Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 126 (2016): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Bibliografia zawartości półrocznika „Nasza Przeszłość” tomy 101-125

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.126.475-500  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2016

Bibliografia

 1. Adamiak S., Tło społeczno-polityczne nauczania św. Józefa Sebastiana Pelczara, 125 (2016) s. 219-229. [Google Scholar]
 2. Albiniak A., Krakowska wersja Janowskiego „Miraculum” – oryginał czy kopia? 121 (2014) s. 103-130. [Google Scholar]
 3. Bajor A., O. Mariana Pirożyńskiego przestrogi i zalecania czytelnicze, 122 (2014) s. 87-105. [Google Scholar]
 4. Bałuka T. CM, Małe Seminarium Księży Misjonarzy w Wilnie w okresie międzywojennym, 122 (2014) s. 139-165. [Google Scholar]
 5. Baran-Kozłowski W., Wokół początków fundacji klasztoru cysterek w Ołoboku, 102 (2004) s. 449-460. [Google Scholar]
 6. Bielak W., Jeszcze w sprawie factum biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa, 115-116 (2011), s. 145-162. [Google Scholar]
 7. Bielińska - Galas E., Antyfony "ad introitum" w polskich graduałach średniowiecznych, 105 (2006) s. 207-230. [Google Scholar]
 8. Biliński P., Stanisław Moszyński - kapłan i artysta, 103 (2005) s. 247-264. [Google Scholar]
 9. Bilska - Ciećwierz M., Statuty kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, 108 (2007) s. 183-214. [Google Scholar]
 10. Błońska U. SM, Działalność apostolska Siostry Róży Okęckiej, 119 (2013) s. 255-334. [Google Scholar]
 11. Bober S., Konflikt władz PRL z biskupem Tokarczukiem na tle budownictwa sakralnego, 106 (2006) s. 279-300. [Google Scholar]
 12. Bober S., Losy greckokatolickich świątyń w diecezji przemyskiej w PRL, 118 (2012) s. 157-169. [Google Scholar]
 13. Bober S., Robotnicza parafia Lublina na Tatarach, 108 (2007) s. 337-354. [Google Scholar]
 14. Bodzioch – Kaznowska B., Miejskie parafie unickie w dekanacie mościskim w świetle wizytacji dziekańskich z lat 1769-1783, 107 (2007) s. 39-66. [Google Scholar]
 15. Borkowska M. OSB, Córki chłopskie w polskich klasztorach epoki potrydenckiej, 101 (2004) s. 315-330. [Google Scholar]
 16. Borkowska M. OSB, Powiązania rodzinne wewnątrz wspólnoty zakonnej na przykładzie krakowskich bernardynek, 104 (2005) s. 71-86. [Google Scholar]
 17. Borkowska M. OSB, Propria stubella na styku prawa i architektury, 105 (2006) s. 279-294. [Google Scholar]
 18. Borkowska M. OSB, Rachunki benedyktynek kowieńskich, 106 (2006) s. 261-278. [Google Scholar]
 19. Borkowska M. OSB, Wypadki oblacji po Soborze Trydenckim, 103 (2005) s. 171-188. [Google Scholar]
 20. Brust M., Geneza i początki miast w dobrach biskupów poznańskich w Wielkopolsce (XIII-XIV wiek), 101 (2004) s. 79-146. [Google Scholar]
 21. Brzustowicz G. J., Likwidacja Zakonu Templariuszy w Nowej Marchiii i na Pomorzu Zachodnim, 111 (2009) s. 251-267. [Google Scholar]
 22. Brzustowicz G., Działalność publiczna opata bierzwnickiego Antoniego na przełomie XV/XVI wieku, 125 (2016) s. 147-163. [Google Scholar]
 23. Bubel D., Recepcja piśmiennictwa o historii jasnogórskiego obrazu Matki Bożej na przykładzie dzieła O. Ksawerego Rottera „Gnad - und wundervolle Brosamen von der königlichen Taffel Herrscherin Himmels, und Erden Maria”, 115-116 (2011) s. 297-323. [Google Scholar]
 24. Burdzy D., Bractwa religijne Sandomierza w okresie przedrozbiorowym (XIV-XVIII w.), 101 (2004) s. 33-78. [Google Scholar]
 25. Burdzy D., Sandomierski klasztor św. Marii Magdaleny w średniowieczu, 108 (2007) s. 215-234. [Google Scholar]
 26. Ceglarek R., Krucjata Eucharystyczna w Polsce Ludowej w latach 1945-1949 na przykładzie diecezji częstochowskiej, 119 (2013) s. 335-370. [Google Scholar]
 27. Chachaj J., Archidiakoni lubelscy w XV wieku, 111 (2009) s. 55-83. [Google Scholar]
 28. Chajko G., Kronika Domu Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo we Lwowie (1939-1946), jako źródło do dziejów Polski i Kościoła katolickiego w Małopolsce Wschodniej. Edycja źródła, 121 (2014) s. 183-262. [Google Scholar]
 29. Chat I., Stan badań nad klasztorem kanoników regularnych z Mstowa, 124 (2015) s. 39-56. [Google Scholar]
 30. Cichoń K., Parafia Targoszyce-Mierzęcice do schyłku XVIII wieku (w ówczesnej diecezji krakowskiej), 124 (2015) s. 57-103. [Google Scholar]
 31. Cieślak S. SJ, Śp. ks. prof. dr hab. Ludwik Piechnik, 106 (2006) s. 7-26. [Google Scholar]
 32. Cieślak S. SJ, Wkład o. Wojciecha Marii Baudissa SJ w reformę zakonu św. Bazylego Wielkiego, 101 (2004) s. 197-230. [Google Scholar]
 33. Danowska E., O rzeczach doczesnych księdza kanonika. Inwentarz pośmiertny Michała hrabiego Ankwicza z 1786 r., 110 (2008) s. 107-128. [Google Scholar]
 34. Delimata M., Choroby dzieci na podstawie średniowiecznych polskich katalogów świętych, 101 (2004) s. 437-450. [Google Scholar]
 35. Delimata M., Wiarołomni mężowie przed polskimi sądami kościelnymi, 104 (2005) s. 247-258. [Google Scholar]
 36. Demkowicz A., Nieznany list Jędrzeja Kitowicza przeciwko jezuitom, 111 (2009) s. 293-312. [Google Scholar]
 37. Diemjaniuk B., „Oby Bóg otworzył ci raj, jak ty nam otworzyłeś drogę do pogan”, 121 (2014) s. 57-74. [Google Scholar]
 38. Diemjaniuk B., Czy Piotr Damiani się pomylił? 120 (2013) s. 5-24. [Google Scholar]
 39. Dobrucka M., Raport Kieleckiej Kurii Diecezjalnej z sierpnia 1950 r. o stanie edukacji religijnej i szkolnictwa katolickiego, 111 (2009) s. 313-326. [Google Scholar]
 40. Domański T., Duchowieństwo diecezji kieleckiej wobec organizacji rolniczych i ruchu spółdzielczego na przełomie XIX i XX wieku, 108 (2007) s. 261-304. [Google Scholar]
 41. Domański T., Udział duchowieństwa diecezji kieleckiej w rozwoju czytelnictwa i bibliotek parafialnych na przełomie XIX i XX wieku, 107 (2007) s. 225-246. [Google Scholar]
 42. Dygdała B.., Sufragan chełmiński Seweryn Szczuka i jego fundacje edukacyjne, 117 (2012) s. 27-48. [Google Scholar]
 43. Dzwonkowski R. SAC, Jawna i ukryta hierarchia i administracja Kościoła katolickiego w ZSRS 1917-1991 (bez krajów bałtyckich), 118 (2012) s. 37-65. [Google Scholar]
 44. Fedorowicz S., Kardynał Zbigniew Oleśnicki – organizator życia liturgicznego, 110 (2008) s. 17-33. [Google Scholar]
 45. Fedorowicz S., Procesje katedralne na ulicach dziewiętnastowiecznego Krakowa (1795-1918), 113 (2010), s. 67-106. [Google Scholar]
 46. Fedorowicz S., Procesje parafialne i klasztorne w oktawie Bożego Ciała w XIX-wiecznym Krakowie (1795-1918), t. 115-116:2011s. 219-243. DOI: https://doi.org/10.52204/np.2011.115.219-243 [Google Scholar]
 47. Fedorowicz S., Uroczyste ingresy biskupów w przedrozbiorowym Krakowie, t. 111:2009 s. 85-116. DOI: https://doi.org/10.52204/np.2009.111.85-116 [Google Scholar]
 48. Franczyk-Cegła A., Zarys dziejów klasztoru OO. Karmelitów w Sąsiadowicach, 125 (2016) s. 75-126. DOI: https://doi.org/10.21697/sc.2016.23.10 [Google Scholar]
 49. Frykowski J., Dzieje parafii Gródek w XVII-XVIII wieku, 119 (2013) s. 149-175. [Google Scholar]
 50. Frykowski J., Dzieje parafii unickiej w Jarczowie w XVIII wieku, 122 (2014) s. 67-85. [Google Scholar]
 51. Frykowski J., Parafia unicka pw. św. Mikołaja w Muratynie w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych, 123 (2015) s. 197-223. DOI: https://doi.org/10.12775/TiCz.2015.039 [Google Scholar]
 52. Frykowski J., Z dziejów parafii unickiej pw. Kuźmy i Damiana w Przeorsku do 1875 r., 124 (2015) s. 165-210. DOI: https://doi.org/10.15290/rtk.2016.15.1.08 [Google Scholar]
