Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 133 (2020): Nasza Przeszłość

Artykuły

Działalność Bodzanty z Kosowic herbu Szeliga na stanowisku arcybiskupa gnieźnieńskiego

  • Michał Jerzy Hankus
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2020.133.81-113  [Google Scholar]
Opublikowane: 17.05.2021

Abstrakt

Bodzanta z Kosowic herbu Szeliga wzbudza wśród historyków bardzo skrajne opinie – od wytrawnego gracza politycznego i dobrego administratora do człowieka nieporadnego o chwiejnych poglądach politycznych. 
Artykuł obejmuje okres od momentu nominacji Bodzanty na stanowisko arcybiskupa do jego śmierci. Głównym założeniem tekstu jest podważenie opinii Janka z Czarnkowa o Bodzancie – człowieku szkodzącemu polskiemu Kościołowi. Dotychczasowy stan badań na temat arcybiskupa ogranicza się do skrupulatnego opracowania jego działań politycznych podczas wojny domowej w Wielkopolsce. W artykule przede wszystkim kładę nacisk na działalność prawno-gospodarczą arcybiskupa, która miała miejsce po zakończeniu narracji Kroniki Jana z Czarnkowa. Szczególnie wartościowa jest analiza pomijanego do tej pory dokumentu dotyczącego konfliktu Bodzanty i Władysława Opolczyka z roku 1387 oraz opracowanie działalności prawno-gospodarczej arcybiskupa.

Bibliografia

Bilska-Ciećwierz M., Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Kraków 2007.
Czwojdrak B., Osadnictwo średniowieczne i ich właściciele na obszarze dzisiejszego Sosnowca, [w:] Osadnictwo między Przemszą a Brynicą, red. J. Sperka, Cieszyn 2005.
Dąbrowski K., Wilk-Woś Z., Wróblewska-Jakubowska K., Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji w Łódzkiej, t. 5, Konstantynów Łódzki 2008.
Dąbrowski J., Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1370–1382, Kraków 2009.
Doroszewski P., Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie do początku XVI wieku, Olsztyn 2013.
Drabina J., Kontakty papiestwa z Polska 1378–1417 w latach wielkiej schizmy zachodniej, Kraków 1993.
Gąsiorowski A., Itinerarium Króla Władysława Jagiełły 1386–1434, Warszawa 2015.
Hudyma P., Herbarz katedry gnieźnieńskiej, Gniezno 2004.
Kierst W., Wielkorządy krakowskie XIV–XVI stuleciu, „Przegląd Historyczny”, t. 10, z. 1, Warszawa 1910.
Kłapkowski, W., Kontrybucje kościelne za wojny z Tatarami i Husytami za Władysława Jagiełły, „Collectanea Theologica”, t. 13, z. 3–4, 1932.
Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskiem, t. 1, Poznań 1888.
Kosman M., Poczet arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Warszawa 2003.
Kowalski M., Prałaci i kanonicy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do śmierci biskupa Zawiszy z Kurozwęk (1320–1382), Kraków 1996.
Krzyżaniakowa J., Ochmański J., Władysław II Jagiełło, Wrocław 2006.
Kubicki R., Podstawy ekonomiczne funkcjonowania mendykantów w państwie krzyżackim i Prusach Królewskich do połowy XVI w., [w:] Inter oeconomiam coelestem et terrenam mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki, T. Gałuszka, R. Kubicki, A. Zajchowska, Kraków 2011.
Łojko J., Wojna domowa w Wielkopolsce, [w:] Gniezn. Studia i materiały historyczne, t. 2, red. J. Topolski, Warszawa–Poznań 1987.
Marzec A., Pod rządami nieobecnego monarchy. Królestwo Polskie 1370–1382, Kraków 2017.
Marzec, A., Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1305–1370), Kraków 2006.
Mrozowski P., Poczet arcybiskupów gnieźnieńskich prymasów Polski, Warszawa 2003.
Nikodem, J., Jadwiga król Polski, Wrocław 2009.
Poniewozik L., Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza, Lublin 2004.
Radzimiński A., Rola Gnieźnieńskiej kapituły metropolitarnej w Kościele, państwie w okresie średniowiecza, [w:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000.
Rutkowska, G., Niezachowane dokumenty królowej Jadwigi, „Roczniki Historyczne”, t. 58, Poznań 1992.
Sikora F., Ostroróg, [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, red. T. Jurek, cz. 3.
Sperka J., Szafrańcowie herbu Stary Koń: z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce, Katowice 2001.
Sperka, J., Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, Pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401), Kraków 2016.
Starzyński M., Krakowska rada miejska w średniowieczu, Kraków 2010.
Starzyński M., Spór o miasto. Kraków w ostatnim dziesięcioleciu panowania Kazimierza Wielkiego, [w:] Kazimierz – sławny i z czynów Wielki, red. M. Starzyński, Kraków 2010.
Stefanowski M., Wojdecki W., Na marginesie katalogu Archidiecezji Warszawskiej z roku 1935, „Studia Theologica Varsaviensia”, t. 30, nr 1, 1992.
Supruniuk A., Mazowsze Siemowitów (1341–1442). Dzieje polityczne i struktura władzy, Warszawa 2010.
Szczur, S., Skarbowość papieska w Polsce w latach 1378–1431, Kraków 2008.
Szybkowski S., Studia z genealogii i prozopografii polskiej szlachty późno-średniowiecznej, Gdańsk 2003.
Tęgowski J., Postawa polityczna arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzanty w czasie bezkrólewia po śmierci Ludwika Węgierskiego, [w:] Genealogia – rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. A. Radzimiński i J. Wroniszewski, Toruń 1996.
Trojanowski, S., Bodzanta [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 2, red. W. Konopczyński, Wrocław 1977.
Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko, Wrocław-Kraków 1987.
Warężak J., Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w średniowieczu, [w:] Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, red. F. Bujak, z. 5, Lwów 1929.
Wieczorek J., Wikariusze katedry krakowskiej w XIII i XIV stuleciu, „Nasza Przeszłość”, t. 78, red. J. Dukała, Kraków 1992.
Wojciechowska B., Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funk-cjonowanie, Kielce 2010.
Wroniszewski J., Prałaci kolegiaty wiślickiej w XIV wieku. Pochodzenie i droga awansu, [w:] Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej, red. A. Radzimiński, Toruń 2000.
Zachwatowicz J, Historia budowy katedry gotyckiej, [w:] Katedra Gnieźnieńska, red. A. Świechowska, t. 1, Poznań-Warszawa-Lublin 1970.

Downloads

Download data is not yet available.