Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2024)

Artykuły

O potrzebie modyfikacji kręgu podmiotów uprawnionych do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z art. 8b ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8884  [Google Scholar]
Opublikowane: 24-05-2024

Abstrakt

Artykuł odnosi się do zagadnienia zaniechania ustawodawczego wynikłego na tle stosowania przepisów ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Autorzy postulują pilne zmiany nowelizacyjne zmierzające do rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do dochodzenia roszczeń w oparciu o art. 8b powołanej ustawy. Obecny stan prawny – zbyt wąsko ujęty – jest bowiem nie do pogodzenia z zasadami słuszności i sprawiedliwości społecznej. Z uwagi na dotychczasowe wyraźne intencje ustawodawcy oraz sam charakter ustawy nie jest możliwe sanowanie tego stanu rzeczy przez sądy w drodze zwykłej wykładni rozszerzającej przepisu.

Bibliografia

  1. Czekaj M., Sukcesja uprawnień osoby represjonowanej, „Prokuratura i Prawo” 2001, 5. [Google Scholar]
  2. Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2010. [Google Scholar]
  3. Mierzejewski P., Tzw. ustawa rehabilitacyjna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Studia Iuridica” 1996, 31. [Google Scholar]
  4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, druk nr 288, Sejm IX kadencji. [Google Scholar]
  5. Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, druk nr 2063, Sejm VIII kadencji. [Google Scholar]
  6. Stanowisko RPO z 11.08.2023 r., II.513.1.2023.PZ, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/202308/Do_TK_respresjonowani_niepodleglosc_11.08.2023.pdf. [Google Scholar]
  7. Ślebzak K. (red.), Studia i analizy Sądu Najwyższego, tom 7, LEX/el. 2014. [Google Scholar]
  8. Wysocki D., Prawo karne – odszkodowanie z tytułu internowania w okresie stanu wojennego – krąg podmiotów uprawnionych. Glosa do wyroku s. apel. z 16 kwietnia 2009 r., II AKa 51/09, OSP 2010, nr 7–8. [Google Scholar]
  9. Wystąpienie RPO z 29.01.2015 r., II.513.13.2014.MK https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Do_MS_ws_orzeczen_wobec_osob_represjonowanych_za_dzialalnosc_na_rzecz_niepodleglego_bytu_Panstwa_Polskiego_0.pdf. [Google Scholar]
  10. Wystąpienie RPO z 30 czerwca 2020 r., II.513.17.2014.MM, https://bip.brpo.gov.pl/sites/ default/files/Do%20Senackiej%20Komisji%20Ustawodawczej%2C%2030.06.2020.pdf. [Google Scholar]