 53. Gajda J., Autobiografia o. Adama Studzińskiego OP we „Wspomnieniach kapelana spod Monte Cassino”, 112 (2009) s. 341-350. [Google Scholar]
 54. Gałuszka Tomasz OP, Dominikanie w Krakowie czy w Opatowcu? W poszukiwaniu pierwszego Bractwa Różańcowego w średniowiecznej Małopolsce, 113 (2010) s. 281-293. [Google Scholar]
 55. Gil A., Metryki zgonu ofiar zajść w Drelowie 6 I 1874 r., t. 108: 2007 s. 355-370. DOI: https://doi.org/10.52204/np.2007.108.355-369 [Google Scholar]
 56. Gil C. OCD, Dwa katalogi prowincji litewskiej karmelitów bosych z XVIII wieku, 111 (2009) s. 117-158. [Google Scholar]
 57. Gil C. OCD, Dzieje kultu m. Teresy Marchockiej, karmelitanki bosej (1603-1652), 104 (2005) s. 5-36. [Google Scholar]
 58. Gil C. OCD, Jadwiga Wielhorska, karmelitanka, 106 (2006) s. 87-162. [Google Scholar]
 59. Gil C. OCD, Karmelita - homo viator w XVII-XVIII wieku, 109 (2008) s. 303-316. [Google Scholar]
 60. Gil C. OCD, Nauki o życiu zakonnym m. Anny Sobieńskiej i m. Teresy Barbary Zadzik, 105 (2006) s. 43-116. [Google Scholar]
 61. Gil C. OCD, Protokoły z zebrań wadowickiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Mężów (1935-1939), 102 (2004) s. 5-62. [Google Scholar]
 62. Gogola Z. OFM Conv., O istnieniu franciszkańskiego klasztoru w Lelowie w latach 1357-1820, 102 (2004) s. 399-426. [Google Scholar]
 63. Gogola Z. OFMConv, Błogosławiony Rafał Chyliński, 106 (2006) s. 197-216. [Google Scholar]
 64. Gogola Z. OFMConv, Powstanie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w kontekście społeczno-religijnym Krakowa na przełomie XIX i XX wieku, 113 (2010) s. 329-346. [Google Scholar]
 65. Gogola Z. OFMConv, Wybrane tablice i pomniki poświęcone dla Jana Pawła II w Krakowie, 112 (2009) s. 293-314. [Google Scholar]
 66. Golemski M., Trudny pontyfikat biskupa lubuskiego Nankera (ok. 1248-1251), 115-116 (2011) s. 555-566. [Google Scholar]
 67. Gotowicz A., Antyklerykalizm Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy w końcu XIX i na początku XX wieku, 114 (2010) s. 159-196. [Google Scholar]
 68. Gotowicz A., Dechrystianizacja i antyklerykalizm społeczności robotniczej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku (Przyczyny i charakterystyka zjawiska), 115-116 (2011) s. 383-427. [Google Scholar]
 69. Górecki A., Początki zainteresowania się kwestią mariawicką przez władze kościelne diecezji płockiej w świetle nowo poznanego dokumentu, 109 (2008) s. 325-334. [Google Scholar]
 70. Górska T. CSFN, Stulecie Domu Zwiastowania NMP Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Grodnie (1908-2008), 111 (2009) s. 193-212. [Google Scholar]
 71. Grabkowski M., Średniowieczne patrocinia prepozytury kieleckiej, 114 (2010) s. 285-299. [Google Scholar]
 72. Grabowska A., Hierarchia grzechu w średniowiecznej Polsce w świetle wybranych źródeł, 106 (2006) s. 27-86. [Google Scholar]
 73. Graczyk W., Fundacja drugiego Seminarium dla diecezji płockiej w 1710 roku i jego siedziby od XVII do XIX wieku, 117 (2012) s. 49-55. [Google Scholar]
 74. Graczyk W., Inwentarz dóbr przednarwiańskich biskupstwa płockiego z 1785 roku, 107 (2007) s. 265-276. [Google Scholar]
 75. Graczyk W., Klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku w świetle relacji do Rzymu biskupów płockich od końca XVI do końca XVIII wieku, 112 (2009) s. 331-339. [Google Scholar]
 76. Graczyk W., Opaci kanoników regularnych z Czerwińska w kapitule kolegiaty św. Michała w Płocku, 108 (2007) s. 385-394. [Google Scholar]
 77. Graff T., Biskupi monarchii jagiellońskiej wobec herezji husyckiej w I połowie XV wieku, 109 (2008) s. 37-54. [Google Scholar]
 78. Graff T., Precedencja biskupów metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej w I połowie XV wieku, 102 (2004) s. 105-150. [Google Scholar]
 79. Grynicz M., Proces beatyfikacyjny błogosławionej matki Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim, 118 (2012) s. 183-194. [Google Scholar]
 80. Gryz R., Jak zatrzymać emigrację polskiej młodzieży? Z dokumentacji obrazującej problematykę wyjazdów z Polski w latach 1980-1987, 104 (2005) s. 197-224. [Google Scholar]
 81. Grzesik R., Czy Malchus stracił ucho od ciosu mieczem przechowywanym w poznańskiej katedrze? 15-116 (2011) s. 535-541. [Google Scholar]
 82. Grzesik R., Święty Bruno z Kwerfurtu - patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła. Międzynarodowy Kongres Naukowy na Tysiąclecie śmierci męczeńskiej św. Brunona z Kwerfurtu, Olsztyn, 21-22 V 2009 r., 111 (2009) s. 332-336. [Google Scholar]
 83. Grzesik R., Tradycja tekstowa i rękopiśmienna Legend św. Stefana, 125 (2016) s. 127-145. [Google Scholar]
 84. Grzybowski M. M., Troska biskupów płockich o wychowanie i wykształcenie w seminariach od XVIII do XIX wieku, 117 (2012) s. 57-61. [Google Scholar]
 85. Guzewicz W., Stosunek duchowieństwa i świeckich do Akcji Katolickiej w międzywojennej diecezji łomżyńskiej, 105 (2006) s. 231-246. [Google Scholar]
 86. Guziewicz W., Papieskie Dzieła Misyjne w diecezji łomżyńskiej w okresie II Rzeczypospolitej, 103 (2005) s. 265-286. [Google Scholar]
 87. Gzella G., Wydawnictwa periodyczne w dorobku księdza Ottona Hołyńskiego, 118 (2012) s. 129-142. [Google Scholar]
 88. Henelova S. W. OSB, Waleta Matki Mortęskiej, 105 (2006) s. 269-278. [Google Scholar]
 89. Henryka Kramarz, Prądy społeczno-polityczne i kulturowe w Europie w czasach i życiu św. Klemensa M. Hofbauera, 110 (2008) s. 279-288. [Google Scholar]
 90. Jabłońska A., Szkolnictwo archidiakonatu gnieźnieńskiego w XVII wieku w świetle ksiąg wizytacyjnych, 117 (2012) s. 159-185. [Google Scholar]
 91. Jabłońska A., XVII-wieczny szpital św. Marty w Gnieźnie w świetle księgi rachunkowej, 109 (2008) s. 117-166. [Google Scholar]
 92. Jabłoński K. A., Neogotycki kościół farny w Białymstoku. Historia budowy i architektura, 102 (2004) s. 243-286. [Google Scholar]
 93. Jakuboszczak A., Wdowa i wdowieństwo w świetle osiemnastowiecznych tekstów religijnych, 113 (2010) s. 247-267. [Google Scholar]
 94. Janowska M., Gwardianie z klasztoru franciszkanów konwentualnych w Pyzdrach i Obornikach Wielkopolskich w świetle zachowanych dokumentów źródłowych - komunikat, 115-116 (2011) s. 347-381. [Google Scholar]
 95. Jaworski W., Katolickie organizacje społeczne w Królestwie Polskim (1887-1914), 115-116 (2011) s. 245-264. [Google Scholar]
 96. Jedynak Z., Portret Jakuba Radlińskiego prepozyta generalnego miechowskiego – pisarza i bibliofila, 121 (2014) s. 153-159. [Google Scholar]
 97. Joanna Szady, „Szkoła pozbawiona karności to młyn bez wody” - problem dyscypliny szkolnej w czasach przedrozbiorowych, 117 (2012) s. 91-103. [Google Scholar]
 98. Jodkowski M., Przyczynek do dziejów kościoła i parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie w XIX i pierwszej połowie XX w., 119 (2013) s. 237-254. [Google Scholar]
 99. Jurkowski R., Duchowieństwo ziemi lubawskiej w walce o naukę religii w języku polskim podczas strajku szkolnego w latach 1906-1907, 118 (2012) s. 5-35. [Google Scholar]
 100. Kabata J. A., Sekcje Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w latach 1946-1999, 114 (2010) s. 227-261. [Google Scholar]
 101. Kaczmarek K., Szkoły dominikanów poznańskich w XVI do XIX wieku, 117 (2012) s. 229-243. [Google Scholar]
 102. Kałamajska - Saeed M., Kronika bernardynek świętomichalskich w Wilnie, 101 (2004) s. 331-436. [Google Scholar]
 103. Kamiński P., Koła Krucjaty Eucharystycznej prowadzone przez OO. Bernardynów w świetle zachowanych kronik Krucjaty, 125 (2016) s. 231-247. [Google Scholar]
