Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (2018)

Artykuły

Sygnatura jako źródło pierwszych informacji o autorze grafiki – aspekty edukacyjne

 • Olivia Rybak-Karkosz
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5412  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-14

Abstrakt

Prezentowane opracowanie jest wstępem do badań poświęconych sygnaturom na grafikach artystycznych. Celem tej części jest przegląd typologii sygnatur występujących na grafikach artystycznych dawnych i współczesnych. Sygnatura jest znakiem własnościowym artysty, identyfikującym go, a ściślej – personalizującym. Może występować pod postacią językową, jako sygnatury literowe dzielące się na wyrazowe (najczęściej jest to imię i nazwisko artysty) i monogramy oraz sygnatury aliterowe obejmujące ideogram i piktogram.

Współczesne grafiki sygnowane są na ogół własnoręcznie, przy zastosowaniu następującej kolejności: tytuł, numeracja/technika/podpis, data powstania dzieła Opis wykonany jest najczęściej ołówkiem pod dolną krawędzią odbitki (poza kompozycją), z reguły z prawej strony, a ewentualna dedykacja – po lewej stronie numeru odbitki. Chociaż jest to zwyczajowa propozycja i możliwe jest odmienne wskazanie autorstwa, należy pamiętać, iż obecność własnoręcznej sygnatury na rycinie jest jednym z kryterium uznania oryginalności odbitki.

 

Bibliografia

 1. Arnau F., Sztuka fałszerzy – fałszerze sztuki, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 2. Bóbr M., Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 3. Catafal J., C. Oliva C., Techniki graficzne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 4. Hyatt Mayor A., Giulio Campagnola, „The Metropolitan Museum of Art Bulletin” 1937, t. 32, nr 8. [Google Scholar]
 5. Hyatt Mayor A., Prints and People. A Social History of Printed Pictures, Princeton University Press, New York 1972. [Google Scholar]
 6. Krużel K., Wśród starych rycin, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 1999, s. 18. [Google Scholar]
 7. Kubalska-Sulkiewicz K., M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 8. Landau D., Parshall P., The Renaissance Print. 1470–1550, Yale University Press, New Haven–London 1994. [Google Scholar]
 9. Pon L., Raphael, Dürer and Marcantonio Raimondi. Copying and the Italian Renaissance Print, Yale University Press, New Haven–London 1994. [Google Scholar]
 10. Skubiszewski S., Znaki w dziełach sztuki, w: tenże (red.), Wstęp do historii sztuki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973. [Google Scholar]
 11. Widła H., Widła T., Predykaty w sygnaturach, w: R. Cieśla (red.), Współczesna problematyka badań dokumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015. [Google Scholar]
 12. Widła H., Widła T., Sygnatury jako zjawiska językowe, w: R. Cieśla (red.), Aktualne tendencje w badaniach dokumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010. [Google Scholar]
 13. Widła T., Ekspertyza sygnatury malarskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016. [Google Scholar]
 14. Widła T., Fałszerstwa sygnatur, w: R. Cieśla (red.), Dokument i jego badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014. [Google Scholar]
 15. Widła T., Sygnowanie grafiki artystycznej, w: tenże (red.), Wokół problematyki dokumentu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005. [Google Scholar]
 16. Widła T., Świat sygnatur, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017. [Google Scholar]
 17. Zigrosser C., The historical background, w: J.B. Cahn (red.), What is an Original Print? Principles Recommended by the Print Council of America, Print Council of America, Inc., New York 1961. [Google Scholar]
 18. Związek Polskich Artystów Plastyków, „Biuletyn ZPAP” nr 9, Warszawa 1961. [Google Scholar]