Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 78 (1992): Nasza Przeszłość

Artykuły

Działalność kościelna biskupa włocławskiego Wolimira (1252-1275)

 • Jacek Maciejewski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1992.78.27-70  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1992

Abstrakt

Badania nad działalnością elitarnego polskiego duchowieństwa średniowiecznego na polu kościelnym przyniosły niewielki postęp. Wydają się jednak niezbędne dla lepszego zrozumienia etosu ówczesnych dostojników kościelnych. Działalność biskupa włocławskiego Wolimira analizowano dotychczas głównie w oparciu o źródła mówiące o jego działalności politycznej. W pierwszej części artykułu dokonano analizy działalności kościelnej Wolimira na terenie jego diecezji. Zachowane źródła pozwoliły jedynie fragmentarycznie ukazać postać duchownego jako administratora diecezji włocławskiej. Można jednak ustalić, że Wolimir przeprowadzał wizytacje w swojej diecezji, brał udział w fundacjach klasztornych i organizował urząd biskupi, korzystając z własnych doświadczeń z okresu sprawowania urzędu kanclerza. Zgodnie z duchem swoich czasów zabiegał o to, aby kościół katedralny miał na Kujawach dominującą pozycję, co bardzo wyraźnie znalazło wyraz w sporze o majątek po Komesie Boguszy. W drugiej części artykułu ukazano ogólnopolską działalność biskupa Włocławka i jego kontakty ze Stolicą Apostolską. Wolimir brał czynny udział w ogólnopolskim życiu synodalnym, uczestnicząc w niemal wszystkich synodach prowincjalnych. W świetle dostępnych źródeł biskup Wolimir jawi się nam przede wszystkim jako jeden z przywódców politycznych swojej klasy. W działalności kościelnej jego postać stanowi idealny obraz biskupa polskiego z XIII w., który ukształtował się na podstawie postulatu ustalonego w połowie XIII w. w kręgu krakowskiej kapituły katedralnej.

Bibliografia

 1. Abraham Wł., Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XIII, Poznań 1962. [Google Scholar]
 2. Bielińska M., Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocław 1967. [Google Scholar]
 3. Bieniak J., Rola Kujaw w Polsce piastowskiej, Ziemia Kujawska, t. 1: 1963. [Google Scholar]
 4. Biskup M., Dzieje miasta w średniowieczu, w: Dzieje Inowrocławia, Warszawa-Poznań-Toruń 1978. [Google Scholar]
 5. Gromnicki T., Synody prowincjonalne oraz czynności niektórych funkcjonariuszów apostolskich w Polsce do r. 1357, Kraków 1885. [Google Scholar]
 6. Jasiński K., Dzieje ziemi świeckiej i nowskiej od schyłku XII do 1309 roku, w: Dzieje Świecia nad Wisłą i regionu, Warszawa 1978. [Google Scholar]
 7. Karwasińska J., Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie 1235-1243, „Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t 7., 1927. [Google Scholar]
 8. Kriedte P., Die Herrschaft der Bischöfe von Włocławek in Pommerellen von den Anfängen bis zum Jahre 1409, Göttingen 1974. [Google Scholar]
 9. Labuda G., Początki diecezjalnej organizacji kościelnej na Pomorzu i na Kujawach w XI i XII wieku, „Zapiski Historyczne” t. 23: 1968. [Google Scholar]
 10. Łęga W. , Społeczeństwo i państwo gdańsko-pomorskie w XII i XIII wieku, Poznań 1956. [Google Scholar]
 11. Maleczyński K., Kilka nieznanych dokumentów z XIII w., przeważnie z archiwów poznańskich, „Kwartalnik Historyczny” t. 40., 1926. [Google Scholar]
 12. Mitkowski J., Kancelaria Kazimierza Konradowica, księcia kujawsko—łęczycki (1233-1267), Wrocław 1968. [Google Scholar]
 13. Powierski J., Uwagi o wydarzeniach kujawskich w latach 1267-1271, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Seria C, nr 7, Bydgoszcz 1968. [Google Scholar]
 14. S. Kujot, Opactwo pelplińskie, Pelplin 1875. [Google Scholar]
 15. Sikora F., Dokumenty i kancelaria Przemyśla oraz Bolesława Pobożnego 1239-1279 na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej, Wrocław 1969. [Google Scholar]
 16. Silnicki T., Dzieje i ustrój kościoła na Śląsku w: Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. 2 z. 1, Kraków 1939. [Google Scholar]
 17. Suchoń B., Święta Jadwiga księżna Śląska, NP t. 53: 1980. [Google Scholar]
 18. Tazbirowa J., Początki biskupstwa, na Kujawach, „Przegląd Historyczny” t. 53: 1962. [Google Scholar]
 19. Ulanowski B., Synod prowincjonalny w Kamieniu, Kraków 1915. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.