 104. Kapuściński J., Krypta kościelna w Lgocie Wielkiej, 102 (2004) s. 353-374. [Google Scholar]
 105. Kardyś P., Oppidi Iastszemb - z dziejów miasta i parafii biskupów krakowskich w średniowieczu, 111 (2009) s. 235-249. [Google Scholar]
 106. Kardyś P., Parafia św. Leonarda w Mircu w średniowiecznej i wczesnonowożytnej przestrzeni historyczno-geograficznej, 107 (2007) s. 117-144. [Google Scholar]
 107. Kardyś P., Z dziejów miasta klasztornego Wąchocka w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym: warstwa źródłowa i interpretacje historyczne, 123 (2015) s. 247-263. [Google Scholar]
 108. Kawecki R., W sprawie rzekomej nominacji biskupa Tomasza Leżeńskiego na arcybiskupstwo gnieźnieńskie, 106 (2006) s. 313-322. [Google Scholar]
 109. Kazienko E., Kult świętych w średniowiecznym Nowym Sączu, 123 (2015) s. 53-69. [Google Scholar]
 110. Kazusek S., Inwentarz dóbr konwentu Zwierzynieckiego w roku pańskim 1722 spisany, 120 (2013) s. 97-155 [Google Scholar]
 111. Kempa T., Nieznany list Melecjusza Smotryckiego do Adama Chreptowicza, 102:2004 s. 427-448 [Google Scholar]
 112. Kęder W., Stolica Apostolska a konfederacja barska, 115-116 (2011) s. 511-524. [Google Scholar]
 113. Kicińska U., „Melius est mori quam vivere” - wizerunek śmierci w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, 118 (2012) s. 91-108. [Google Scholar]
 114. Kiszenia W., Działalność kościoła irkuckiego od 1825 do 1855 roku, 125 (2016) s. 183-190. [Google Scholar]
 115. Klemeński M., Klasztor augustianów-eremitów w Sierakowie nad Wartą (XIV-XV w.), 122 (2014) s. 5-13. [Google Scholar]
 116. Knapek E., Przybysze z Litwy i Rusi w konsystorzu krakowskim w XV i XVI w., 111 (2009) s. 269-278. [Google Scholar]
 117. Kobus A., Organizacja parafialna Kościoła katolickiego w Gdańsku od średniowiecza do utworzenia administracji apostolskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, 123 (2015) s. 71-92. [Google Scholar]
 118. Kobus A., Organizacja parafialna Kościoła katolickiego w Gdańsku w latach 1922-2015, 124 (2015) s. 211-243. [Google Scholar]
 119. Komaniecka M., Działalność polityczna arcybiskupa Janisława, 103 (2005) s. 93-136. [Google Scholar]
 120. Komaryńska H., Fundacja i baza materialna klasztoru i szpitala bonifratrów w Nowogródku, 111 (2009) s. 279-292. [Google Scholar]
 121. Konopka W., Udział Kardynała Stefana Wyszyńskiego w „porozumieniu braterskim” uniwersytetów z Torunia i Ferrary w świetle raportów SB, 115-116 (2011) s. 429-447. [Google Scholar]
 122. Kosman M., Badacz dziejów Kościoła na Wileńszczyźnie (na marginesie jubileuszu ks. Tadeusza Krahela), 110 (2008) s. 5-16. [Google Scholar]
 123. Kosman M., Gerard Labuda jako badacz Kościoła polskiego w średniowieczu, 115-116 (2011) s. 123-143. [Google Scholar]
 124. Kosman M., Początki i rozwój chrystianizacji Litwy (cz. 1), 112 (2009) s. 5-53. [Google Scholar]
 125. Kosman M., Początki i rozwój chrystianizacji Litwy (cz. 2), 113 (2010) s. 5-65. [Google Scholar]
 126. Kosonowski M., Gniezno czy Magdeburg? Ze studiów nad rywalizacją o prymat nad organizacją diecezjalna Kościoła katolickiego w Polsce w latach 30. XII wieku, 121 (2014) s. 5-56. [Google Scholar]
 127. Kotecki R., Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego, 112 (2009) s. 135-179. [Google Scholar]
 128. Kotecki R., W sprawie klątwy rzuconej na ziemie polskie przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Radzima-Gaudentego próba nowego spojrzenia, 114 (2010) s. 93-134. [Google Scholar]
 129. Kowalski W., Eschatologiczne poglądy mieszkańców Krakowa doby reformacji, 109 (2008) s. 5-36. [Google Scholar]
 130. Krajniak R., Starania duchownych o objecie parafii pw. św. Jakuba w Olsztynie do 1466 r., 123 (2015) s. 93-112. [Google Scholar]
 131. Kramarz H., Poleski męczennik – czy patron trudnego pojednania? Międzynarodowa konferencja naukowa, 110 (2008) s. 345-350. [Google Scholar]
 132. Krasnowolski B., Kraków, Zawichost, Nowe Miasto Korczyn, Skała, Sącz: plany urbanistyczne jako źródło do badań nad epoką Bolesława Wstydliwego, błog. Salomei i św. Kingi, 101 (2004) s. 147-196. [Google Scholar]
 133. Krucki Ł., Nieznany raport prymasa Augusta Hlonda o sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce po przeprowadzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 I 1947 r., 122 (2014) s. 167-185. [Google Scholar]
 134. Książkiewicz A., Sprawy małżeńskie w konsystorzu lwowskim w późnym średniowieczu, 109 (2008) s. 287-302. [Google Scholar]
 135. Kubicki R., Franciszkanie w Gdańsku - zaplecze społeczne klasztoru oraz jego związki z miastem w XV i I poł. XVI w., 115-116 (2011) s. 163-182. [Google Scholar]
 136. Kubicki R., Participationem omnium bonorum - forma i znaczenie przyjęcia do udziału w dobrach duchowych zakonu na przykładzie mendykantów w Państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, 112 (2009) s. 55-86. [Google Scholar]
 137. Kucharski G., Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków, 102 (2004) s. 461-468. [Google Scholar]
 138. Kumor J., Kształtowanie się granicy północnej i zachodniej diecezji lubelskiej na podstawie bulli "Vix dum Poloniae unitas" z 1925 r, 107 (2007) s. 247-264. [Google Scholar]
 139. Kurowski B. OFM, Szkoła klasztorna na Górze Świętej Anny i jej metody nauczania w drugiej połowie XIX wieku, 117 (2012) s. 245-257. [Google Scholar]
 140. Kusztelski A., Kościół i klasztor reformatów w Rawiczu. Problem czasu powstania, autorstwa i rekonstrukcji formy architektonicznej, 114 (2010) s. 263-284. [Google Scholar]
 141. Kusztelski A., Zespół jezuicki w Bydgoszczy. Kształtowanie układu przestrzennego i architektura, 113 (2010) s. 185-236. [Google Scholar]
 142. Kuśka M., Tradycja, zwyczaj, przesąd, proroctwo, plotka na dworze luksemburskim w latach 1292-1342, 125 (2016) s. 55-74. [Google Scholar]
 143. Kwiatkowska-Freilich L., Jacek Liberiusz a kwestia wizerunków osób świeckich w kościołach katolickich, 105 (2006) s. 305-322. [Google Scholar]
 144. Labuda G., Wznowienie dyskursu w sprawie męczeństwa i świętości biskupa krakowskiego Stanisława, 108 (2007) s. 5-58. [Google Scholar]
 145. Lolo R., Działalność szkół jezuickich w Pułtusku od XVI do XVIII wieku. Powstanie kolegium jezuickiego w Pułtusku, 117 (2012) s. 315-336. [Google Scholar]
 146. Lorens B., Bazyliański klasztor św. Onufrego w Ławrowie w XVII-XVIII wieku, 109 (2008) s. 55-86. [Google Scholar]
 147. Łatak K. CRL, Szkoły parafialne kanoników regularnych laterańskich w Małopolsce w czasach staropolskich, 117 (2012) s. 351-380. [Google Scholar]
 148. Łukaszewska-Haberkowa J., Nauczanie języka łacińskiego w szkołach jezuickich w XVI i XVII wieku, 113 (2010) s. 295-305. [Google Scholar]
 149. Łupiński J., Okoliczności przybycia misjonarzy i początki Seminarium Duchownego w Tykocinie, 117 (2012) s. 337-349. [Google Scholar]
 150. Maciejewski J., Konsekracja biskupia w trzynastowiecznej Polsce, 105 (2006) s. 117-140. [Google Scholar]
 151. Maciejowski M., Przyczyny nałożenia interdyktu na ziemie polskie przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Gaudentego, 113 (2010) s. 237-246. [Google Scholar]
 152. Maciejowski M., Zagraniczne peregrynacje biskupów Metropolii Gnieźnieńskiej na przełomie XIII i XIV w., 114 (2010) s. 65-92. [Google Scholar]
 153. Majdowski A., Piśmiennictwo do stanu badań nad architekturą sakralną w Polsce 1945-1989, 106 (2006) s. 323-334. [Google Scholar]
