Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 121 (2014): Nasza Przeszłość

Artykuły

Krakowska wersja Janowskiego "Miraculum" - orginał czy kopia?

 • Andrzej Albiniak
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2014.121.103-130  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2014

Abstrakt

W dotychczasowych badaniach nad historią religijną ośrodka kultowego w Janowie Lubelskim przyjmowano, że rękopis obecnie znajdujący się w Archiwum Prowincjalnym Ojców Dominikanów w Krakowie stanowi oryginalne Miraculum spisywane od 1670 r. Tezę tę oparto na podobieństwie (choć twierdzono, że identyczności) treści rękopisu krakowskiego i janowskich. Nie uwzględniono w badaniach czasu wywiezienia rękopisu znajdującego się obecnie w Krakowie, które nastąpiło około 1840 r. W 1845 r. wykonano kopię z rękopisu znajdującego się ówcześnie w janowskim konwencie dominikanów, a z niej kolejne (zachowane) kopie. Znajdowanie się rękopisu krakowskiego już na początku latach czterdziestych XIX w. poza konwentem janowskim wyklucza możliwość wykonania zeń kopii w 1845 r. Rękopis krakowski nie jest w świetle ustaleń chronologicznych oryginałem janowskiego Miraculum, tylko kopią wykonaną po 1802 r.

