Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 127 (2017): Nasza Przeszłość

Artykuły

Pamięć o św. Jadwidze w Uniwersytecie Jagiellońskim

 • Wiktor Szymborski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2017.127.161-184  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2017

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu było prześledzenie różnych form upamiętnienia dzieła św. Jadwigi Andegaweńskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym celu przykłady zostały podzielone na grupy tematyczne obejmujące: pamięć materialną – zabytki materialne, epigrafika, płyty pamiątkowe; pamięć niematerialną – przypominanie dzieła św. Jadwigi w czasie jubileuszy uczelni oraz fakt patronowania różnym działaniom współcześnie realizowanym w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako pierwsze omówiono przykłady związane z pamięcią materialną w tym szczególnie artefakty znajdujące się w Collegium Maius oraz Collegium Novum. Zasygnalizowano dzieje programów heraldycznych pojawiających się w powyższych budynkach, przedstawiając dyskusję dotyczącą herbów umieszczonych na fasadzie Collegium Novum, jak również dzieła malarskie ukazujące dokonania św. Jadwigi. Omówione zostały także dzieje tablic pamiątkowych wmurowanych w gmach Collegium Novum, w których pojawia się postać św. Jadwigi.

Bibliografia

 1. Barycz H., Przed wielką rocznicą (1364-1964), [w:] idem, Alma Mater Jagellonica. Studia i szkice z przeszłości Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 1958, s. 332-362 [Google Scholar]
 2. Barycz H., Radymiński Marcin, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 32-36 [Google Scholar]
 3. Białkiewicz Z. J., Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Rocznik Krakowski”, 1993, t. 59, s. 77-90 [Google Scholar]
 4. Białkowicz Z., Feliks Księżarski – krakowski architekt epoki romantycznego historyzmu i dojrzałego eklektyzmu, „Rocznik Krakowski”, 1989, t. 55, s. 163-180 [Google Scholar]
 5. Bochnak A., Les insignes de l’Université Jagellonne, Cracovie 1962 [Google Scholar]
 6. Bogdanowska M., Chwalba A., Collegium Novum, Kraków 2014 [Google Scholar]
 7. Bularz-Różycka L., Dzieje budowy Collegium Novum (1882-1887), [w:] Collegium Novum 1887-1987. Materiały z Sesji Naukowej (2 czerwca 1987 roku), red. W. M. Bartel, Kraków 1991, s. 13-21 [Google Scholar]
 8. Chwalba A., Collegium Maius, Kraków 2009 [Google Scholar]
 9. Collegium Novum, [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 127 [Google Scholar]
 10. Drelicharz W., Piech Z., Dawne i nowe herby Małopolski, Kraków 2004 [Google Scholar]
 11. Dybiec J., Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego (1864-1900-1964-2000?), [w:] Studia bibliograficzno-bibliologiczne. Praca zbiorowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesora Wiesława Bieńkowskiego, red. M. Kocój, Kraków 1995, s. 115-124 [Google Scholar]
 12. Dybiec J., Krakowskie uroczystości otwarcia Collegium Novum i ich ogólnopolskie echa, [w:] Collegium Novum 1887-1987. Materiały z Sesji Naukowej (2 czerwca 1987 roku), red. W. M. Bartel, Kraków 1991, s. 27-39 [Google Scholar]
 13. Dziedzic S., Alma Mater Jagellonica, Kraków 2005 [Google Scholar]
 14. Estreicher K., Collegium Maius. Dzieje gmachu, Kraków 1968 [Google Scholar]
 15. Friedberg M., Herb miasta Krakowa, „Rocznik Krakowski”, 1937, t. 28, s. 97-138 [Google Scholar]
 16. Fundusz Królowej Jadwigi. Prezydent RP przekazał 100 tysięcy złotych na „fundusz żelazny”, „Alma Mater”, 2000, nr 17, s. 3 [Google Scholar]
 17. Kicianka H., Pryliński Tomasz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 28, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984-1985, s. 625-628 [Google Scholar]
 18. Komorowski R. T., Herby z fasad Collegium Novum, „Alma Mater”, 2000, nr 25, s. 45-46 [Google Scholar]
 19. Komorowski R. T., Zapomniany ilustrator symboli narodowych, „Alma Mater”, 2008, nr 104-105, s. 70-78 [Google Scholar]
 20. Kronika ogólna, [w:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego od r. 1864 do r. 1887 i obraz jego stanu dzisiejszego wraz z rzeczą o rektorach od czasów najdawniejszych, Kraków 1887 [Google Scholar]
 21. Księga pamiątkowa pięćsetletniego Jubileuszu odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-1900, Kraków 1901 [Google Scholar]
 22. Musioł K., Idea funduszu Królowej Jadwigi, [w:] Uniwersytet Jagielloński fundusz Królowej Jadwigi rok akademicki 2012/2013, s. 2 http://www.moskwa.msz.gov.pl/ resource/bb761c5c-c6ae-4402-9c2d-d338383ec168:JCR [Google Scholar]
 23. Ożóg K., Duchowni i uczeni w otoczeniu św. Jadwigi, [w:] Święta Jadwiga Królowa. Dziedzictwo i zadania na trzecie tysiąclecie, Kraków 2002, s. 165-179 [Google Scholar]
 24. Ożóg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434), Kraków 2004 [Google Scholar]
 25. Pagacz-Moczarska R., Dumni z tradycji - patrzymy w przyszłość, „Alma Mater”, 2014, nr 167, s. 5-22 [Google Scholar]
 26. Pagacz-Moczarska R., Myśl ludzka nie zna granic, „Alma Mater”, 2014, nr 167, s. 26-30 [Google Scholar]
 27. Pagacz-Moczarska R., Pamięci króla Kazimierza Wielkiego, „Alma Mater”, 2014, nr 167, s. 74-75 [Google Scholar]