 154. Majewski D., Życie codzienne kleryków w Seminarium Duchownym w Płocku w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, 117 (2012) s. 63-76. [Google Scholar]
 155. Malinowski J., Stefan Dąbrowski i jego aktywność w środowisku Polskiej Inteligencji Katolickiej okresu międzywojennego, 111 (2009) s. 213-232. [Google Scholar]
 156. Małecki J., Groza przed Tatarami - karą Boską za grzechy chrześcijan jako przyczyna wzrostu dewocji w Małopolsce w drugiej połowie XIII wieku, 105 (2006) s. 247-266. [Google Scholar]
 157. Małocha J., Analiza technologiczno-chronologiczna średniowiecznej ceramiki z zamku „Lipowiec”, 123 (2015) s. 5-52. [Google Scholar]
 158. Mariani A., Rola Jezuitów w pogrzebach szlachty polsko-litewskiej w XVIII wieku. Między reżyserowaniem ‘Pompa Funebris’ a wysławianiem nieboszczyka, 119 (2013) s. 177-196. [Google Scholar]
 159. Markiewicz A., Kościół i klasztor OO. Dominikanów w Lachowcach w świetle wizytacji prowincji ruskiej św. Jacka z 1708 roku, 104 (2005) s. 111-128. [Google Scholar]
 160. Marszalska J. M., Aktywność religijno-duszpasterska profesów klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku w latach 1720-1819, 112 (2009) s. 315-329. [Google Scholar]
 161. Marszalska J. M., Graczyk W., Z badań nad prosopografią konwentów cysterskich na ziemiach polskich, 115-116 (2011) s. 475-484. [Google Scholar]
 162. Marszalska J. M., Inwentarz klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Czernej z 1643 roku jako źródło do dziejów poznania klasztoru i jego spraw gospodarczych, 106 (2006) s. 301-312. [Google Scholar]
 163. Marszalska J. M., Inwentarz ksiąg z 1777 roku, jako źródło do badań nad formacją intelektualną i duchową alumnów Seminarium Duchownego w Płocku, 117 (2012) s. 77-89. [Google Scholar]
 164. Marszalska J. M., Komenda - okresem rozwoju czy stagnacji klasztoru cystersów w Szczyrzycu, 109 (2008) s. 269-286. [Google Scholar]
 165. Marszalska J. M., Najważniejsze źródła rękopiśmienne do dziejów klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu, 104 (2005) s. 37-70. [Google Scholar]
 166. Marszalska J. M., Źródła do badań nad dziejami klasztoru kanoników regularnych Bożego Ciała w Krakowie w zbiorach archiwum OO. Cystersów w Szczyrzycu, 108 (2007) s. 371-384. [Google Scholar]
 167. Matoga P., Historia organów w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Piaskach Wielkich, 123 (2015) s. 225-236. [Google Scholar]
 168. Matoga P., Historia organów w najstarszych polskich klasztorach Sióstr Klarysek, 122 (2014) s. 33-66. [Google Scholar]
 169. Matoga P., Organy w kościele Księży Misjonarzy pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Krakowie na Stradomiu, 120 (2013) s. 157-184. [Google Scholar]
 170. Muraszko M., Początki kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Gnieźnie, 120 (2013) s. 25-30. [Google Scholar]
 171. Murawski K., Bractwo łąkowskie w Gniewie. Studium z dziejów Kościoła w Prusach Zachodnich w XIX w., 115-116 (2011) s. 485-497. [Google Scholar]
 172. Musiał M., Proces likwidacji szkół katolickich w powojennej Polsce na przykładzie Salezjańskiego Gimnazjum Krawieckiego we Wrocławiu, 122 (2014) s. 187-204. [Google Scholar]
 173. Myszka Ł., Przywileje odpustowe dla dominikanów toruńskich. Przyczynek do dziejów życia religijnego średniowiecznego miasta, 110 (2008) s. 329-344. [Google Scholar]
 174. Nabożny M., Powstanie, rozwój i funkcjonowanie oświaty w Galicji na przełomie XIX/XX w. na przykładzie szkoły podstawowej w Nawsiu k. Wielopola Skrzyńskiego, 112 (2009) s. 351-366. [Google Scholar]
 175. Nabywaniec S., Hierarchia greckokatolicka i Kościół greckokatolicki w świetle „Dzienniczka” arcybiskupa lwowskiego O. Ł. Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1921, 110 (2008) s. 159-193. [Google Scholar]
 176. Naglik Iwona OSU, Dzieje klasztoru sióstr urszulanek w Sierczy w latach 1921-2010, 115-116 (2011) s. 265-296 [Google Scholar]
 177. Niebelski E., Kanonicy regularni laterańscy w powstaniu 1863 roku i ich późniejsze losy, 110 (2008) s. 289-312. [Google Scholar]
 178. Niebelski E., Listy zesłańca ks. Wincentego Przesmyckiego z lat 1886-1907, 102 (2004) s. 63-104. [Google Scholar]
 179. Niebelski E., Metrykalne rejestry śmierci męczenników unickich z 1874 r. w prawosławnych (?) księgach pratulińskich, 103 (2005) s. 321-330. [Google Scholar]
 180. Noszczak B., „Nawrócony” funkcjonariusz MBP: historia Wacława Hajduka (1911-1977), 115-116 (2011) s. 449-473. [Google Scholar]
 181. Noszczak B., Przejęcie przez państwo burs i internatów prowadzonych przez instytucje wyznaniowe, 112 (2009) s. 269-292. [Google Scholar]
 182. Noszczak B., Wybrane aspekty inwigilacji duszpasterstwa akademickiego św. Anny w Warszawie przez resort bezpieczeństwa Polski Ludowej (1945-1989), 113 (2010) s. 135-183. [Google Scholar]
 183. Nowicki M., Rola kapituły katedralnej poznańskiej w dziejach Akademii Lubrańskiego w XVII i XVIII wieku, 117 (2012) s. 187-203. [Google Scholar]
 184. Ostafin B., Fundacje kościelne T. Polaczka-Kosneckiego, 107 (2007) s. 293-300. [Google Scholar]
 185. Partyka W., Dom poprawy dla duchownych w Liszkowie w latach 1835-1852, 125 (2016) s. 191-200. [Google Scholar]
 186. Paszyński W., Ksiądz Benedykt Chmielowski - życie i dzieło Diogenesa firlejowskiego, 124 (2015) s. 105-136. [Google Scholar]
 187. Pauch S., Ślady na murach kościoła św. Mikołaja w Gniewie, jako wyraz lęku przed nagłą śmiercią, 125 (2016) s. 165-182. [Google Scholar]
 188. Pawłowski K., Zu sprache und stil des Vincentius Kadłubek (Uwagi o języku i stylu Wincentego Kadłubka), 119 (2013) s. 5-19. [Google Scholar]
 189. Pelczar R., Bractwo św. Jana Nepomucena przy kościele parafialnym w Krościenku Wyżnym w latach 1770-1914, 101 (2004) s. 5-32. [Google Scholar]
 190. Pelczar R., Instrukcja dla nauczyciela szkoły parafialnej w Dobromilu z 1763 r., 104 (2005) s. 259-266. [Google Scholar]
 191. Pelczar R., Kult św. Michała Archanioła w łacińskiej diecezji przemyskiej w XIV-XVIII wieku, 106 (2006) s. 237-260. [Google Scholar]
 192. Pelczar R., Ruch trzeźwości w łacińskiej diecezji przemyskiej w czasach galicyjskich, 113 (2010) s. 107-133. [Google Scholar]
 193. Pelczar R., Stowarzyszenia religijne Ormian polskich w XVI-XVIII w., 106 (2006) s. 163-196. [Google Scholar]
 194. Pelczar R., Teatyni w Warszawie w XVIII w., 108 (2007) s. 147-182. [Google Scholar]
 195. Pelczar R., Życie muzyczne w kościołach i klasztorach Jarosławia w XVI-XVIII w., 107 (2007) s. 5-38. [Google Scholar]
 196. Perkowska U., Studenckie lata Zofii Izabelli Łuszczkiewicz, 122 (2014) s. 125-138. [Google Scholar]
 197. Piasek W., Historia Kościoła jako dzieje stosunku osobistego i społecznego do Boga w badaniach K. Górskiego, 110 (2008) s. 239-259. [Google Scholar]
 198. Pielas J., Magnat i szlachcic a "jego" parafia w XVII-XVIII w. w świetle archiwaliów wybranych rodzin szlacheckich województwa sandomierskiego, 104 (2005) s. 129-162. [Google Scholar]
 199. Pielas M., Monstrancja miejscem teofanii. Barokowe monstrancje w typie ‘res-imagines’ a ideologia kontrreformacji, 119 (2013) s. 89-148. [Google Scholar]
 200. Pietrzkiewicz I., Biblioteki klasztorów słonimskich w świetle zachowanych inwentarzy, 101 (2004) s. 463-474. [Google Scholar]
 201. Pikuła P., „Dla nas wszystkich tylko jedna droga…” Paweł Pikuła a tajna misja Jezuitów na Podlasiu, 119 (2013) s. 197-227. [Google Scholar]
 202. Pikuła P., „Wierny ojców wierze”. Paweł Pikuła na łamach „Niedzieli” w 1882 roku, 119 (2013) s. 229-236. [Google Scholar]