Bibliografia

 1. A., Przed jubileuszem Janowa, „Nieobojętni”, Nr 1 z 8.09.1989, s. 2. [Google Scholar]
 2. Albiniak Andrzej, Informator do wystawy „Urbanizacja nad Białą w świetle najstarszych dokumentów”, Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski 20.05.2004 – 13.06.2004, maszynopis (wydruk). [Google Scholar]
 3. Albiniak Andrzej, Peregrynacja interwyznaniowa Zamoyskich Ormian, [w:] Spis podróżny. Polscy Ormianie, Ormianie w Polsce, red. Monika Maciejewska, Longin Graczyk, Bydgoszcz 2010, s. 59-86. [Google Scholar]
 4. Albiniak Andrzej, Tatarzy południowo-zachodniej Lubelszczyzny, [w:] Zachód a świat islamu – Zrozumieć Innego, pod red. Izabeli Kończak i Marty Woźniak, Łódź 2012, s. 41-48. [Google Scholar]
 5. Albiniak Elżbieta, Monika SDP, W Maryjnym Janowie Gratiarum, Materiały z sesji naukowej wprowadzającej w problematykę wystaw, zatytułowanych zbiorczo W Maryjnym Janowie Gratiarum, Janów Lubelski 20 maja 2004 r., rękopis w zbiorach autora. [Google Scholar]
 6. Albiniak Elżbieta, Monika SDP, Maciaszek Justyna, Albiniak Andrzej; A on „przeklęty i od Czarta srodze trapiony”. Rzecz o opętaniu i egzorcyzmowaniu Macieja z Sosnowicy, „Zeszyty Muzealne” Muzeum Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego we Włodawie, t. 14 (2007), s. 128-134. [Google Scholar]
 7. Baranowski Zenon Łukasz, Sztafeta pokoleń Ziemi Janowskiej, Janów Lubelski 2012. [Google Scholar]
 8. Baranowski Zenon Łukasz, Ziemia Janowska. Między Lasami Janowskimi a Wzgórzami Roztocza, Zamość 2011. [Google Scholar]
 9. [Baranowski Zenon, Nazarewicz Barbara, Łukasiewicz Józef]; Przedmowa, [w:] Janów Lubelski 1640-2000, red. Zenon Baranowski, Barbara Nazarewicz, Józef Łukasiewicz, Janów Lubelski 2000, s. 5-6. [Google Scholar]
 10. Barącz Sadok x., Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. II, Lwów 1861. [Google Scholar]
 11. Bieliński Józef, Królewski Uniwersytet Warszawski (1816-1831), t. I, Warszawa 1907. [Google Scholar]
 12. Elenchus universi cleri saecularis dioecesis lublinensis pro Anno Domini 1846, [w:] Ordo Officii Divini secundum rubricas breviarii et missalis romani nec non sacrae rituum congregationis decreta ad usum universi cleri saecularis dioecesis lublinensis pro Anno Aerae Vulgaris 1846, Lublin 1846. [Google Scholar]
 13. Estreicher Karol , Bibliografia polska XIX stulecia, t. V, Kraków 1880. [Google Scholar]
 14. Gapski Henryk, Badania nad przeszłością dominikanów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Próba bilansu, [w:] Dzieje dominikanów w Polsce XIII-XVIII wiek. Historiografia i warsztat badawczy historyka, pod red. H. Gapskiego, J. Kłoczowskiego, „Prace Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL”, t. 9, „Studia nad historią dominikanów w Polsce”, t. 4, Lublin 2006, s. 53-67. [Google Scholar]
 15. Kania Janusz ks., Miejsca szczególnej czci Matki Bożej w Lubelskim, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, R. LXI (1992), Nr 1-2-3, s. 60-75. [Google Scholar]
 16. Kaproń Marzena M., Ta jest wola Boża... Rzecz o Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim, Sandomierz 2002. [Google Scholar]
 17. Katalog wystawy 12-18 czerwca Janów Lubelski, „50 rocznica bitwy na Porytowym Wzgórzu”, pod red. A. Florczak, J. C. Golik, B. Nazarewicz, B. Pracak, Z. Rowicki, G. P. Sadaj, Porytowe Wzgórze 1994. [Google Scholar]
 18. Krótki zarys historyczny słynącego łaskami obrazu Matki Boskiej Łaskawej (Różańcowej) w Janowie Lubelskim oraz form kultu oddawanego temuż obrazowi, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, R. LIX (1985), Nr 8-9, s. 174-176. [Google Scholar]
 19. Ks. Teofil Wszelaki (Nekrolog), „Pamiętnik Religijno-Moralny”, R. XV (1855), nr 6, s. 658-668. [Google Scholar]
 20. „Kurier Warszawski”, Nr 241 z 1 (13) IX 1855. [Google Scholar]
 21. „Kurier Warszawski”, Nr 242 z 2 (14) IX 1855. [Google Scholar]
 22. Łosowski Janusz, Uwagi o kancelarii Janowa w XVIII i na początku XIX wieku, [w:] Janów i Janowiacy w kręgu polityki, gospodarki, prawa, kultury i religii. Materiały z sesji naukowej – 23 czerwca 2010 r., red. Barbara Nazarewicz, Janów Lubelski 2011, s. 30-44. [Google Scholar]
 23. Łukasiewicz Józef, Co było pierwsze? Glossa do „Rysu historycznego parafii w Janowie”, „Róża w Rodzinie”, R. III, nr 3 z 15.03.1994, s. 2. [Google Scholar]
 24. Łukasz Józef ks., Dzieje parafii Biała k. Janowa Lubelskiego, cz. 2, „Janowskie Korzenie”, nr 8 z 3.05.2007, s. 3-27. [Google Scholar]
