Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 124 (2015): Nasza Przeszłość

Artykuły

Parafia Targoszyce-Mierzęcice do schyłku XVIII wieku (w ówczesnej diecezji krakowskiej)

 • Krzysztof Cichoń
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2015.124.57-103  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2015

Abstrakt

Tematem artykułu jest wiejska parafia Targoszyce-Mierzęcice, położona w ziemi siewierskiej, wówczas w diecezji krakowskiej, której początków można upatrywać w XIV stuleciu. W świetle analizy dostępnych przekazów podjęto próbę ustalenia czasu powołania parafii oraz scharakteryzowano wątek początków wsi, od których nazw określano parafię. Omówiono także wszelkie kwestie związane z obszarem i wskazaniem osad należących do parafii. Przedstawiono również temat zamieszkującej w jej obrębie ludności, nie pomijając , administracji i kwestii utrzymania lokalnego kościoła. Skoncentrowano się przy tym na odtworzeniu majątku należącego do miejscowego kościoła, że szczególnym wyeksponowaniem obiektów sakralnych i miejsc temu podobnych. Wydarzenia z początku XVI w. we wsi Targoszyce pogrążyły ją, czego następstwem był upadek rangi parafii i jej reorganizacja, widoczna chociażby w przeniesieniu siedziby parafii do Mierzęcice. Dopiero u schyłku XVIII w., staraniem miejscowego administratora zapoczątkowano próbę odbudowy wsi Targoszyce, zapoczątkowanej budową plebanii w pobliżu kościoła w tejże miejscowości.