 203. Piwowarczyk E., Tyszka P., Przyczynek do pobożności mieszczan krakowskich na podstawie XV-wiecznych legatów w Liber testamentum (rkps 772), 105 (2006) s. 7-42. [Google Scholar]
 204. Pobóg-Lenartowicz A., Szkoły i studia dominikanów opolskich w czasach nowożytnych na tle szkolnictwa dominikańskiego na Śląsku, 117 (2012) s. 215-227. [Google Scholar]
 205. Podleśna K. A., Jezuici a historia. Refleksje po konferencji z okazji 400 lat obecności Jezuitów w Warszawie, 114 (2010) s. 325-334. [Google Scholar]
 206. Popiołek B., Polisa na życie wieczne. Zagadnienie miłosierdzia w testamentach czasów saskich, 118 (2012) s. 143-156 [Google Scholar]
 207. Potyczka M., Przyczyny, skutki i warunki powstania oraz kolportaż prasy konspiracyjnej wydawanej pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, 113 (2010) s. 269-280. [Google Scholar]
 208. Prucnal A., Przykłady działalności duszpasterskiej i charytatywnej bożogrobców w Przeworsku, 104 (2005) s. 225-246. [Google Scholar]
 209. Przygoda-Stelmach M., Nieznany w historiografii „Inwentarz ksiąg klasztoru dominikanów w Łowiczu”, 117 (2012) s. 427-434. [Google Scholar]
 210. Puchowski K., Kolegia szlacheckie teatynów, pijarów i jezuitów a reformy edukacyjne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów doby Oświecenia, 117 (2012) s. 301-313. [Google Scholar]
 211. Pyter M., Wkład prof. O. Balzera w powstanie i funkcjonowanie Katedry Historii Prawa Polskiego na uniwersytecie we Lwowie, 110 (2008) s. 313-327. [Google Scholar]
 212. Rosińska D., Dozory kościelne w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX wieku, 115-116 (2011) s. 325-345. [Google Scholar]
 213. Rospond S. CM, Formacja alumnów w polskich seminariach diecezjalnych pod zarządem Zgromadzenia Księży Misjonarzy (1675-1864), 117 (2012) s. 7-26. [Google Scholar]
 214. Rozynkowski W., Koronacja figury Matki Bożej w Rywałdzie Królewskim, 113 (2010) s. 319-327. [Google Scholar]
 215. Rozynkowski W., Starania ksieni Magdaleny Mortęskiej o rozwój szkolnictwa katolickiego, 117 (2012) s. 137-157. [Google Scholar]
 216. Rozynkowski W., Wokół kanonizacji Pięciu Braci Męczenników, 101 (2004) s. 451-462. [Google Scholar]
 217. Różański M., Łódzki ośrodek naukowy historyków Kościoła, 123 (2015) s. 237-246. [Google Scholar]
 218. Rybska-Bąk K., Bąk Ł., Rękopis MS 104 z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu, 124 (2015) s. 5-38. [Google Scholar]
 219. Sawa M. R., Petycja z pielgrzymki unitów do papieża w 1904 roku, 115-116 (2011) s. 525-534. [Google Scholar]
 220. Sawicki M., Sanktuarium w Machirowie w XVIII w. jako przykład lokalnego ośrodka kultu maryjnego na wschodnich terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, 107 (2007) s. 67-90. [Google Scholar]
 221. Sąsiadek Ewa, Recenzje publikacji bibliologicznych na łamach czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” w latach 1959-2014, 125 (2016) s. 283-308. [Google Scholar]
 222. Schletz A. CM, Działalność naukowo-oświatowa ks. Józefa Jakubowskiego, 115-116 (2011) s. 55-89. [Google Scholar]
 223. Schletz A. CM, Ks. Biskup Michał Bartłomiej Tarło opiekun ubogich, 115-116 (2011) s. 23-32. [Google Scholar]
 224. Schletz A. CM, Przyczynek do historii Zgromadzenia Misji w okresie rządów wizytatorskich ks. Michała Kownackiego, 115-116 (2011) s. 33-54. [Google Scholar]
 225. Schletz A. CM, Stanisław Łempicki (1886-1947), 115-116 (2011) s. 91-114. [Google Scholar]
 226. Sędłak M., Nota o życiu O. Józefa Markiewicza SI (1865-1908), 120 (2013) s. 223-246. [Google Scholar]
 227. Skała A., Nekropolia Rodu Kochanowskich, 120 (2013) s. 31-95. [Google Scholar]
 228. Stanaszek B., Polityka władz PRL wobec ruchu pielgrzymkowego w diecezji sandomierskiej w latach 1945-1966, 103 (2005) s. 287-320. [Google Scholar]
 229. Staniszewski P., Unickie duchowieństwo w dekanacie bracławskim w świetle wizytacji z 1785 roku, 111 (2009) s. 5-54. [Google Scholar]
 230. Stefaniak P., Błogosławiona Eufemia Piastówna OP (1299-1359) w świetle trzech najstarszych żywotów, 111 2009) s. 159-191. DOI: https://doi.org/10.52204/np.2009.111.159-191 [Google Scholar]
 231. Stefaniak P., Dzieje tercjarek dominikańskich „de Poenitentia” we Lwowie (1293-1740), 121 (2014) s. 75-102. [Google Scholar]
 232. Stefaniak P., Klasztory mniszek dominikańskich ruskiej prowincji zakonu, 108 (2007) s. 305-336. [Google Scholar]
 233. Stefaniak P., Z dziejów Domu świętej Notburgi w Raciborzu należącego do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej (1886-2011), 115-116 (2011) s. 183-218. [Google Scholar]
 234. Stefaniak P., Z dziejów klasztoru Świętego Ducha, mniszek dominikańskich w Raciborzu 1299-1810, 112 (2009) s. 181-206. [Google Scholar]
 235. Stefaniak P., Z dziejów relikwii bł. Jolenty Arpadówny (1244-1304), księżnej polskiej na tle pochówków innych polskich świętych pań feudalnych, 107 (2007) s. 277-292. [Google Scholar]
 236. Stefaniak P., Zarys dziejów klasztoru Świętej Anny pod Przyrowem 1609-2009, 114 (2010) s. 5-64. [Google Scholar]
 237. Stojek-Sawicka K., Duszpasterstwo i opieka religijna na dworze Radziwiłłów nieświeskich w XVIII w., 105:2006 s. 163-187 DOI: https://doi.org/10.52204/np.2006.105.163-188 [Google Scholar]
 238. Stojek-Sawicka K., Troski i radości w życiu duchownych na dworze Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku, 110 (2008) s. 261-277. [Google Scholar]
 239. Surdacki M., Prepozytury szpitalne – podstawowy typ polskiego szpitala średniowiecznego, 125 (2016) s. 5-53. [Google Scholar]
 240. Surdacki M., Sieć szpitali łacińskich w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, 123 (2015) s. 133-184. [Google Scholar]
 241. Sychowicz K., Działania władz komunistycznych w związku z uroczystościami milenijnymi w Łomży i Drohiczynie (1966 r.), 109 (2008) s. 238-268. [Google Scholar]
 242. Szady B., Parafia w Wojcieszkowie w XVII i XVIII wieku, 109 (2008) s. 87-116. [Google Scholar]
 243. Szetelnicki W., Szkolnictwo kanoników regularnych na Śląsku w świetle reform podejmowanych przez opata Johanna Ignaca Melchiora von Felbigera - wybrane aspekty, 117 (2012) s. 259-299. [Google Scholar]
 244. Szmerek A., Okoliczności powstania Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów (1642-1662), 118 (2012) s. 195-205. [Google Scholar]
 245. Szot A., Pomoc Kościoła katolickiego osobom represjonowanym i ich rodzinom w okresie stanu wojennego (na terenie Archidiecezji w Białymstoku), 102 (2004) s. 151-192. [Google Scholar]
 246. Szot A., Szkolnictwo polskie na Białostocczyźnie w latach 1915-1919 (w okresie okupacji niemieckiej), 104 (2005) s. 163-196. [Google Scholar]
 247. Sztaba R., Ochronka Sióstr Służebniczek Dębickich w Rudniku nad Sanem w latach 1932-2005, 109 (2008) s. 167-206. [Google Scholar]
 248. Szucka M., Relacje katolików Krakowa z tamtejszymi innowiercami w świetle przekazów katolickich w II połowie XVI wieku, 118 (2012) s. 109-128. [Google Scholar]
 249. Szykuła-Żygawska A., Ksiądz Augustyn Trojanowski (1757-1839), 114 (2010) s. 301-305. [Google Scholar]
 250. Szylar A., Konwent bernardynek lubelskich w świetle kroniki klasztornej, 110 (2008) s. 35-106. [Google Scholar]
 251. Szylar A., Liczba zakonnic, skład osobowy i rotacja na urzędach w klasztorze benedyktynek w Sandomierzu w latach 1615-1903, 102 (2004) s. 287-352. [Google Scholar]
 252. Szylar A., Nekrologi mniszek polskich z II połowy XVIII i XIX w. zawarte w korespondencji do benedyktynek sandomierskich, 107 (2007) s. 145-224. [Google Scholar]
