Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Application of Provisions of International Conventions which Contain Uniform Rules of Private Law in Relations that are Outside the Scope of Application of these Conventions

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-40  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

This article discusses a situation in which international conventions that include norms of private law are applicable in situations other than those stipulated by norms that define their scope of application (ex proprio vigore). This involves various cases in which the domestic, EU or international legislator refers to the provisions of a given international convention (in a different international convention) and also cases in which provisions of an international convention are applied by virtue of the will of the parties to a civil law relationship. The author analyses individual situations searching for an answer to the question about the nature of provisions used and thus – adequate rules for their interpretation or for filling of gaps. In some situations, they retain their international law nature, while in others they become part of the domestic or EU law or a certain standard form contract which profiles the civil law relation.

References

 1. Ambrożuk, Dorota, Daniel Dąbrowski, and Krzysztof Wesołowski. 2019. Międzynarodowe konwencje przewozowe. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. [Google Scholar]
 2. Basedow, Jürgen. 1997. “Übereinkommen internationaler Straßenverkeh.” In Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, vol. 7, edited by Karsten Schmidt, 855–1274. München: C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Bombeeck, Marc, Philippe Hamer, and Benoit Verhaegen. 1990. “La responsabilite du transporteur routier dans le transport par carferries: ĺarticle 2 de la convention relative au contract de transport international de marchandises par route (CMR).” European Transport Law 25:110–71. [Google Scholar]
 4. Całus, Andrzej. 2005. “Umowa międzynarodowa jako instrument ujednolicania porządków prawnych w dziedzinie prawa prywatnego.” In Rozprawy prawnicze. Księga Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, edited by Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, and Maciej Szpunar. 371–93. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 5. Clarke, Malcolm A. 2009. International Carriage of Goods by Road: CMR. London: Informa Law from Routledge. [Google Scholar]
 6. Clarke, Malcolm A. 2014. International Carriage of Goods by Road: CMR. 6th edition. Milton Park–Abingdon–Oxon–New York: London: Informa Law. [Google Scholar]
 7. Czapski, Waldemar. 1990. “Responsabilité du transporteur routiére lors du transroulage et du ferroutage.” European Transport Law 25:172–93. [Google Scholar]
 8. Czepelak, Marcin. 2008. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Dąbrowski, Daniel. 2018a. “Luki prawne w wybranych konwencjach dotyczących umów przewozu i ich uzupełnienia.” In Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, edited by Adam Olejniczak, and Tomasz Sójka, 89–99. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Google Scholar]
 10. Dąbrowski, Daniel. 2018b. “Podstawy odpowiedzialności przewoźnika kolejowego za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć pasażera.” Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 7 (7):49–59. [Google Scholar]
 11. Freise, Reiner. 2009. “Internationale Übereinkommen.” In Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, vol. 7, edited by Beate Czerwenka, and Rolf Herber, 1235–453. München: C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Gebauer, Martin. 2000. “Uniform Law, General Principles and Autonomous Interpretation.” Uniform Law Review 4:683–705. [Google Scholar]
 13. Godlewski, Jerzy. 2007. Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM) z komentarzem. Gdynia: Wydawnictwo Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. [Google Scholar]
 14. Hoeks, Marian. 2010. Multimodal transport law: the law applicable to the multimodal contract for the carriage of goods. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Frederick, MD: Kluwer Law International; Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers. [Google Scholar]
 15. Koziński, Mirosław H. 2010. “Odpowiedzialność cywilna morskiego przewoźnika pasażerów według prawa Unii Europejskiej.” Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni 25:19–32. [Google Scholar]
 16. Lojda, Jiȑi. 2015. “The Impact of CMR on Multimodal Transport.” Czech Yearbook of International Law, vol. VI, 149–68. [Google Scholar]
 17. Mataczyński, Maciej. 2005. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie prywatnym międzynarodowym. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 18. Pazdan, Maksymilian. 1995. “Materialnoprawne wskazanie a kolizyjnoprawny wybór prawa.” Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, vol. 18, 105–19. [Google Scholar]
 19. Pazdan, Maksymilian. 2001. “Komentarz do art. 1.” In Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz, edited by Maksymilian Pazdan, 41–66. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 20. Radwański, Zbigniew, and Maciej Zieliński. 2007. “Stosowanie i wykładnia prawa cywilnego.” In System Prawa Prywatnego. Vol. 1: Prawo cywilne – część ogólna, 1st edition, edited by Marek Safjan, 387–483. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 21. Ramberg, Jan. 1987. “Deviation from the Legal Regime of the CMR (art. 2).” In International Carriage of Goods by Road (CMR), edited by Jan Theunis, 19–30. London–New York–Hamburg–Hong Kong: Lloyd’s of London Press. [Google Scholar]
 22. Sturley, Michael, Tomotaka Fujita, and Gertjan van der Ziel. 2010. The Rotterdam Rules the UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea. London: Thomson Reuters. [Google Scholar]
 23. Theunis, Jan. 1987. “The liability of carrier by road in roll on-roll off traffic.” In International Carriage of Goods by Road (CMR), edited by Jan Theunis, 235–57. London–New York–Hamburg–Hong Kong: Lloyd’s of London Press. [Google Scholar]
 24. Wesołowski, Krzysztof. 2013. Umowa miedzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 25. Wesołowski, Krzysztof, and Daniel Dąbrowski. 2017. “Koncepcja unormowania umowy przewozu rzeczy w prawie wewnętrznym.” In Prawo kontraktów, edited by Zbigniew Kuniewicz, and Dorota Sokołowska, 539–50. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 26. Wesołowski, Krzysztof, and Dorota Ambrożuk. 2017. “Interpretacja postanowień konwencji międzynarodowych zawierających normy o charakterze cywilnoprawnym.” Lingwistyka Stosowana 24:165–76. [Google Scholar]
 27. Ziegler, Aleksander, Johan Schelin, and Stefana Zunarelli. 2010. The Rotterdam Rules 2008: Commentary to the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea. New York: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.