Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 109 (2008): Nasza Przeszłość

Artykuły

Biskupi monarchii jagiellońskiej wobec herezji husyckiej w I połowie XV wieku

 • Tomasz Graff
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2008.109.37-53  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2008

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest postawie biskupów polskich wobec herezji husyckiej w połowie XV wieku - problemu wielokrotnie już poruszanego w polskiej historiografii. Autor analizuje wpływy i zasięg herezji, a także pewne kroki podejmowane przez hierarchów w obliczu tego zagrożenia - na polu ustawodawstwa kapłańskiego i konkretnych działań inkwizycji. Jak się okazało, husytyzm był powszechnie potępiany, a jego zwolennicy poddawani inkwizycji, która miała różny zasięg. Nie wszyscy biskupi podzielali zapał do walki z husytami - niektórzy nie uważali tej herezji za szczególnie niebezpieczną. Jednak biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki był zagorzałym wrogiem husytyzmu, podobnie jak biskup poznański Andrzej de Bnin. Używał wszelkich środków, by zwalczać tę herezję, ale też dbał o to, by ani monarchia, ani biskupi nie sprzymierzyli się z czeskimi husytami. Taka sytuacja utrzymywała się przez długi czas, nawet na początku lat trzydziestych XV wieku. W latach trzydziestych XV wieku - w czasie, gdy sojusz ten, skierowany przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu i Świdrygiełle, mógł być korzystny dla polskiej polityki. Oleśnicki nie wziął tego pod uwagę i w żaden sposób nie zrezygnował z wypowiedzenia zakazu. Na zakończenie autor zaznacza, że temat ten wymaga dalszych szczegółowych badań, zwłaszcza w powiązaniu z działalnością duszpasterską członków polskiego episkopatu.

Bibliografia

 1. Drabina J., Episkopat Polski wobec husytyzmu, [w:] Polskie echa husytyzmu, pod red. S. Byliny, R. Gładkiewicza, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 2. Hornowska M., Zdzitowiecka-Jasieńska H., Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1947. [Google Scholar]
 3. Kiryk F., Jakub z Dębna na tle wewnętrznej i zagranicznej polityki Kazimierza Jagiellończyka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967. [Google Scholar]
 4. Kłoczowski J., Europa słowiańska w XIV-XV wieku, Warszawa 1984. [Google Scholar]
 5. Kras P., Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998. [Google Scholar]
 6. Lichończak-Nurek G., Wojciech herbu Jastrzębiec. Arcybiskup i mąż stanu (ok. 1362-1436), Kraków 1996. [Google Scholar]
 7. Maleczyńska E., Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1959. [Google Scholar]
 8. Ożóg K., Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434), Kraków 2004. [Google Scholar]
 9. Piotrowicz K., Andrzej Łaskarz, Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935. [Google Scholar]
 10. Ryś G., Jan Hus wobec kryzysu Kościoła doby wielkiej schizmy, Kraków 2000. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.