Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 125 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Duchowni katoliccy zaangażowani w działalność obwodu buskiego "Służba Wolnej Polsce" w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa

 • Tomasz Trepka
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.125.263-282  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2016

Abstrakt

Działalność księży Stanisława Połetka oraz Stefana Rzemieńca stanowiła przykład bezkompromisowej walki z dyktaturą komunistyczną w Polsce. Byli oddanymi sługami nauki Kościoła katolickiego oraz obrońcami suwerenności i demokracji. Zapłacili za to wysoką cenę. Skazani na kary bezwzględnego pozbawienia wolności mieli poddać się indoktrynacji Polski „ludowej”. W latach 1949-1955 duchowni stanowili cel numer jeden dla władz partyjno-państwowych, których próbowano zmarginalizować za wszelką cenę, m.in. poprzez podkopywanie ich autorytetu i poparcia społecznego. Mimo nagonki na polskich duchownych, pozostali oni aż do 1989 roku najbardziej nieprzejednanymi oponentami poprzedniego systemu.

Bibliografia

 1. , brak miesiąca, bdd.], Instrukcja nr 2 dyrektor Departamentu V MBP dotycząca schematu rozpracowywania działaczy duchownych i ich współ-pracowników [w:] Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953, wybór i opr. A. Dziurok, J. Marecki, F. Musiał, Kraków-Katowice 2012. [Google Scholar]
 2. czerwiec 13, Warszawa – Instrukcja dyrektor Departamentu V MBP dotycząca zwalczania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, [w:] Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953, wybór i opr. A. Dziurok, J. Marecki, F. Musiał, Kraków-Katowice 2012. [Google Scholar]
 3. luty 4, [Warszawa] Instrukcja nr 1a dyrektor Departamentu V MBP w sprawie taktyki działania UB po przejęciu „Caritas”, [w:] Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953, wybór i opr. A. Dziurok, J. Marecki, F. Musiał, Kraków-Katowice 2012. [Google Scholar]
 4. marzec 16, Warszawa – Instrukcja nr 10 dyrektor Departamentu V MBP dla szefów wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego w sprawie raportów o działalności komisji księży i zarządów diecezjalnych Zrzeszenia Katolików „Caritas” [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989, wstęp, wybór, redakcja. A. Dziurok, opr. K. Banaś, K. Białecki, S. Bogaczewicz i in., Warszawa 2004. [Google Scholar]
 5. , [Warszawa] – Instrukcja nr 1 Departamentu V MBP w sprawie ewi-dencji duchowieństwa diecezjalnego w sekcjach V wydziałów V woje-wódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego [w:] Metody pracy opera-cyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989, wstęp, wybór, redakcja. A. Dziurok, opr. K. Banaś, K. Białecki, S. Bogaczewicz i in., Warszawa 2004. [Google Scholar]
 6. Kard. Adam Stefan Sapieha. Nie ustąpiłem Niemcom, tym bardziej nie ustąpię teraz…, wybór i opr. J. Marecki, F. Musiał [w:] W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008. [Google Scholar]
 7. Białecki K., Najważniejsze założenia polityki wyznaniowej państwa i ich realizacja w latach 1945-1956 [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956, red. K. Białecki, Poznań 2008. [Google Scholar]
 8. Bniński W., Fragmenty wspomnień z lat 1945-1948, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1997, nr 10. [Google Scholar]
 9. Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003. [Google Scholar]
 10. Golik D., Musiał F., Władysław Gurgacz. Jezuita wyklęty, Kraków 2014. [Google Scholar]
 11. Gryz R., Rzemieniec Stefan [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, T. I, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 12. Gryz R., Połetek Stanisław [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, T. I, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 13. Gryz R., Państwo a Kościół w Polsce 1945-1956. Na przykładzie województwa kieleckiego, Kraków 1999. [Google Scholar]
 14. Katalog duchowieństwa i parafij diecezji kieleckiej za rok 1946, Kielce 1946. [Google Scholar]
 15. Katalog duchowieństwa i parafii diecezji kieleckiej za rok 1958, Kielce 1959. [Google Scholar]
 16. Kubik L., Kościół w latach przełomu, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1995, nr 6. [Google Scholar]
 17. Łaszczewski T., T. Łaszczewski, Józef Zabrzeski [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych, red. T. Gąsiorowski, t. 12, Kraków 2008. [Google Scholar]
 18. Mardyła P., Duszpasterstwo w czasach stalinowskich. Władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej Kościoła rzymskokatolickiego w archi-diecezji krakowskiej w latach 1945-1956, Kraków 2009. [Google Scholar]
 19. Marecki J., Musiał F., Krakowska opoka – kardynał Adam Stefan Sapieha, [w:] Partia z narodem, naród z Kościołem, red. F. Musiał, J. Szarek, Kra-ków 2008. [Google Scholar]
 20. Markiewicz T., „Księża patrioci” w latach 1949-1955, [w:] Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL, red. A. Choj-nowski, M. Kula, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 21. Musiał F., Zwerbować księdza, [w:] Partia z narodem, naród z Kościołem, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2008. [Google Scholar]
 22. Musiał F., Procesy pokazowe jako forma represji. Rozprawy Zarządów Głównych WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2006, nr 35. [Google Scholar]
 23. Musiał F., Lasota M., Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej, Kraków 2003. [Google Scholar]
 24. Myszor J., Wstęp, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, T. I, Warszawa 2002 [Google Scholar]
 25. Sado G., O Polskę biało-czerwoną. Ksiądz Stanisław Domański ps. „Cezary” (1914-1946), Kielce 2009. [Google Scholar]
 26. Śmietanka-Kruszelnicki R., Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie 1945-1948, Kraków 2002. [Google Scholar]
 27. Śmietanka-Kruszelnicki R., Duchowieństwo katolickie a podziemie poakowskie na Kielecczyźnie 1945-1948, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 1997, nr 2. [Google Scholar]
 28. Śledzianowski J., Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup kielecki 1895-1963, Kielce 2008. [Google Scholar]
 29. Szarek J., Kościół zraniony (4). Propaganda w procesie kurii krakowskiej, [w:] Partia z narodem, naród z Kościołem, red. F. Musiał, J. Szarek, Kra-ków 2008. [Google Scholar]
 30. Trepka T., Na plebanii w Biechowie walczyli ksiądz i nauczyciel, Echo Dnia” z 18 marca 2016 roku, s. 18. [Google Scholar]
 31. Trepka T., Propaganda organizacji Józefa Zabrzeskiego „Starego” na Kielecczyźnie, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2014, nr 39. [Google Scholar]
 32. Wenklar M., Nie tylko WiN i PSL. Opór społeczny w latach 1945-1956 w powiecie tarnowskim, Kraków 2009. [Google Scholar]
 33. Wojciechowski D., Kapłani kieleccy więzieni i szykanowani w PRL (1945-1963), Kielce 2003. [Google Scholar]
 34. Wysocki W.J., Główne kierunki polityki komunistycznego państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1944-1967, [w:] Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w Łódzkiem 1945-1967, red. J. Wróbel, L. Próchniak, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 35. Zamiatała D., Caritas. Działalność i likwidacja organizacji 1945-1950, Lublin 2000. [Google Scholar]
 36. Zblewski Z., Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945-1948. Geneza, struktury, działalność, Kraków 2005. [Google Scholar]
 37. Zblewski Z., Tarnowska organizacja Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w latach 1945-1948, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 1 (5). [Google Scholar]
 38. Żaryn J., Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997. [Google Scholar]
 39. Żurek J., Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.