeskiej 1596-1996 : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 28-29 listopada 1996 r., red. S. Alexandrowicz i T. Kempa, Toruń 1998. 400-lecie unii brzeskiej, red. K. Soczyński, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 7. Dąbkowski P., Podział administracyjny województwa ruskiego i bełzkiego w XV wieku, Lwów 1939. [Google Scholar]
 8. Dylągowa H., Dzieje unii brzeskiej (1596-1918), Warszawa 1996. [Google Scholar]
 9. Dziedzictwo Unii Brzeskiej, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, Lublin-Supraśl 2012. [Google Scholar]
 10. Faryna-Paszkiewicz H., Omilianowska-Malinowska M., Pasieczny R., Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 11. Gil A., Prawosławna Eparchia Chełmska do 1596 r., Lublin-Chełm, 1999. [Google Scholar]
 12. Gil A., Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja. Studia i materiały z dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczpospolitej, Lublin 2005. [Google Scholar]
 13. Gil A., Chełmskie diecezje obrządku wschodniego. Zagadnienia organizacji terytorialnej w XVII i XVIII wieku, w: Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, red. S. Stępień, Przemyśl 2000, s. 29-61. [Google Scholar]
 14. Gil A., Skoczylas I., Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: Metropolia kijowska w latach 1458-1795, Lublin-Lwów 2014. [Google Scholar]
 15. Górak J., Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990. [Google Scholar]
 16. Ihnatowicz I., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, cz. I, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 17. Karbownik M., Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285- 1918, Lublin 1995. [Google Scholar]
 18. Kołbuk W., Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 1992. [Google Scholar]
 19. Kołbuk W., Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1998. [Google Scholar]
 20. Kołbuk W., Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772-1914, Lublin 1992. [Google Scholar]
 21. Kość J., Słownictwo regionalne w XVII-XVIII-wiecznych księgach miejskich wschodniej Lubelszczyzny, w: Studia językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich, red. W. Boryś, t. 13, Wrocław 1988, s. 57-102. [Google Scholar]
 22. Koziej J., Parafia, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, kol. 1324-1326. [Google Scholar]
 23. Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 24. Likowski E., Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku, t. 1, Warszawa 1906. [Google Scholar]
 25. Likowski E., Unia brzeska, Warszawa 1907. [Google Scholar]
 26. Markunas A., Uczitiel T., Popularny słownik sakaralizmów polskich i ukraińskich, Poznań 2001. [Google Scholar]
 27. Mironowicz A, Struktura organizacyjna kościoła prawosławnego w Polsce w X-XVIII wieku, w: Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, red. L. Adamczuk, A. Mironowicz, Warszawa 1993, s. 48-65 . [Google Scholar]
 28. Narbutt O., Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyńsko-słowiańskich. Zagadnienie identyfikacji według kryterium treściowego, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 29. Niedźwiedź J., Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2004. [Google Scholar]
 30. Nowodworski M., Parafia, w: Encyklopedia kościelna, red. M. Nowodworski, Warszawa 1892, s. 200. [Google Scholar]
 31. Pańczuk B., Księgi liturgiczne, w: Encyklopedia katolicka, red. A. Szostek, E. Ziemann, R. Sawa, K. Góźdź, J. Herbut, S. Olczak, R. Popowski, Lublin 2004, t. X, kol. 110. [Google Scholar]
 32. Półćwiartek J., Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii na wsi pańszczyźnianej ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku, Rzeszów 1974. [Google Scholar]
 33. Seniuk B.M., Osiemnastowieczna terminologia z zakresu architektury i sztuki cerkiewnej oraz organizacji kościoła wschodniego. Materiały do słownika na podstawie protokołów wizytacyjnych Eparchii Włodzimierskiej, w: Polska Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień, t. 5, Przemyśl 2000, s. 309-346. [Google Scholar]
 34. Snela B., Kolory liturgiczne, w: Encyklopedia katolicka, red. B. Migut, A. Szostek, R. Sawa, K. Gwóźdź, J. Herbut, S. Olczak, R. Popowski, Lublin 2002, t. 9, kol. 385-386. [Google Scholar]
 35. Soszyński R., 400-lecie unii brzeskiej, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 36. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 37. Turnau I., Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa 1999. [Google Scholar]
 38. Unia brzeska 1596 r. Geneza i skutki. Katalog wystawy, Toruń 1997. [Google Scholar]
 39. Unia brzeska. Materiały z radomskiego sympozjum, red. A. Hejda, Radom 1998. [Google Scholar]
 40. Unia brzeska, geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, ed. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Wrocław 1994. [Google Scholar]
 41. Wiśniowski E., Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965. [Google Scholar]
 42. Wiśniowski E., Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji, w: Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. I, Kraków 1966, s. 237-238. [Google Scholar]
 43. Wiśniowski E., Kościół parafialny i jego funkcje społeczne w średniowiecznej Polsce, „Studia Theologica Varsaviensia”, 7(1969), s. 187-238. [Google Scholar]
 44. Wójcik E., Fundacja, w: Encyklopedia katolicka, red. L. Bieńkowski, t. V, Lublin 1989, kol. 760-761. [Google Scholar]
 45. Zajda A, Nazwy staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat (do 1600 roku), Warszawa 1979. [Google Scholar]
 46. Ϲлободян B., Церкви Холмскоі епархії, Львів 2005. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.