Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 103 (2005): Nasza Przeszłość

Artykuły

Działalność polityczna arcybiskupa Janisława

 • Monika Komaniecka
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2005.103.93-135  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2005

Abstrakt

Arcybiskup Janisław odegrał dużą rolę w dziejach państwa polskiego w XIV w. W okresie swojego 24-letniego pontyfikatu aktywnie uczestniczył w życiu politycznym odrodzonego Królestwa Polskiego Kontynuował kierunek polskiej polityki kościelnej zmierzającej do restytucji królestwa i do rewindykacji terytorialnych. Stojąc na tym stanowisku, współpracował z królem Władysławem Łokietkiem w jego polityce wobec Zakonu Krzyżackiego, której celem było odzyskanie utraconych ziem. W dużej mierze przyczynił się do utworzenia zjednoczonego państwa tj. do koronacji królewskiej Władysława Łokietka. Był bliskim doradcą Władysława Łokietka i współpracownikiem Kazimierza Wielkiego (starosta wielkopolski i kujawski, członek rady królewskiej). Był również osobą, którą cenił papież Jan XXII a przemawia za tym powołanie go na sędziego i mediatora w procesach kościelno - politycznych (m. in. proces polsko - krzyżacki, proces Zakonu Krzyżackiego z klasztorem joannitów, spór między biskupem włocławskim Maciejem a Zakonem w 1328 r., konflikt między królem Władysławem Łokietkiem a biskupem krakowskim Janem Grotem w 1329 r.). Ponadto pełnił funkcję kolektora świętopietrza, starając się wykorzystywać w czasie procesu polsko-krzyżackiego obowiązek płacenie świętopietrza z ziemi chełmińskiej i Pomorza jako argument przynależności tych ziem do odradzającego się Królestwa Polskiego.

Bibliografia

 1. Bieniak J., Geneza procesu polsko-krzyżackiego z lat 1320-1321 (inowrocławsko-brzeskiego), Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury, Toruń 1992. [Google Scholar]
 2. Chłopocka H., Janisław, Wielkopolski Słownik Biograficzny, red. A.Gąsiorowski, Warszawa-Poznań 1981. [Google Scholar]
 3. Długopolski E., Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951. [Google Scholar]
 4. Długosz J., Vitae episcoporum Poloniae, Opera Omnia, t. I, Kraków 1887. [Google Scholar]
 5. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Poznań 1982. [Google Scholar]
 6. Kozierowski J., Ród Korabitów, Łomża 1933. [Google Scholar]
 7. Nowacki B., Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290-1335, Poznań 1987. [Google Scholar]
 8. Pakulski J., O najstarszych, przedherbowych pieczęciach arcybiskupów gnieźnieńskich, Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Studia historyczne ofiarowane Antoniemu w 65 rocznicę urodzin, Poznań 1997. [Google Scholar]
 9. Radzimiński A., Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV i XV w. na tle porównawczym, Toruń 1995. [Google Scholar]
 10. Zajączkowski S., Polska a Zakon Krzyżacki w ostatnich latach Władysława Łokietka, Lwów 1929. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.