 28. Perkowska U., Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000 [Google Scholar]
 29. Perkowska U., Szli święci… przez Uniwersytet Jagielloński. Święci, błogosławieni, kandydaci na ołtarze z grona wychowanków i pracowników Wszechnicy Krakowskie, „Alma Mater”, 2002, nr 43, s. 10-14 [Google Scholar]
 30. Piech Z., Berła – herb Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Alma Mater”, 2005, nr 74, s. 77-83 [Google Scholar]
 31. Piech Z., Odnowione znaki Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Alma Mater”, 2008, nr 103, s. 33-40 [Google Scholar]
 32. Piech Z., Orzeł i Święty Stanisław w herbie Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Alma Mater”, 2012/2013, nr 152-153, s. 59-65 [Google Scholar]
 33. Piech Z., Skąd się wziął i co oznacza Orzeł w herbie Krakowa? Ze studiów nad genezą, etapami rozwoju i treściami ideowymi herbu miasta, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, red. A. Radzimiński, A. Supruniak, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 369-388 [Google Scholar]
 34. Piech Z., Typus Fundationis Academiae Cracoviensis. Interpretacja obrazu z kaplicy grobowej Władysława Jagiełły, [w:] Scriptura, custos, memoriae. Prace historyczne, red. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 355-395 [Google Scholar]
 35. Piech Z., Wstęp, [w:] System identyfikacji wizualnej, cz. 1 Księga znaku, Kraków 2008 materiał dostępny na stronie internetowej http://www.promocja.uj.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=255a 14a1-5f14-406a-a9bc-2f78327e4021&groupId=10172 [Google Scholar]
 36. Poloniae Merenti. Księga pamiątkowa jubileuszu sześćsetlecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000, red. S. Szczur, Kraków 2003 [Google Scholar]
 37. Radzikowska A., Program heraldyczny Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Coelo et Calamo. Studia epigraficzne i heraldyczne, red. W. Drelicharz, Kraków 2007, s. 63-91 [Google Scholar]
 38. Rokosz M., Co nam mówią herby z Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75 rocznicę urodzin, red. Z. Piech, Kraków 2008, s. 863-883 [Google Scholar]
 39. Samek J., Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 [Google Scholar]
 40. Sondel J., Jubileusze uniwersyteckie, [w:] idem, Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 603-604 [Google Scholar]
 41. Sondel J., Św. Jadwiga Andegaweńska Anjou, [w:] idem, Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 535-537 [Google Scholar]
 42. Sondel J., Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki, Kraków 2006 [Google Scholar]
 43. Stopka K., Fundatorzy, mecenasi i nadania dla Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolski, tekst zamieszczony na stronie internetowej http://www.dotknijkultury.pl/wydarzenia/wystawa-piekno-darowane [stronę przeglądano 2.06.2015 r.] [Google Scholar]
 44. Stopka K., Jadwiga a kultura polska pod koniec XIV w., [w:] Śladami Świętej Królowej Jadwigi i jej epoki, red. T. Graff, Kraków 2013, s. 55-67 [Google Scholar]
 45. Stopka K., Jagiellońska fundacja Uniwersytetu Krakowskiego, „Rocznik Krakowski”, 2003, t. 69, s. 35-45 [Google Scholar]
 46. Stopka K., Od założenia do schyłku XVIII w., [w:] K. Stopka, A. K. Banach, J. Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 9-84 [Google Scholar]
 47. Stopka K., The Jagiellonian Foundation of Cracow University, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, 2003, vol. 8, s. 49-66 [Google Scholar]
 48. Stopka K., Wdzięczność ma długą pamięć: mecenasi Uniwersytetu Krakowskiego i rola ich darów w dziejach uczelni, Kraków 2005 [Google Scholar]
 49. Szymborski W., Władysław Jagiełło – władca idealny czy święty?, [w:] Sprawiedliwość – tradycja i współczesność, red. P. Nowakowski, J. Smołucha, W. Szymborski, Kraków 2006, s. 53-73 [Google Scholar]
 50. Urban J., Jubileusz 600-lecia urodzin Św. Jadwigi Królowej, [w:] Śladami Świętej Królowej Jadwigi i jej epoki, red. T. Graff, Kraków 2013, s. 169-183 [Google Scholar]
 51. Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach uniwersytecki Collegium Novum, „Czas”, 1883, nr 117 z 27 maja, s. 3 [Google Scholar]
 52. Wyrozumska B., Odnowienie Akademii Krakowskiej, [w:] Święta Jadwiga Królowa. Dziedzictwo i zadania na trzecie tysiąclecie, Kraków 2002, s. 154-164 [Google Scholar]
 53. Wyrozumska B., Święta Jadwiga Królowa a Uniwersytet Krakowski, [w:] Święta Jadwiga Królowa. Dziedzictwo i zadania na trzecie tysiąclecie, Kraków 2002, s. 145-154 [Google Scholar]
 54. Wyrozumski J., Najstarszy herb Uniwersytetu krakowskiego, [w:] idem, Z najstarszych dziejów Uniwersytetu krakowskiego. Szkice, Kraków 1996, s. 71-79 [Google Scholar]
 55. Zakrzewska M., Piotrowski Antoni, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 461-463 [Google Scholar]
 56. Zawdzki R. M., Królowa Jadwiga w tradycji hagiograficznej, [w:] Święta Jadwiga Królowa. Dziedzictwo i zadania na trzecie tysiąclecie, Kraków 2002, s. 244-264 [Google Scholar]
 57. Żeleńska-Chełkowska A., Księżarski Feliks, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 15, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 632-634 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.