Bibliografia

 1. Cracovia artificum suplementa. Teksty źródłowe do dziejów archiwów ku-rialnych i kapitulnych w Krakowie 1441-1450, zebrał B. Przybyszewski, Wrocław 1993. [Google Scholar]
 2. Inwentarz kmieci w dobrach szlacheckich w księstwie Siewierskim na sejmiku generalnym na zamku d. 25 stycznia 1667 r. spisany, [w:] Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego. Małopolska, t. IV, [w:] Źródła dziejowe, t. XV, Warszawa 1886. [Google Scholar]
 3. Materiały źródłowe do dziejów kościoła w obecnej diecezji katowickiej. Protokoły wizytacyjne z 1611 r., oprac. F. Maroń, ŚSHT VI, 1968. [Google Scholar]
 4. Materiały źródłowe do dziejów kościoła w obecnej diecezji katowickiej. Protokoły wizytacyjne z 1619 r., oprac. F. Maroń, ŚSHT VII, 1974. [Google Scholar]
 5. Materiały źródłowe do dziejów kościoła w obecnej diecezji katowickiej. Protokoły wizytacyjne z 1665 r., oprac. F. Maroń, ŚSHT IX, 1976. [Google Scholar]
 6. Materiały źródłowe do dziejów kościoła w obecnej diecezji katowickiej. Protokoły wizytacyjne z 1721-1722 r., oprac. F. Maroń, ŚSHT XII, 1979. [Google Scholar]
 7. Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego dokonanej w 1598 r. z polecenia Jerzego Kardynała Radziwiłła biskupa krakowskiego, wyd. M. Wojtas, Katowice 1938. [Google Scholar]
 8. Annaty z Królestwa Polskiego w XV wieku (1421-1503), [w:] Acta Camerae Apostolicae, t. 4, wyd. M. D. Kowalski, Kraków 2002. [Google Scholar]
 9. Antiquissimi libri iudicales Terre Cracoviensis, ed. B. Ulanowski, [w:] Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 8, Kraków 1884-1886. [Google Scholar]
 10. Bullarium Poloniae, t. 4 ed. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Romae-Lublini 1992. [Google Scholar]
 11. Cracovia artificum suplementa. Teksty źródłowe do dziejów archiwów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1441-1450, zebrał B. Przybyszewski, Wrocław 1993. [Google Scholar]
 12. Długosz J., Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, ks. 7 i 8, przekł. J. Mrukówna, Warszawa 1974. [Google Scholar]
 13. Joannis Długosz Senioris Canonici Cracoviensis, Liber beneficiorum dioece-sis cracoviensis nunc primum e codice autographo editus, t. 2, Ecclesiae parcochiales, [w:] Opera omnia, t. 8, ed. A. Przeździecki, Cracoviae 1864. [Google Scholar]
 14. Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. Szymański, [w:] Monumenta Poloniae Historica, seria nowa t. X, część 2, Warszawa 1974. [Google Scholar]
 15. Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum), wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, Wrocław 1968. [Google Scholar]
 16. Kodeks Dyplomatyczny Katedry Krakowskiej ś[w.] Wacława, t. 1, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1874. [Google Scholar]
 17. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, tom V, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908. [Google Scholar]
 18. Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, opracował i wstępem opatrzył Z. Pietrzyk, Kraków 1991. [Google Scholar]
 19. Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788-1792, t. 2, red. W. Semkowicz, oprac. K. Buczek, Wrocław 1960. [Google Scholar]
 20. Kumor B., Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego z 1787 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1978, nr 37. [Google Scholar]
 21. Monumenta Poloniae Vaticana, t. 1, [w:] Acta Camerae Apostolicae, v. 1, 1207-1344, ed. J. Ptaśnik, Cracoviae 1913. [Google Scholar]
 22. Monumenta Poloniae Vaticana, t. 2, [w:] Continet Acta Camerae Apostolicae, v. 2, 1344-1374, ed. J. [Google Scholar]
 23. Ptaśnik, Cracoviae 1913. [Google Scholar]
 24. Regestr diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, do druku podał S. Górzyński, przypisami i wstępem opatrzyli K. Chłapowski, S. Górzyński, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 25. Schlesisches Urkundenbuch. Im Auftrage der Historischen Kommission für Schlesien, wyd. W. Irgang, t. IV, Köln-Weimar-Wien 1988. [Google Scholar]
 26. Zbiór dokumentów małopolskich, cz. IV, Dokumenty z lat 1211-1400, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, Wrocław 1969. [Google Scholar]
 27. Bocian R., Parafia św. Mikołaja w Targoszycach, red. J. Rakoczy, Kraków 2004. [Google Scholar]
 28. Brykowski R., Drewniana architektura kościelna w Małopolsce w XV wieku, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1981. [Google Scholar]
 29. Dróżdż P., Orsza 1514, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 30. Dzieduszycki M. (autor dzieła Piotr Skarga i jego wiek), Zbigniew Oleśnicki, t. 1-2, Kraków 1853-1584. [Google Scholar]
 31. Grünhagen C., Margraf H., Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürsthenthumer im Mittelalter, t. II, Leipzig 1883. [Google Scholar]
 32. Kantor-Mirski M., Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. Szkice monograficzne, t. 3, Sosnowiec 1932. [Google Scholar]
 33. Kraiński W., Ksiądz Wincenty, Wrocław 1858. [Google Scholar]
 34. Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do 1795 roku, t. 4, Kraków 2002. [Google Scholar]
 35. Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1958, Częstochowa 1958. [Google Scholar]
 36. Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1968, pod red. ks. J. Walickiego, Częstochowa 1968. [Google Scholar]
 37. Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1978, red. J. Związek, Częstochowa 1978. [Google Scholar]
 38. Katalog diecezji sosnowieckiej 1999, Sosnowiec 1999. [Google Scholar]
 39. Katalog diecezji sosnowieckiej 2008, Sosnowiec 2008. [Google Scholar]
 40. Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom VI województwo katowickie, z. 15 powiat zawierciański, red. I. Rejduch-Samkowa, J. Samek, inwentaryzację przeprowadzili K. Dżułyńska, A. M. Olszewski, Warszawa 1962. [Google Scholar]
 41. Kłoczkowski J., L. Müllerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986. [Google Scholar]
 42. Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki w czasach jego pontyfikatu, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 43. Kracik J., Parafie księstwa siewierskiego w dobie baroku i katolicyzmu oświeconego, [w:] Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego, red. F. Kiryk, Katowice 1994. [Google Scholar]
 44. Krukowski J., Oświata i szkolnictwo, [w:] Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego, red. F. Kiryk, Katowice 1994. [Google Scholar]
 45. Maroń F., Proces kształtowania wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarzeń politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustaleń bulli „De salute animarum”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, tom IV 1971. [Google Scholar]
 46. Noga Z.. Tenże, Osadnictwo i stosunki własnościowe w księstwie siewierskim do 1790 roku, [w:] Siewierz, Czeladź, Koziegłowy, Studia i materiały z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego, red. F. Kiryk, Katowice 1994. [Google Scholar]
 47. Polewka J. pseud., Urodzeni w Przeczycach, cz. 1, Dąbrowa Górnicza 1972, red. J. Osoba, J. Rolnik, Dąbrowa Górnicza, 1993. [Google Scholar]
 48. Prus K., Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy, Mikołów 1932. [Google Scholar]
 49. Rajman J., Wolność Kościoła XIII wiek, [w:] Dzieje Kościoła w Polsce, red. A. Wiencek, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 50. Rajman J., Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich, Kraków 1993. [Google Scholar]
 51. Rajman J., Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998. [Google Scholar]
 52. Rymut K., Nazwy wsi i miast dawnego księstwa siewierskiego, [w:] Siewierz, Czeladź, Koziegłowy, Studia i materiały z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego, red. F. Kiryk, Katowice 1994. [Google Scholar]
 53. Taylor E., Rolicze z Trojanowych Rózyc Różyccy, Poznań 1936. [Google Scholar]
 54. Wróbel E. E., Kościół w szlacheckim państwie XVII wiek, [w:] Dzieje Kościoła w Polsce, red. A. Wiencek, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 55. Wyrozumski J., 55 lat pracy nad krytyczną reedycją dziejów Polski Jana Długosza, „Nauka” 2006, nr 2. [Google Scholar]
 56. Zivier E., Geschichte des Furstentum Pless, Kattowitz 1906. [Google Scholar]
 57. Żywczyński M., Kościół i społeczeństwo pierwszych wieków, Warszawa 1985. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.