 253. Szylar A., Przyczynek do dziejów norbertanek buskich w XVIII i początkach XIX wieku, 112 (2009) s. 87-133. [Google Scholar]
 254. Szylar A., Rzecz o tym, jak benedyktynki kuchnię prowadziły, 103 (2005) s. 189-224. [Google Scholar]
 255. Szylar A., Wychowanie i kształcenie dziewcząt w szkołach klasztornych w Krakowie w XVII i XVIII wieku, 117 (2012) s. 105-135. [Google Scholar]
 256. Szymborski W., Sprzedaż na terenie Polski odpustów w obronie wyspy Rodos, 115-116 (2011) s. 543-554. [Google Scholar]
 257. Szywalski P., Osiemnastowieczne zbiory muzyczne Archiwum Klasztoru Mogilskiego - kontekst historyczny, 112 (2009) s. 235-267. [Google Scholar]
 258. Święch H., Przełożone klasztoru bernardynek pw. Św. Agnieszki w Krakowie w XV-XVIII wieku, 123 (2015) s. 113-132. [Google Scholar]
 259. Trajdos T. M., Szkolnictwo parafialne na Zamagurzu Spiskim (połowa XVII w. - trzecia ćwierć XVIII w.), 117 (2012) s. 381-408. [Google Scholar]
 260. Trajdos T., Najstarsze fundacje dla Kanoników Regularnych od Pokuty w diecezji wileńskiej, 119 (2013) s. 21-66 [Google Scholar]
 261. Trepka T., Duchowni katoliccy zaangażowani w działalność obwodu buskiego „Służba Wolnej Polsce” w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa, 125 (2016) s. 263-282. [Google Scholar]
 262. Trojan K. MIC, Próby reform stanu duchownego w Królestwie Polskim na przełomie XIX I XX wieku, 121 (2014) s. 161-182. [Google Scholar]
 263. Umiński J., Dzieje parafii i kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy w latach 1920-1972, 103 (2005) s. 5-92. [Google Scholar]
 264. Umiński W. CM, Działalność dobroczynna ziemian na przykładzie Towarzystwa św. Wincentego a Paulo na terenie Wielkopolski w drugiej połowie XIX wieku, 125 (2016) s. 201-217. [Google Scholar]
 265. Umiński W. CM, Zakład Wychowawczy im. ks. Siemaszki w okresie międzywojennym, 105 (2006) s. 295-304 [Google Scholar]
 266. Urban W., „Nasza Przeszłość” - dzieło ks. Alfonsa Schletza, 115-116 (2011) s. 9-22. [Google Scholar]
 267. Ursu N., Trzynawowe świątynie dominikańskie na ziemiach prawobrzeżnej Ukrainy w wiekach XVII-XIX, 104 (2005) s. 267-286. [Google Scholar]
 268. Walczy Ł., Sprawa dziesięcin kapituły sandomierskiej w oświetleniu nieznanego dokumentu Jana Długosza z "Akt Biskupich" Jana Rzeszowskiego, 104 (2005) s. 87-110. [Google Scholar]
 269. Walkusz J., Zaangażowanie wiernych w życiu polonijne parafii w London, Ontario (Kanada), 107 (2007) s. 59-146. [Google Scholar]
 270. Warso A. Ks., Biskup Paweł Kubicki jako kaznodzieja, 114 (2010) s. 197-226. [Google Scholar]
 271. Watroba J. SM, Zofia Łuszczkiewicz – s. Izabella. Siostra Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (1898-1957), 122 (2014) s. 107-124. [Google Scholar]
 272. Wereda D., Działalność kapituły i konsystorza przy unickiej katedrze w Brześciu w XVIII wieku, 102 (2004) s. 375-398. [Google Scholar]
 273. Wereda D., Z dziejów sanktuarium i placówki oświatowej w Borunach, 105 (2006) s. 189-206. [Google Scholar]
 274. Wierzchowski G., Podstawy materialne klasztoru dominikanów w Sieradzu w świetle kopiariusza klasztornego z początku XVII wieku, 121 (2014) s. 131-152 [Google Scholar]
 275. Wilczewski W. F., Rejestr dymów dóbr duchowieństwa katolickiego diecezji wileńskiej z 1673 roku, 103 (2005) s. 137-170. [Google Scholar]
 276. Wilczewski W. F., Rejestr dymów dóbr duchowieństwa katolickiego diecezji wileńskiej z 1653 roku, 101 (2004) s. 273-314. [Google Scholar]
 277. Wiszewski P., Księża w świecie zakonnic. Wizytacje biskupie w opactwach benedyktynek w Małopolsce i na Śląsku (koniec XVI-XVIII w.), 101 (2004) s. 231-272. [Google Scholar]
 278. Wiśniewski K., Szkolnictwo benedyktyńskie w Pułtusku w latach 1781-1833, 117 (2012) s. 205-214. [Google Scholar]
 279. Witkowska A., Źródła do dziejów szkolnictwa parafialnego na Mazowszu w XVIII i XIX wieku na przykładzie parafii Cieksyn, 117 (2012) s. 409-426. [Google Scholar]
 280. Wlaźlak W. P., Działalność oświatowa ks. L. Zaborskiego w powiecie pilickim (1817-1821), 105 (2006) s. 141-162 [Google Scholar]
 281. Włodarczyk Z., Licheń w końcu XVIII w. Stan wsi według urzędowego opisu pruskiego, t. 114 (2010) s. 307-314. [Google Scholar]
 282. Włodarski Ł., Parafia Drobin w latach 1939-1945 w świetle kroniki parafialnej, 125 (2016) s. 249-262. [Google Scholar]
 283. Wnęk J., Biskup Feliks Dupanloup w pedagogice polskiej, 115-116 (2011) s. 575-587. [Google Scholar]
 284. Wnęk J., Święty Jan Bosko w pedagogice polskiej, 115-116 (2011) s. 589-604. [Google Scholar]
 285. Wnęk J., Wychowanie religijne w polskiej myśli pedagogicznej XIX wieku, 118 (2012) s. 171-182. [Google Scholar]
 286. Wojtasik B., Budowa kościoła jako przejaw społecznej inicjatywy w schyłkowej fazie PRL (1983-1989) - na przykładzie diecezji kieleckiej, 118 (2012) s. 67-89. [Google Scholar]
 287. Wojtycza J., Stanisław Polaczek (1861-1937) i jego rodzina, 107 (2007) s. 301-308. [Google Scholar]
 288. Wojtyska D. CP, Ks. biskup Jan Kopiec jako wydawca "Akt Nuncjatury Polskiej" z początku XVIII w., 109 (2008) s. 317-324. [Google Scholar]
 289. Wolnicki P., Dziewiętnastowieczne zarządzenia dla dziekana (na przykładzie dekanatu radomszczańskiego), 110 (2008) s. 129-158. [Google Scholar]
 290. Wolnicki P., Pieczęcie kancelarii kościelnych regionu radomszczańskiego w pierwszej połowie XIX stulecia, 108 (2007) s. 235-260. [Google Scholar]
 291. Wołczański J., Interwencja abpa Bolesława Twardowskiego u abpa Adama Stefana Sapiehy w 1944 r. na rzecz ratowania Polaków przed napadami nacjonalistów ukraińskich, 109 (2008) s. 207-237. [Google Scholar]
 292. Wołczański J., Likwidacja klasztoru Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu w 1946 r., 110 (2008) s. 195-237. [Google Scholar]
 293. Wujewski T., „Ukrzyżowanie” z warsztatów obraźniczych w zbiorach prywatnych w Poznaniu, 114 (2010) s. 315-324. [Google Scholar]
 294. Wyrwa A., Tożsamość kulturowa Europy w świetle organizacji wewnętrznej i powiązań filiacyjnych w zakonie cystersów w średniowieczu, 103 (20050 s. 225-246. DOI: https://doi.org/10.52204/np.2005.103.225-246 [Google Scholar]
 295. Zabraniak S., Dzieje Seminarium w Łowiczu (do 1795 r.), 114 (2010) s. 135-157. [Google Scholar]
 296. Zabraniak S., Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Nawiedzenia NMP w Wieluniu (do końca XVIII w.), 106 (2006) s. 217-236. [Google Scholar]
 297. Zabraniak S., Księża warmiacy w archidiecezji gnieźnieńskiej w XVIII wieku (do 1763 r.), 123 (2015) s. 185-196. [Google Scholar]
 298. Zabraniak S., Misjonarze św. Wincentego a Paulo w seminarium gnieźnieńskim (do 1795 r.), 112 (2009) s. 207-233. [Google Scholar]
 299. Zabraniak S., Przygotowanie do kapłaństwa w archidiecezji gnieźnieńskiej po soborze trydenckim (1577-1660), 119 (2013) s. 67-88. [Google Scholar]
 300. Zabraniak S., Z dziejów życia religijnego Wielunia bractwa religijne przy kościele kolegiackim, 107 (2007) s. 91-116. [Google Scholar]
 301. Zapała A., Geneza kazań Jana Frankensteina „Scio quid faciam”, 122 (2014) s. 15-32. [Google Scholar]
 302. Zelionka A.-E., Z dziejów chrześcijaństwa w Mołdawii i na Bukowinie do XX wieku, 120 (2013) s. 185-222 [Google Scholar]
 303. Zmarzły T., Andrzej Radwański (1711-1762). Analiza treści ideowych w malarstwie ściennym kościoła cystersów w Jędrzejowie i benedyktynek w Staniątkach, 113 (2010) s. 307-318. [Google Scholar]
