Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 127 (2017): Nasza Przeszłość

Artykuły

Śpiewy pseudochorałowe w XVIII-wiecznych rękopiśmiennych graduałach Zgromadzenia XX. Misjonarzy

 • Andrzej Edward Godek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2017.127.109-160  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2017

Abstrakt

Śpiewy pseudochorałowe stanowią bardzo różnorodną grupę repertuarową, która nie była dotychczas przedmiotem obszernych badań. Artykuł podejmuje jej problematykę na przykładzie rękopiśmiennych graduałów XX. Misjonarzy. Oprócz wskazania konkordancji i pokrewieństwa repertuarowego, autor analizuje również zagadnienia wielogłosowości, praktyki wykonawczej oraz współczesnej recepcji śpiewów pseudochorałowych. Najważniejszym aspektem tych rozważań jest dwugłosowa Missa Varsaviensis ze stradomskiego Graduale Pro Festis Solemnioribus z 1769 r. oraz jej konkordancje w źródłach OO. Bernardynów

Bibliografia

 1. Cantuale ad usum domus parisiensis Congregations Missionis necnon Puellarum Charitatis S. Vincentii a Paulo, Paris 1927. [Google Scholar]
 2. Mioduszewski Marcin, Śpiewnik Kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w Kościele Katolckim używane, Kraków 1838. [Google Scholar]
 3. Rzymski Paweł, Cantionale Ecclesiasticum, Warszawa 1856. [Google Scholar]
 4. Siedlecki Jan, Śpiewnik Kościelny z Melodiami na 2 głosy – wydanie jubileuszowe (1878-1928), pod red. ks. Wendelina Świerczka CM, Kraków 1947. [Google Scholar]
 5. Baroffio Giacomo, «Symbolum»: le melodie del «Credo» nelle fonti italiane, „Rivista internazionale di musica sacra” 1999, t. XX, s. 323-346 [Google Scholar]
 6. Baroffio Giacomo, La tradizione francescano-veneta del Credo in canto fratto, [w:] „Il canto Fratto: l’altro gregoriano”, Roma 2006. [Google Scholar]
 7. Feicht Hieronim, Dzieje polskiej muzyki religijnej w zarysie, „Roczniki teologiczno-kanoniczne” 1965, t. XII z. 4, s. 5-50. [Google Scholar]
 8. Feicht Hieronim, Muzyka w okresie polskiego baroku, [w:] „Studia nad muzyką pol-skiego renesansu i baroku”, Kraków 1980. [Google Scholar]
 9. Gabrielli Giulia, Il manoscritto 327 della fondazione Biblioteca San Bernardino di Trento, [w:] „Il canto Fratto: l’altro gregoriano”, Roma 2006. [Google Scholar]
 10. Gonet Krzysztof, Warszawska biblioteka Misjonarzy, „Nasza Przeszłość”, t. LXXXVI, Kraków 1996. [Google Scholar]
 11. Gozzi Marco, Il canto fratto: prima classificazione dei fenomeni e primi esiti del progetto RAPHAEL, [w:] „Il canto Fratto: l’altro gregoriano”, Roma 2006. [Google Scholar]
 12. Kałamarz Wojciech, Muzyka u Misjonarzy, Kraków 2009. [Google Scholar]
 13. Lenart Emilian, Katalog Bernardyńskich rękopisów liturgicznych w Polsce od XV do XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1986, t. LIII, s. 103-274. [Google Scholar]
 14. Manganelli Michele, I Cistercensi e il canto fratto [w:] „Il canto Fratto: l’altro gre-goriano”, Roma 2006. [Google Scholar]
 15. Matoga Piotr, Organy w kościele Księży Misjonarzy pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Krakowie na Stradomiu, „Nasza Przeszłość” 2013, t. CXX, s. 157-184. [Google Scholar]
 16. Miazga Tadeusz, Die Melodien des einstimmigen Credo der römisch-katholischen lateinischen Kirche, Graz 1976. [Google Scholar]
 17. Miazga Tadeusz, Notacja gregoriańska w świetle polskich rękopisów liturgicznych, Graz 1984. [Google Scholar]
 18. Morawski Jerzy, Dwugłosowe msze na chór męski ze zbiorów Biblioteki Uniwersy-teckiej w Wilnie, „Muzyka” XLI 1996, s. 91-112. [Google Scholar]
 19. Morawski Jerzy, Cantus vilnensis. Przyczynek do badania tradycji chorałowej na wschodnich i północnych terenach dawnej Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, [w:] „Affecti musicologici”, Kraków 1999, s. 211-224. [Google Scholar]
 20. Mrowiec Karol, Liturgia i muzyka u Księży Misjonarzy w Polsce, „Nasza Przeszłość” 1961, t. XIII, s. 159-243. [Google Scholar]
 21. Pawlak Ireneusz, Rola chorału gregoriańskiego w kształtowaniu polskiej religijnej kultury muzycznej, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 2012, nr 3, s. 107-132. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.