Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Konsekwencje zabójstwa dokonanego przez duchownego w świetle ksiąg pokutnych

 • Marek Story
Przesłane: 13 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Życie człowieka od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci jest najwyższą z wartości, którą od wieków w Kościele poddaje się prawnej ochronie i obronie.
Księgi pokutne, które powstały w epoce późnej starożytności chrześcijańskiej i wczesnego średniowiecza miały pomóc spowiednikom, ale także i wiernym traktować bardzo poważnie sakrament pokuty i pojednania, aby w czasie jego sprawowania nie dochodziło do żadnych nadużyć.
Penitencjały zobowiązywały spowiedników, aby w czasie spowiedzi czuwali także i bronili ludzkiego życia. Celem artykułu jest ukazanie w świetle ksiąg pokutnych, jakie konsekwencje ponosili biskupi, prezbiterzy lub diakoni, jeśli dokonali zabójstwa, niezależnie od tego, czy było to w sposób umyślny, czy też nieumyślny.
Duchowni, który dopuścili się zabójstwa, nie tylko musieli czynić długoletni post o chlebie i wodzie czy też przebywać na wygnaniu, nie mogli także wykonywać władzy święceń. Według ksiąg pokutnych zabójstwo dokonane przez duchownego było jednym z grzechów głównych, które wymagało zadośćuczynienia zgodnego z prawem.

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgates, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1951.
 3. Księgi pokutne (Synody i kolekcje praw, t. V), red. Baron A., Pietras H., Kraków 2011, („Źródła Myśli Teologicznej”, vol. 58).
 4. Literatura
 5. Kieling M., Zasady ogólne dotyczące praktyk pokutnych na podstawie Libri Poenitentiales, „Vox Patrum”, 37 (2017), t. 67, s. 225-240.
 6. Kumor B., Historia Kościoła, cz. 2, Lublin 1973.
 7. Kwiatkowski D., Rzeczywistość grzechu i praktyki pokutne w Paenitentiale Vigilanum (Albeldense), „Liturgia Sacra”, 18 (2012), nr 1, s. 113-126.
 8. Nawracała T., Kwestia wiary w jednego Boga w perspektywie ksiąg pokutnych i przygotowania do spowiedzi furtkowej, w: Współczesne oblicza wiary, red. T. Nawracała, Poznań 2016, s. 81-94.
 9. Pankiewicz R., Ochrona życia w prawie kanonicznym i polskim, „Kościół i Prawo”, 9 (22) 2020, nr 1, 27-47.
 10. Subera I., Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Warszawa 1977.
 11. Szafrański W., Święcenia w prawie kanonicznym, „Prawo Kanoniczne”, 3-4 (1960), s. 63-144.
 12. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985.