 304. Żurek J., Powtórna kasata placówek wychowawczych Kościoła katolickiego w Polsce (1958-1963), 102 (2004) s. 193-242. [Google Scholar]
 305. Żurek W. SDB., Wizytacja kościoła parafialnego w Kosowie z 1844 roku, 124 (2015) s. 137-164. [Google Scholar]
 306. Albiniak E. S. M. SDP, Księga cudów i łask. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim, 122 (2014) s. 219-226. [Google Scholar]
 307. Bober S., Rec. Ksiądz Biskup Edward Frankowski. Jego życie to służba i świadectwo. Red. Jan Konefał, Stalowa Wola-Sandomierz 2008, 110 (2008) s. 365-368. [Google Scholar]
 308. Broda M., Rec. Iwona Pietrzkiewicz, Biblioteka Kanoników Regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku, 106 (2006) s. 349-354. [Google Scholar]
 309. Burdzy D., "...mając bractwo prześwietnie.." Rec. Szymon Tracz, Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598-1772), Wydawnictwo UNUM, Kraków 2005, ss. 149, 105 (2006) s. 323-328. [Google Scholar]
 310. Cieślak S. SJ, Rec. Wkład Jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, 104 (2005) s. 287-294. [Google Scholar]
 311. Foksiński H. SJ, Ustanawianie biskupów w Polsce w pierwszej połowie XV wieku. Uwagi na marginesie publikacji T. Graffa, 119 (2013) s. 371-370. [Google Scholar]
 312. Graczyk W., Marszalska J. M., Rec. K. Morajko, Początki fundacji klasztoru cystersów w Szczyrzycu, Kraków 2008, 110 (2008) s. 351-356. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10153 [Google Scholar]
 313. Gryz R., Rec. B. Stanaszek, Usunąć biskupa! Władze PRL wobec ordynariusza diecezji sandomierskiej Jana Kantego Lorka, 103 (2005) s. 331-336. [Google Scholar]
 314. Grzesik R., Rec. A. Witkowska OSU, J. Nastalska, Święty Wojciech. Życie i kult. Bibliografia do roku 1999, 103 (2005) s. 337-340. [Google Scholar]
 315. Grzesik R., Rec. Martin Homza, Mulieres suadentes Presviedcajuce zeny. Studie z dejin zenskej panovnickej svatosti v strednej a vo vychodnej Europe v 10.13., 104 (2005) s. 313-318. [Google Scholar]
 316. Jelonek T., Starowiejski M., Rec. Dokumenty soborów powszechnych, t. 3, 101 (2004) s. 479. [Google Scholar]
 317. Jędrychowska B., Rec. Eugeniusz Niebelski, Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, 119 (2013) s. 381-386. [Google Scholar]
 318. Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Rec. G. Łuszczak SJ, Nauczyciele i wychowawcy szkół jezuickich we Lwowie (1608-1773), 114 (2010) s. 335-337 [Google Scholar]
 319. Kaczmarek K., Rec. W. Koszewierski, Dominikanie klasztorów ruskich połowa XV-XVI wiek, 109 (2008) s. 339-355. [Google Scholar]
 320. Kawecki R., Rec. Krzysztof Rałał Prokop, Pasterze i rządcy diecezji mińskiej, pińskiej i drohiczyńskiej, 108 (2007) s. 395-404. [Google Scholar]
 321. Kawecki R., Rec. K. R. Prokop, Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności, 112 (2009), s. 375-382 [Google Scholar]
 322. Kawecki R., Rec. K. R. Prokop, Arcybiskupi haliccy i lwowscy obrządku łacińskiego, 118 (2012) s. 207-217. [Google Scholar]
 323. Kawecki R., Rec. Piotr Mazur, Poczet biskupów chełmskich obrządku łacińskiego, 123 (2015) s. 303-308. [Google Scholar]
 324. Kołpak P. D., Rec. P. Pieńkowska-Wiederkehr, Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań kościołów i kaplic publicznych, 118 (2012) s. 219-225. [Google Scholar]
 325. Kopiczko A., Rec. Z. Zieliński, Historia Kościoła. Odbicie Bożej rzeczywistości w świecie, Poznań 2007, 110 (2008) 2008 s. 361-364. [Google Scholar]
 326. Kopiec J., Rec. Jerzy Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda 1945-1948, 113 (2010), s. 357-363. [Google Scholar]
 327. Kopiec J., Rec. Matthias Fuhrmann, Ozdoba Pustyni, czyli żywot św. Pawła pierwszego pustelnika, 123 (2015) s. 289- 293. [Google Scholar]
 328. Korwin-Szymanowski Michał, Rec. J. Kłoczowski, Młodsza Europa, Europa Środkowo-wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998, 110 (2008) 2008 s. 357-360 [Google Scholar]
 329. Kosman Marceli, Rec. K. A. Jabłoński, Biały i Czerwony. Kościoły białostockiej parafii farnej. Red. i oprac. ks. Adam Szot. „Białostockie Studia Historyczno-Kościelne” IV. Białystok 2008, s. 263, 111 (2009) s. 337-343. [Google Scholar]
 330. Kosman Marceli, Rec. Jerzy Starnawski, Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek XVI-XX). Studia i materiały, 112 (2009), s. 367-373. [Google Scholar]
 331. Kosman M., Rec. B. Urbańska, „Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej”; J. Kowalski, „Kolegiata kórnicka. Od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej”, 114 (2010) s. 339-344. [Google Scholar]
 332. Kosman M., Rec. H. Mickiewicz, Dzieje kościoła św. Anny w Wilnie w świetle literatury, 115-116 (2011) s. 605-608. [Google Scholar]
 333. Kosman M., Klasztor Franciszkanów w Woźnikach. Dzieje - ludzie - budowle, 118 (2012) s. 227-231. [Google Scholar]
 334. Kosman M., Rec. Andrzej Paweł Bieś SJ, Jan Badeni SJ (1858-1899). U początków ruchu społecznego katolików w Galicji, 120 (2013) s. 261-264. [Google Scholar]
 335. Kosman M., Rec. Hanna Suchocka, Rzymskie pasje. Kościoły stacyjne Wiecznego Miasta, 120 (2013) s. 247-253. [Google Scholar]
 336. Kosman M., Rec. Krzysztof Rafał Prokop, Między ascezą a przepychem. Dwa studia o rzeczach codziennego użytku i przedmiotach zbytku w regułach zakonnych oraz kościelnych ceremoniach w średniowieczu i w czasach nowożytnych, 121 (2014) s. 269-273. [Google Scholar]
 337. Kosman M., Rec. Praca zbiorowa, Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010, 121 (2014) s. 263-268. [Google Scholar]
 338. Kosman M., Jasna Góra na Maryjnej drodze Europy i Polski. Ze studiów nad sanktuarium narodowym. Publikacja jubileuszowa, 122 (2014) s. 205-210. [Google Scholar]
 339. Kosman Marceli, Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, 122 (2014) s. 211-217. [Google Scholar]
 340. Kosman M., Rec.: Aldona Prašmantaité, 1863 Metų sukilimas ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, 123 (2015) s. 295-301. [Google Scholar]
 341. Kosman M., Najnowszy obraz chrystianizacji Litwy: Widziane znad Willi, 124 (2015) s. 245-264. [Google Scholar]
 342. Kosonowski M., Czy królowa Rycheza mogła coś wiedzieć o Lublinie? Na marginesie koncepcji powstania i rozwoju organizacji kościelnej w Lublinie w XI-XIV wieku pióra Jacka Chachaja, 124 (2015) s. 265-299. [Google Scholar]
 343. Kowalski W., Rec. Tomasz Moskal, Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w., 107 (2007) s. 329-332. [Google Scholar]
 344. Kucharski G., Rec.: W. Bielak, Devotio moderna w polskich traktatach duszpasterskich powstałych do połowy XV wieku, Lublin 2002, 102 (2004) s. 479-488. [Google Scholar]
 345. Kumor-Mielnik J., Rec. Dzieje Archidiecezji Lubelskiej (1805-2005), red. M. T. Zahajkiewicz, 114 (2010) s. 345-350. [Google Scholar]
 346. Kurzawa D., rec.: J. Rajman, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2002, 102 (2004) s. 489-492. [Google Scholar]
 347. Kuśmierczyk Rafał, Rec. Olczak S.K., Kościoły parafialne w archidiakonacie włocławskim XVI-XVIII w., 104 (2005) s. 319-335. [Google Scholar]
 348. Lis Artur, Rec. Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej, red. tomu M. Starzyński, M. Zdanek, 114 (2010) s. 355-363. [Google Scholar]
 349. Lis Artur, Rec. Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, pod red. A. Dąbrówki, W. Wojtowicza, 114 (2010) s. 365-373. [Google Scholar]
 350. Makowska Krystyna, Waldemar F. Wilczewski, Rec. Vyskupo Ignoto Jakubo Masalskio Kauno dekonato vizitacija 1782m., 104 (2005) s. 303-312. [Google Scholar]