 25. Maciąg Andrzej ks., Matka Boża Janowska wczoraj i dziś, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, R. LIX (1985), nr 8-9, s. 188-192. [Google Scholar]
 26. Nakonieczny Mirosław ks., Służba Boża w parafii świętej Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim 1996-2011, brak miejsca i roku wydania [wydane w lub po 2011 r., druk w Tarnobrzegu]. [Google Scholar]
 27. Nastalska Joanna, Miracula Janowskie z lat 1645-1814 „Roczniki Humanistyczne”, t. XLV (1997), z. 2, s. 95-158. [Google Scholar]
 28. Ordo officii divini ad usum Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini Bissextili MDCCCXL [1840]. Propositus authoritate ac mandato illustrissimi excellentissimi ac reverendissimi domini domini Mathael Mauritii de Rzeplin Wojakowski..., Varsaviae 1840. [Google Scholar]
 29. Ordo officii divini ad usum Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini post bissextile. 1mo. MDCCCXLI [1841]. Propositus auctoritate ac mandato excellentissimi illustrissimi ac reverendissimi domini domini Mathaei Mauritii de Rzeplin Wojakowski..., Varsaviae 1841. [Google Scholar]
 30. Orzeł Stefan ks., Dominikanie w Janowie Lubelskim w latach 1660-1864, [w:] Janów Lubelski 1640-2000, red. Zenon Baranowski, Barbara Nazarewicz, Józef Łukasiewicz, Janów Lubelski 2000, s. 260-286. [Google Scholar]
 31. Prokopowicz Maria, Spróz Andrzej, Pigła Włodzimierz, Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Przewodnik, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 32. Przegaliński Robert, Miasto Janów Ordynacki, [w:] Z przeszłości Janowa Lubelskiego, red. Dionizy Garbacz, materiały wybrali i przypisami opatrzyli: Józef Łukasiewicz i Andrzej Wediuk, Stalowa Wola 1990, s. 29-37. [Google Scholar]
 33. Przegaliński Robert, Opowiadanie o mieście Kraśniku i okolicy, Lublin 1927. [Google Scholar]
 34. Rachwał Piotr, Ruch naturalny i zaludnienie parafii Biała (Janów) w latach 1654-1900 w świetle rejestracji metrykalnej, [w:] Janów i Janowiacy w kręgu polityki, gospodarki, prawa, kultury i religii. Materiały z sesji naukowej – 23 czerwca 2010 r., red. B. Nazarewicz, Janów Lubelski 2011, s. 7-29. [Google Scholar]
 35. Rowicki Zdzisław, Z dziejów Janowa Lubelskiego, [w:] Katalog wystawy filatelistycznej III stopnia, „45 rocznica walk partyzanckich w Lasach Janowskich”, 10-18 czerwca 1989, brak miejsca i roku wydania. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim, oprac. ks. Edmund Markiewicz, Lublin 1987. [Google Scholar]
 36. Sobieszczański Franciszek Maxymilian, Wszelaki (Teofil), [w:] Encyklopedyja powszechna (Orgelbranda), t. XXVII, Warszawa 1867, s. 912. [Google Scholar]
 37. Sowa Tadeusz, Rys historyczny naszej parafii. Objawienia, „Róża w Rodzinie”, R. III, Nr 3 z 15.03.1994, s. 12. [Google Scholar]
 38. Sowa Tadeusz , Rys historyczny parafii w Janowie Lub., (cz. I), „Janowskie Korzenie”, Nr 5 z 11.11.2005, s. 6-17. [Google Scholar]
 39. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2004 r., „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” R. L (2005), s. 577-594. [Google Scholar]
 40. Szulc Dominik, Muzeum klasztoru Ojców Dominikanów w Janowie Lubelskim – nowa placówka muzealna Kościoła Katolickiego w Polsce, „Janowskie Korzenie”, Nr 16 z 3 V 2011, s. 52-54. [Google Scholar]
 41. Świętochowski Roberto., Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, A-Z, niekompletny, Kraków 1979. [Google Scholar]
 42. Tabiś - Dawidowicz Jadwiga, System podporowy kościoła w Janowie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLII (1994), z. 4, s. 277-285. [Google Scholar]
 43. Tarnowski Aleksander, Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana w. kor., 1572-1605, „Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, nr 18, Lwów 1935. [Google Scholar]
 44. Turysta, Z monografji miasta. Dzieje historyczne według opowiadania śp. Roberta Przegalińskiego weterana 1863 r., [„Jednodniówka”] – Z okazji dziesięciolecia Janów Lubelski swą pracą czci wielką rocznicę niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, red. F. Janowskiego, nr 1, Lublin 11.11.1928, s. 12-14. [Google Scholar]
 45. Wójcik Anna Teresa, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim, Sandomierz 2004. [Google Scholar]
 46. Wrzeszcz Maria, Janów Lubelski, [w:] Encyklopedia katolicka, t. VII, pod red. Stanisława Wielgusa, Jerzego Duchniewskiego, Mirosława Daniluka i in., Lublin 1997, kol. 984-986. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.