Spory o Młyn Górny w Bieńczycach w latach 1792-1838


Abstrakt

Podkrakowska wieś Bieńczyce stanowiła część uposażenia proboszcza parafii pw. św. Floriana na Kleparzu, stanowiąc przy tym główne źródło jego dochodu. W XVIII i XIX w. rozegrał się w niej konflikt pomiędzy młynarzami a gromadą i ks. Antonim Krząnowskim, a po jego śmierci z ks. Franciszkiem Kolendowiczem.
Kolejno następujący po sobie trzej młynarze z Młyna Górnego zaniedbywali obowiązki, wskutek czego stan młyna ulegał systematycznemu pogorszeniu. Artykuł podejmuje problematykę przyczyn, przebiegu oraz skutków toczonych w latach 1792–1838 sporów o młyn.


Słowa kluczowe

Antoni Krząnowski; Bieńczyce; Franciszek Kolendowicz; Hugo Kołłataj; konflikt; Młyn Górny

Dembińska M., Przetwórstwo zbożowe w Polsce średniowiecznej (X–XIV wiek), Wrocław 1973. [Google Scholar]
Kramarz H., Młynarze i młynarstwo zbożowe w Galicji (Z problematyki uprzemysławiania rzemiosła chłopskiego), [w:] Polska i Polacy w XIX–XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin, red. K. Ślusarczyk, Kraków 2002, s. 295–317. [Google Scholar]
Kuś J., Kołłątaj i Kapituła Krakowska, „Rocznik Krakowski” 1977, t. 48, s. 19–56. [Google Scholar]
Podwińska Z., Rozmieszczenie wodnych młynów zbożowych w Małopolsce w XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1971, nr 1, s. 373–402. [Google Scholar]
Szczepaniak J., Duchowieństwo świętofloriańskie w XVIII i XIX wieku, [w:] Studia z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków 2007, s. 35–106. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Udostępnij

Godek, A. (2020). Spory o Młyn Górny w Bieńczycach w latach 1792-1838. Nasza Przeszłość, 134, 169-190. https://doi.org/10.52204/np.2020.134.169-190

Andrzej Edward Godek  andres.godek@gmail.com
doktorant Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska