Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 138 Nr 2 (2022): Our Past

Artykuły

The work of the Conciliar Commission/ Commission for the Implementation of the Resolutions of the Second Vatican Council of the Polish Episcopate (1959-1977). Introduction to the history of the reception of the Council in Poland

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.138.2.267-302  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

The article is the first description in Polish ecclesiastical historiography of the activities of the Conciliar Commission/Commission for the Implementation of the Resolutions of the Second Vatican Council of the Polish Episcopate in the years 1959-1977. This body was the main organ responsible for the implementation of the resolutions of the Second Vatican Council, and the implementation of its reception in the Catholic Church in Poland. In the analysed period it was presided over by Archbishop Antoni Baraniak. The Commission was given particular attention by the Chairman of the Polish Episcopal Conference, Card. Stefan Wyszyński. Bolesław Kominek, Karol Wojtyła and Michał Klepacz made a significant contribution to the works of the Commission. Through the conciliar activity of its members, the Commission participated in the preparation of some documents, including the Pastoral Constitution on the Modern World Gaudium et spes.

Bibliografia

 1. Białkowski M., Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965, Lublin 2019. [Google Scholar]
 2. Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim, w: Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. W. Kucharski i G. Strauchold, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 3. Skrzypczak R., Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, Kraków 2020. [Google Scholar]
 4. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Ojciec Soboru Watykańskiego II (1962-1965). Wybór dokumentów, oprac. S. Wilk SDB, A. Wójcik, Lublin 2013. [Google Scholar]
 5. Swieżawski S., W nowej rzeczywistości 1945-1965, Lublin 1991. [Google Scholar]
 6. Wojtyła K., Vaticanum II: czas twórczego myślenia. Wypowiedzi soborowe, wybór i oprac. A. Dobrzyński, Rzym 2014. [Google Scholar]
 7. Bécheau F., Historia soborów, tłum. P. Rak, Kraków 1998. [Google Scholar]
 8. Białecki K., Łatka R., Reczek R., Wojcieszyk E., Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977, Poznań-Warszawa 2017. [Google Scholar]
 9. Białkowski M., Antoni Baraniak SDB jako członek Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych w latach 1951-1977, w: Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „Ludowej”, t. 2, red. R. Łatka, Warszawa 2022, s. 185-215. [Google Scholar]
 10. Białkowski M., Działalność Antoniego Baraniaka SDB na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji (1951-1977), „Studia Pelplińskie”, 2020, r. 54, s. 47-86. [Google Scholar]
 11. Białkowski M., Działalność Karola Wojtyły na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji (1958-1978), „Przegląd Zachodni” 3:2018, s. 212-213. [Google Scholar]
 12. Białkowski M., Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1972-1978. Zarys wybranych problemów, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, t. 129:2018, s. 387-446. [Google Scholar]
 13. Białkowski M., Początki odnowy posoborowej w Kościele katolickim w Polsce (do 1972 roku). Zarys wybranych problemów, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, t. 128:2017, s. 229-272. [Google Scholar]
 14. Białkowski M., Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II, Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, „Nasza Przeszłość”, t. 132: 2019, s. 269-315. [Google Scholar]
 15. Białkowski M., Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II, Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, „Studia Pelplińskie”, 2019, r. 53, s. 33-73. [Google Scholar]
 16. Białkowski M., Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1951-1977), „Studia Salvatoriana Polonica”, t. 14, 2020, s. 95-133. [Google Scholar]
 17. Białkowski M., Udział Karola Wojtyły w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1958-1978), w: Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II, red. M. Białkowski, W. Rozynkowski, Toruń 2021, s. 158-162. [Google Scholar]
 18. Białkowski M., Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice, Toruń 2016. [Google Scholar]
 19. Chenaux P., Vaticanum II między historią i teologią: status quaestionis, w: Studia Soborowe, t. 2, cz. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2015, s. 15-35. [Google Scholar]
 20. De Ville A. A., Orientalium Ecclesiarum, w: The Reception of Vatican II, ed. M. L. Lamb, M. Levering, New York - Oxford University Press 2017. [Google Scholar]
 21. Dyl J., Sobory powszechne w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa, Tarnów 1997. [Google Scholar]
 22. Kucharski W., Komuniści i Watykan. Polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 23. Michalik A., Odkryć sobór. Szkic historyczno-teologiczny Soboru Watykańskiego II, Tarnów 2006, s. 21. [Google Scholar]
 24. Nauka Soboru Watykańskiego II (w zarysie), Poznań 1975. [Google Scholar]
 25. Orlandis J., Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku, tłum. P. Skibiński, Radom 2007. [Google Scholar]
 26. Pater J., Arcybiskup Bolesław Kominek i jego udział w obradach Soboru Watykańskiego II, w: Studia Soborowe, t. 2, cz. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2015, s. 93-127. [Google Scholar]
 27. Pater J., Kominek Bolesław, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996. [Google Scholar]
 28. Rutkowski P., Polscy biskupi jako ojcowie Soboru Watykańskiego II, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 29. Serwatka T., Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974). Duszpasterz i polityk. Zarys biograficzny, Wrocław 2013. [Google Scholar]
 30. Skibiński P., Kościół wobec totalitaryzmów (1917-1989). Światowy katolicyzm i doświadczenie Polaków, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 31. Smagacz A., Czuwania soborowe formą duchowej obecności Kościoła Polskiego na Soborze Watykańskim II, „Resovia Sacra” 21(2014), s. 387-411. [Google Scholar]
 32. Svidercoschi G. F., Sobór, który trwa. Kronika, bilans, perspektywy II Soboru Watykańskiego, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2003. [Google Scholar]
 33. Wąsowicz J., Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977). Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 34. Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. M. Tarnowska, Kraków 2012. [Google Scholar]
 35. Zabłocki J., Kościół i świat współczesny. Wprowadzenie do soborowej konstytucji pastoralnej „Gaudium et spes”, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 36. Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.