Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 125 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Działalność dobroczynna ziemian na przykładzie Towarzystwa Św.Wincentego a Paulo na terenie Wielkopolski w drugiej połowie XIX wieku

 • Wacław Umiński CM
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.125.201-218  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2016

Abstrakt

Ziemianie w XIX wieku podejmowali działalność charytatywną zarówno poprzez organizacje jak i świadczenia indywidualne. Wśród organizacji, których byli członkami można wymieć m.in. Arcybractwa Miłosierdzia, Towarzystwa Dobroczynności, Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia czy Towarzystwo św. Wincentego a Paulo. Ostatnie z nich na teren Wielkopolski zostało sprowadzone do Wielkopolski już w roku 1850. Rok później powstały na terenie Poznania dwie następne konferencje. Po roku 1855 na terenie Wielkopolski zawiązało się wiele kolejnych konferencji, co przyczyniło się do utworzenia Rady Wyższej, która koordynowała ich działanie. Zadaniem członków Towarzystwa św. Wincentego a Paulo było cotygodniowe odwiedzanie ubogich w ich domach. Mieli oni wspierać ich zarówno materialnie jak i duchowo. Najlepszym źródłem informacji o działalności konferencji św. Wincentego a Paulo są różnego rodzaju sprawozdania. To z nich możemy dowiedzieć się ile rodzin znajdowało się w bieżącym roku pod ich stałą opieką, ile przekazano porcji żywności jak również jaką odzież przekazano potrzebującym. Działalność dobroczynna ziemian jak dotychczas nie została zbyt dokładnie przeanalizowana warto więc podejmować badania w tym kierunku.

Bibliografia

 1. Aktywność ziemian na polu polityki, kultury, edukacji. Sprawy społeczne, [w:] P. Łoś, Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku, Warszawa 2005, s. 221-264. [Google Scholar]
 2. [Bartynowski M.], Towarzystwo św. Wincentego a Paulo, [w:] Księga Pa-miątkowa Trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Kraków 1925, s. 277-296. [Google Scholar]
 3. Bojanowski E., Dziennik, t. III 1861-1866, Wydanie kompletne rękopisu i luźnych kartek Dziennika wraz zapiskami dziennymi, Objaśnił, skomen-tował i wstępem poprzedził L. Smołka, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 4. Dziedzictwo. Ziemianie polscy i udział ich w życiu narodu, Kraków 1995. [Google Scholar]
 5. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995, red. Ludwik Grzebień i inni, Kraków 1996. [Google Scholar]
 6. Gaworzewski J., Pierwsza Konferencja. Początki Męskiego Towarzystwa św. Wincentego a Paulo, Poznań 1933. [Google Scholar]
 7. Gigilewicz E., Łubieński Edward, EK t. 11, k. 573-574. [Google Scholar]
 8. Grot Z., Bukowiecka Waleria, PSB t. 22, s. 156. [Google Scholar]
 9. Grot Z., Mielżyński Maciej, PSB t. 20, s. 788-789. [Google Scholar]
 10. Kępski Cz., Towarzystwa dobroczynności w Królestwie Polskim (1815-1914), Lublin 1993, s. 63-65. [Google Scholar]
 11. Kieniewicz S., Popiel Paweł, PSB t. 27, s. 568-572. [Google Scholar]
 12. Kieniewicz S., Sapieżyna z Zamoyskich Jadwiga, PSB t. 35, s. 167-168. [Google Scholar]
 13. Kieniewicz S, Stanisław Koźmian, PSB t. 15, s. 59-61 [Google Scholar]
 14. Knapowska W., Gryzelda Celestyna z Zamoyskich Działyńska, PSB t. 6, s. 75. [Google Scholar]
 15. Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, t. 2. Listy do Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1868, Objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził L. Smółka, Wrocław 2001, s. 176. [Google Scholar]
 16. Kwilecki A., Ziemiaństwo wielkopolskie, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 17. Łubieński E., PSB t. 18, s. 477-478. [Google Scholar]
 18. Micewski B., Miłkowski Ludwik, [w:] Słownik Biograficzny Katolicyzmu Społecznego w Polsce, t. 2 K – P, Lublin 1994, s. 138-139. [Google Scholar]
 19. Natoński B., Mycielski Michał, PSB t. 22, s. 343-345. [Google Scholar]
 20. Pachucki J., Bojanowski Edmund Wojciech, PSB t. 2, s. 236. [Google Scholar]
 21. Perkowska U., Russanowska Pelagia, PSB t. 33, s. 145-146. [Google Scholar]
 22. Rudnicki S., Ziemiaństwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 23. Siostra Rozalia Rendu. Siostra Miłosierdzia w sercu ognia, red. Elisabeth Charpy, Marie-Genevieve Roux, Claude Dinnat, Strasbourg 2001. [Google Scholar]
 24. Skałkowski A., Chłapowski Dezydery Adam, PSB t. 3, s. 299-302. [Google Scholar]
 25. Sprawozdanie Towarzystwa Ś. Wincentego a Paulo w W. Ks. Poznańskim z czynności jego Rady Wyższej i Miejscowej oraz Konferencyi Poznańskich na czas od 8. Grudnia 1855 do tegoż święta 1856, czyli na rok 1856, Poznań 1857. [Google Scholar]
 26. Sprawozdanie Towarzystwa Ś. Wincentego a Paulo w W. Ks. Poznańskim z czynności jego na czas od 1go Stycznia 1857 do 31go Grudnia tegoż ro-ku, Poznań 1858. [Google Scholar]
 27. Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Ś. Wincentego a Paulo w Poznaniu za czas od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny roku 1854 aż do tegoż święta roku 1855, czyli na rok 1855, Grodzisk 1856. [Google Scholar]
 28. Stocki E., Mizerski Anastazy, PSB t. 21, s. 394. [Google Scholar]
 29. Towarzystwo św. Wincentego a Paulo, jego założenie, rozwój, ustrój i dzieło, Odbitka „Kroniki diecezjalnej”, Przemyśl 1906. [Google Scholar]
 30. Towarzystwo św. Wincentego a Paulo. Jego założenie, rozwój i działalność, Kraków 1933, s. 5-8. [Google Scholar]
 31. Wysocka B., Koźmian Jan, PSB t. 15, s. s. 53-55. [Google Scholar]
 32. Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji. Red. Naukowy A. Kwilecki, Poznań 2004. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora