Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 119 (2013): Nasza Przeszłość

Artykuły

Krucjata Eucharystyczna w Polsce Ludowej w latach 1945-1949 na przykładzie diecezji częstochowskiej

 • Roman Ceglarek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2013.119.335-370  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2013

Abstrakt

Po II wojnie światowej Krucjata Eucharystyczna ponownie podjęła pracę wychowawczą w szkołach podstawowych na terenie całego kraju. W tym czasie powielała przedwojenne wzory struktury, metody i formy pracy. Niestety, jej chrześcijański profil nie odpowiadał socjalistycznemu modelowi edukacji narzuconemu przez władze. Było to powodem napięć między Kościołem a władzą, co w konsekwencji doprowadziło do usunięcia Krucjaty ze szkół do parafii. Zmiana ta nie zahamowała rozwoju organizacji. Zmieniło się jedynie miejsce spotkań, a nie status Krucjaty. Osoby odpowiedzialne za Krucjatę nadal dbały o odpowiedni poziom edukacji i formacji religijnej jej członków. Polityka państwa zmierzała w innym kierunku: kształtowania poglądów dzieci nie na sposób chrześcijański, ale raczej socjalistyczny. W związku z tym podejmowano wszelkie możliwe działania mające na celu utrudnienie prowadzenia Krucjaty, jak choćby zmiana przepisów dotyczących stowarzyszeń w taki sposób, aby narzucały one nadzór władz nad Krucjatą. Projekt ten nie mógł być zaakceptowany przez przedstawicieli Kościoła katolickiego, którzy mając na uwadze dobro Krucjaty i jej członków, postanowili zawiesić jej działalność w 1949 roku. Jednak księża i katecheci, podczas wspólnej działalności duszpasterskiej w parafiach, nadal kultywowali wśród dzieci pobożność eucharystyczną, tak charakterystyczną dla tej organizacji.

Bibliografia

 1. lat nauczania religii w Polsce Ludowej. Wybór dokumentów, opr. H. Konopka, Białystok 1998. [Google Scholar]
 2. Bober S., Walka o dusze dzieci i młodzieży w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej, Lublin 2011. [Google Scholar]
 3. Bok J., Przewodnik Rycerstwa Jezusowego czyli Krucjaty Eucharystycznej, Kraków 1930. [Google Scholar]
 4. Ceglarek R., Działalność Adeli Stefanowicz w Instytucie Katolickim w Częstochowie w latach 1945-1947, [w:] „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie”, 2011, s. 151-183. [Google Scholar]
 5. Ceglarek R., Katechizacja w diecezji częstochowskiej w okresie pasterskiej posługi biskupa Teodora Kubiny (1926-1951), Częstochowa 2008. [Google Scholar]
 6. Ceglarek R., Początki usuwania nauki religii ze szkół diecezji częstochowskiej w okresie Polski Ludowej, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, 39 (2011), s. 61-72. [Google Scholar]
 7. Grochowski L, Wychowanie religijne katolickie w szkołach II Rzeczpospolitej lat dwudziestych. Treści i funkcje, [w:] Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w okresie międzywojennym, red. E. Walenwalder, Lublin 2000, s. 239-280. [Google Scholar]
 8. Guzewicz W., Krucjata Eucharystyczna w międzywojennej diecezji łomżyńskiej, „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” 22(2004), s. 357-369. [Google Scholar]
 9. Konopka H., Religia w szkołach Polski Ludowej, Białystok 1997. [Google Scholar]
 10. Liturgia Mszy św. do użytku młodzieży, Koło Księży Prefektów w Częstochowie, Częstochowa 1948. [Google Scholar]
 11. Magott B., Krucjata Eucharystyczna w Diecezji Częstochowskiej, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 76 (1947), nr 3, s. 108-110. [Google Scholar]
 12. Mezglewski A., Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980, Lublin 2004. [Google Scholar]
 13. Pokłosie z I. Zjazdu Ks. Ks. Dyrektorów Krucjaty Eucharystycznej w Krakowie, [b.m.r.w.]. [Google Scholar]
 14. Polak R., Religia rzymskokatolicka w szkołach II Rzeczpospolitej, Lublin 2007. [Google Scholar]
 15. Raina P., Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 1, Poznań 1994. [Google Scholar]
 16. Topij–Stempińska B., Działalność edukacyjna Krucjaty Eucharystycznej w Polsce międzywojennej, Kraków 2009. [Google Scholar]
 17. Ustawy Krucjaty Eucharystycznej czyli Rycerstwa Jezusowego Młodzieży Szkolnej, Kraków 1936. [Google Scholar]
 18. W obliczu Boga. Modlitewnik dla młodzieży szkolnej, Częstochowa 1939. [Google Scholar]
 19. Wagner B., Strategia wychowawcza w PRL, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 20. Z życia organizacyjnego Krucjaty Eucharystycznej, Warszawa 1936. [Google Scholar]
 21. Żulińska B., Co jest największą radością Krucjaty? „Hostia”, 11(1935), nr 5, s. 176-182. [Google Scholar]
 22. Żulińska B., Eucharystia w życiu Krucjaty, „Hostia”, 11(1935), nr 5, s. 161-167. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.