 351. Malec T., „Światła Krasnobrodu”, Rec. Ks. Edward Walewander, Proboszczowie krasnobrodzcy od połowy XIX wieku, 120 (2013) s. 255-259. [Google Scholar]
 352. Marczewski M., Rec. Jan Walkusz, Kościół na drogach pomorskiej przeszłości. Studia i szkice z XIX i XX wieku, 122 (2014) s. 227-232. [Google Scholar]
 353. Niebelski E., Rec. Dwie książki o. Rolanda Prejsa OFMCap o losach franciszkanów w Królestwie Polskim po kasacie1864 r., 107 (2007) s. 309-318. [Google Scholar]
 354. Nikodem J., Rec. J. K., Z počátků České Reformace, 112 (2009), s. 383-387. [Google Scholar]
 355. Nikodem J., Rec. M. Šandera, Zikmundovi Vĕrní na českém severovýchodĕ, 112 (2009), s. 387-394. [Google Scholar]
 356. Nikodem J., Rec. A. Kubíková, Oldřich II. z Rožmberka, 115-116 (2011) s. 609-616. [Google Scholar]
 357. Nikodem J., Rec. J. Válka, Husitství na Moravĕ. Náboženská Snášenlivost. Jan Amos Komenský, 115-116 (2011) s. 617-620. [Google Scholar]
 358. Nikodem Jarosław, Rec. M. Wernisch, Husitství, ranĕ reformační příbĕh, 115-116 (2011) s. 621-626. [Google Scholar]
 359. Nowak M., Rec. Danuta Płygawko, Benedykt XV dla Polski. 90-lecie Papieskiej Kolekty 21 listopada 1915, 113 (2010), s. 381-387. [Google Scholar]
 360. Olszewski D., Rec. T. Domański, Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1864-1914, Kielce 2008, s. 406, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Jedność, 111 (2009) s. 344-346 [Google Scholar]
 361. Osiadacz A., Rec. G. Lichończak-Nurek, Wojciech herbu Jastrzębiec – arcybiskup i mąż stanu (ok. 1363-1436), Kraków 1996, 110 (2008) s. 373-377. [Google Scholar]
 362. Pankowska M.., Rec. L. Barszcz, Andrzej Krzycki – poeta, dyplomata, prymas, Gniezno 2005, 110 (2008) s. 369-372. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-68772-8_28 [Google Scholar]
 363. Pietrzkiewicz I., Rec. J. Gwioździk, Biblioteka Panien Benedyktynek łacińskich we Lwowie, 101(2004) s. 475-478. [Google Scholar]
 364. Pobóg-Lenartowicz A., Rec. K. Łatak CRL, S. Nalbach CRL, Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku, 114 (2010) s. 351-354. [Google Scholar]
 365. Przybylski P., Rec. Taras Anatolij Jefimowicz, Anatomia nienawiści. Konflikty polsko-rosyjskie w XVIII-XX w., 113 (2010), s. 375-379. [Google Scholar]
 366. Staniszewski P., Rec. Anna Odrzywolska-Kidawa, Biskup Piotr Tomicki (1464-1535). Kariera polityczna i kościelna, 106 (2006) s. 339-348. [Google Scholar]
 367. Staniszewski P., Rec. Irena Makarczyk, Tomasz Ujejski (1612-1689) biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita, 107 (2007) s. 319-328. [Google Scholar]
 368. Staniszewski P., Rec. Stanisław Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Lublin 2004, ss. 515, 105 (2006) s. 335-341. [Google Scholar]
 369. Staniszewski P., Rec. Jerzy Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, 104 (2005) s. 295-302. [Google Scholar]
 370. Weber M., Rec. J. Maciejewski, Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320, 103 (2005) s. 341-360. [Google Scholar]
 371. Witkowski Rafał, Rec. Iacobus de Paradiso, "Passio Christi", ubersetzt von heinrich haller, herausgegeben von Erika Bauer, "Analecta cartusiana",t.136, Salzburg 2005, ss. 1*-86* + 1-149 + 1 nlb, 105 (2006) s. 329-334. [Google Scholar]
 372. Zbudniewek J. OSPPE, Rec. Dominik Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w latach 1945-1989, 113 (2010), s. 365-373. [Google Scholar]
 373. Cieślak S. SJ, Jezuita w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapiski z sympozjum naukowego, 102 (2004) s. 469-478. [Google Scholar]
 374. Cieślak S. SJ, Spotkanie archiwistów - czyli z myślą o przyszłości, 108 (2007) s. 405-407 [Google Scholar]
 375. Cieślak S. SJ, Spotkanie historyków Kościoła w Legnicy (27-28 III 2008 r.)., 109 (2008) s. 335-338. [Google Scholar]
 376. Cieślak S. SJ, Spotkanie Historyków Kościoła w 800. rocznicę powstania Zakonu Franciszkańskiego (15-17 IV 2009), 111 (2009) s. 327-331. [Google Scholar]
 377. Cieślak S. SJ, Męczeństwo - szczególne świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa. Spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła w Rzeszowie, 8-9 IV 2010, 113 (2010) s. 347-351. [Google Scholar]
 378. Cieślak S. SJ, Promocja książki: Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, pod red. naukową I. Stasiewicz-Jasiukowej, 113 (2010) s. 353-356. [Google Scholar]
 379. Cieślak S. SJ, Dzieje przygotowań kandydatów do kapłaństwa w Kościele katolickim. Spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła w Wadowicach, 27-28 IV 2011, 115-116 (2011) s. 567-573. [Google Scholar]
 380. Cieślak S. SJ, Spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła w Turno nad Pilicą, 9-10 IV 2015, 123 (2015) s. 309-315. [Google Scholar]
 381. Cieślak S. SJ, Spotkanie Księży Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła, 125 (2016) s. 327-334. [Google Scholar]
 382. Grzesik R., Święty Bruno z Kwerfurtu - patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła. Międzynarodowy Kongres Naukowy na Tysiąclecie śmierci męczeńskiej św. Brunona z Kwerfurtu, Olsztyn, 21-22 V 2009 r., 111 (2009) s. 332-336. [Google Scholar]
 383. Konopka W., Konferencja „Jezuici wczoraj i dziś. 200 lat od odrodzenia Towarzystwa Jezusowego (1814-2014)”, 122 (2014) s. 239-242. [Google Scholar]
 384. Kramarz H., Poleski męczennik – czy patron trudnego pojednania? Międzynarodowa konferencja naukowa, 110 (2008) s. 345-350. [Google Scholar]
 385. Nabożny M., Jubileuszowe spotkanie sekcji historyków Kościoła w Polsce, 121 (2014) s. 275-277. [Google Scholar]
 386. Nabożny M., Misyjne drogi kościoła. Ogólnopolskie spotkanie historyków Kościoła w Pelplinie, 5-6 kwietnia 2013 r., 119 (2013) s. 391-396. [Google Scholar]
 387. Nabożny M., Ogólnopolski zjazd historyków Kościoła. Wigry, 12-13 kwietnia 2012 r., 119 (2013) s. 387-390. [Google Scholar]
 388. Warząchowska B., VI Powiatowa Konferencja Regionalna „Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku”, 122 (2014) s. 233-237. [Google Scholar]
 389. Witkowski R., Sprawozdanie z konferencji naukowej Benediktiniškoji Tradicija Lietuvoje 1405-2005 Wilno, 27-28 października 2005, 106 (2006) s. 335-338. [Google Scholar]
 390. Bibliografia opracowań ks. Alfonsa Schletza, 115-116 (2011), s. 115-121. DOI: https://doi.org/10.3917/dunod.corco.2011.02.0115 [Google Scholar]
 391. Gajda J., Ks. kapelan płk Jan Merta SDB we wspomnieniach, 123 (2015) s. 265-277. [Google Scholar]
 392. Kołodziej S., Ks. S. Kołodziej, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec ruchu ludowego, 114 (2010) s. 375-381. [Google Scholar]
 393. List do Redakcji, 115-116 (2011) s. 627-637. [Google Scholar]
 394. Listy do Redakcji, 114 (2010) s. 383-385. [Google Scholar]
 395. Matoga H., Posługa s. Zofii Izabelli Łuszczkiewicz jako pielęgniarki, 123 (2015) s. 279-288. [Google Scholar]
 396. Oracki T., Na marginesie artykułu ks. Sławomira Zabraniaka, 125 (2016) s. 325-326. [Google Scholar]
 397. Rospond S. CM., 100-rocznica urodzin założyciela „Naszej Przeszłości”, 115-116 (2011) s. 5-7. [Google Scholar]
 398. Rostworowski S. J., Wawrzyniec z Rostworowa, t. 115-116:2011s. 499-510 [Google Scholar]
 399. Roztworowski S. J., Wielkie światło obecności Bożej, 105 (2006) s. DOI: https://doi.org/10.52204/np.2006.105.315-322 [Google Scholar]
 400. Chachaj J., „Jak nie należy zajmować się historią”. W odpowiedzi na recenzję Mateusza Kosonowskiego, 125 (2016) s. 309-324. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora