Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 128 (2017): Nasza Przeszłość

Artykuły

Proces o obrazę papieża Urbana VI w świetle historiografii

 • Przemysław Kaleta
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2017.128.99-110  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2017

Abstrakt

Urban VI był bezkompromisowym papieżem. Doprowadziło to go do skrajnej niepopularności w samym Rzymie. Również jeden z polskich duchownych począł znieważać papieża, że aż został za to aresztowany. W historiografii polskiej owa sprawa nie doczekała się może sporej literatury, ale za to widać doskonale na niej kolejne „warstwy historiografii”, które przez lata rodziła się w umysłach uczonych. W niniejszym szkicu chciałbym odróżnić fakty źródłowe od historiografii, porównując dokument mówiący o tym zdarzenia z dziełami historyków

Bibliografia

 1. Acta Urbani VI et Bonifatii IX pontifium romanorum, P. 1: 1378-1396, wyd. K. Krofta, [Monumenta Vaticana Res Gestae Bohemicas Illustrantia, t. V], Praha 1903. [Google Scholar]
 2. Antiquissimi libri iudiciales terrae cracoviensis, wyd. B. Ulanowski, [Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 8], Kraków 1884-1886. [Google Scholar]
 3. Bullarium Poloniae, t. II-III, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa, Rzym-Lublin 1985-1987. [Google Scholar]
 4. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. III-VII, wyd. I. Zakrzewski, F. Piekosiński, A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, R. Walczak, Poznań, 1879-1985. [Google Scholar]
 5. Lites ac res gestae inter polonos ordinemque cruciferorum. Spory pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423, wyd. S. Jóźwiak, A. Szweda, S. Szyb-kowski, red. A. Szweda, Toruń 2015. [Google Scholar]
 6. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maximam partem nondum edita ex tabularis Vaticanis deprompta collecta ac serie chronologica disposita, t. 1, wyd. A. Theiner, Roma 1860. [Google Scholar]
 7. Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, Cz. 1: 1063-1415, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965. [Google Scholar]
 8. Zbiór Dokumentów Małopolskich, cz. VI, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa, Kraków 1974. [Google Scholar]
 9. Abulafia D., The western Mediterranean Kingdoms 1200-1500. The struglle for Do-minion, London-New York 2014. [Google Scholar]
 10. Abraham W., Proces przeciw księdzu polskiemu o obrazę papieża Urbana VI, [w:] Studja staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928, s. 106-111. [Google Scholar]
 11. Czyżak M., Kapituła katedralanakatedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448, Gniezno 2004. [Google Scholar]
 12. Gębarowicz M., Psałterz floriański i jego geneza, Wrocław 1966. [Google Scholar]
 13. Koczerska M., Autentyczność dokumentu unii krewskiej 1385 roku, „Kwartalnik Historyczny”, 99, 1992, z. 1, s. 59-78. [Google Scholar]
 14. Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych. Podług źródeł archiwalnych, t. 4, Gniezno 1883. [Google Scholar]
 15. Kumor B., Historia Kościoła, t. IV: Jesień kościelnego średniowiecza, Lublin 2001. [Google Scholar]
 16. Nikodem J., Witold, wielki książę litewski (1354 lub 1355 – 27 października 1430), Kraków 2013. [Google Scholar]
 17. Seńko W., Piotr Wysz z Radolina (*ok. 1354-1414) i jego dzieło „Speculum aureum”, Warszawa 1996. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.