Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 138 (2022): Nasza Przeszłość

Artykuły

Prace Komisji Soborowej/Komisji do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II Episkopatu Polski (1959–1977).: Wstęp do historii recepcji soboru w Polsce

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.138.281-314  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

Artykuł jest pierwszym w polskiej historiografii kościelnej opisem działalności Komisji Soborowej/Komisji do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II Episkopatu Polski w latach 1959–1977. Gremium to było głównym organem odpowiedzialnym za wdrażanie uchwał Soboru Watykańskiego II i realizację jego recepcji w Kościele katolickim w Polsce. W analizowanym okresie przewodniczył mu abp Antoni Baraniak. Szczególną troską otaczał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski kard. Stefan Wyszyński. Znaczący wkład w prace komisji wnieśli: Bolesław Kominek, Karol Wojtyła i Michał Klepacz. Poprzez aktywność soborową swoich członków komisja miała udział w przygotowaniu niektórych dokumentów m.in. Konstytucji duszpasterskiej o świecie współczesnym „Gaudium et spes”.

Bibliografia

 1. Białkowski M., Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965, Lublin 2019. [Google Scholar]
 2. Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim, w: Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. W. Kucharski i G. Strauchold, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 3. Skrzypczak R., Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, Kraków 2020. [Google Scholar]
 4. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Ojciec Soboru Watykańskiego II (1962-1965). Wybór dokumentów, oprac. S. Wilk SDB, A. Wójcik, Lublin 2013. [Google Scholar]
 5. Swieżawski S., W nowej rzeczywistości 1945-1965, Lublin 1991. [Google Scholar]
 6. Wojtyła K., Vaticanum II: czas twórczego myślenia. Wypowiedzi soborowe, wybór i oprac. A. Dobrzyński, Rzym 2014. [Google Scholar]
 7. Bécheau F., Historia soborów, tłum. P. Rak, Kraków 1998. [Google Scholar]
 8. Białecki K., Łatka R., Reczek R., Wojcieszyk E., Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977, Poznań-Warszawa 2017. [Google Scholar]
 9. Białkowski M., Antoni Baraniak SDB jako członek Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych w latach 1951-1977, w: Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „Ludowej”, t. 2, red. R. Łatka, Warszawa 2022, s. 185-215. [Google Scholar]
 10. Białkowski M., Działalność Antoniego Baraniaka SDB na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji (1951-1977), „Studia Pelplińskie”, 2020, r. 54, s. 47-86. [Google Scholar]
 11. Białkowski M., Działalność Karola Wojtyły na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji (1958-1978), „Przegląd Zachodni” 3:2018, s. 212-213. [Google Scholar]
 12. Białkowski M., Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1972-1978. Zarys wybranych problemów, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, t. 129:2018, s. 387-446. [Google Scholar]
 13. Białkowski M., Początki odnowy posoborowej w Kościele katolickim w Polsce (do 1972 roku). Zarys wybranych problemów, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, t. 128:2017, s. 229-272. [Google Scholar]
 14. Białkowski M., Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II, Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, „Nasza Przeszłość”, t. 132: 2019, s. 269-315. [Google Scholar]
 15. Białkowski M., Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II, Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, „Studia Pelplińskie”, 2019, r. 53, s. 33-73. [Google Scholar]
 16. Białkowski M., Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1951-1977), „Studia Salvatoriana Polonica”, t. 14, 2020, s. 95-133. [Google Scholar]
 17. Białkowski M., Udział Karola Wojtyły w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1958-1978), w: Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II, red. M. Białkowski, W. Rozynkowski, Toruń 2021, s. 158-162. [Google Scholar]
 18. Białkowski M., Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice, Toruń 2016. [Google Scholar]
 19. Chenaux P., Vaticanum II między historią i teologią: status quaestionis, w: Studia Soborowe, t. 2, cz. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2015, s. 15-35. [Google Scholar]
 20. De Ville A. A., Orientalium Ecclesiarum, w: The Reception of Vatican II, ed. M. L. Lamb, M. Levering, New York - Oxford University Press 2017. [Google Scholar]
 21. Dyl J., Sobory powszechne w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa, Tarnów 1997. [Google Scholar]
 22. Kucharski W., Komuniści i Watykan. Polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 23. Michalik A., Odkryć sobór. Szkic historyczno-teologiczny Soboru Watykańskiego II, Tarnów 2006, s. 21. [Google Scholar]
 24. Nauka Soboru Watykańskiego II (w zarysie), Poznań 1975. [Google Scholar]
 25. Orlandis J., Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku, tłum. P. Skibiński, Radom 2007. [Google Scholar]
 26. Pater J., Arcybiskup Bolesław Kominek i jego udział w obradach Soboru Watykańskiego II, w: Studia Soborowe, t. 2, cz. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2015, s. 93-127. [Google Scholar]
 27. Pater J., Kominek Bolesław, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996. [Google Scholar]
 28. Rutkowski P., Polscy biskupi jako ojcowie Soboru Watykańskiego II, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 29. Serwatka T., Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974). Duszpasterz i polityk. Zarys biograficzny, Wrocław 2013. [Google Scholar]
 30. Skibiński P., Kościół wobec totalitaryzmów (1917-1989). Światowy katolicyzm i doświadczenie Polaków, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 31. Smagacz A., Czuwania soborowe formą duchowej obecności Kościoła Polskiego na Soborze Watykańskim II, „Resovia Sacra” 21(2014), s. 387-411. [Google Scholar]
 32. Svidercoschi G. F., Sobór, który trwa. Kronika, bilans, perspektywy II Soboru Watykańskiego, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2003. [Google Scholar]
 33. Wąsowicz J., Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977). [Google Scholar]
 34. Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 35. Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. M. Tarnowska, Kraków 2012. [Google Scholar]
 36. Zabłocki J., Kościół i świat współczesny. Wprowadzenie do soborowej konstytucji pastoralnej „Gaudium et spes”, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 37. Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.