Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 89 (1998): Nasza Przeszłość

Artykuły

Fundacje kapliczek i krzyży przydrożnych na Polskim Podkarpaciu. Geneza i typologia

 • Urszula Janicka-Krzywda
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1998.89.401-442  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1998

Abstrakt

W Polsce tradycja wznoszenia przydrożnych kapliczek i krzyży sięga XI wieku. Misjonarze nowej religii usunęli pogańskie świątynie, wycięli święte drzewa oraz zbezcześcili święte skały i źródła. W miejscu, z którego wygnano pogańskie bałwochwalstwo, zwykle stawiano krzyż. Na przestrzeni wieków wyrósł zwyczaj upamiętniania w podobny sposób ważnych wydarzeń w Kościele i państwie, w życiu małych wspólnot, a nawet w życiu poszczególnych osób. Stawianie przydrożnych krzyży i kapliczek stało się bardzo popularne w XVII wieku. Rozprzestrzenianie się tego zwyczaju należy wiązać z kontrreformacją i poprawą warunków życia w kraju. W XVIII wieku przydrożny krzyż i kaplica uzyskały status pokrewny temu symbolowi narodowemu. Z tego powodu kolejne mocarstwa okupacyjne wspierały działania mające na celu usunięcie jak największej liczby tych zabytków. Istnieje wiele dowodów sugerujących, że niektóre pozostałości wierzeń przedchrześcijańskich przetrwały dziesięciolecia, a nawet stulecia po nawróceniu Polski. Starożytne tradycje zostały wchłonięte przez nową religię, często w wyniku celowej chrystianizacji obcych form. Zachowało się wiele pierwotnych elementów kulturowych w legendach i zwyczajach związanych z kapliczkami i krzyżami. Można wyróżnić trzy główne rodzaje intencji, które przyświecają fundacji krzyża lub kaplicy: 1. traktowana jest jako panaceum na wszelkiego rodzaju zło, zwłaszcza o charakterze metafizycznym, czyli apotropeion, który może oddalić wszelkie zło zagrażające wpływom człowiek i jego dom; 2. jest pomnikiem, znakiem pamięci zawierającym przesłanie dla potomności, który zazwyczaj upamiętnia ważne wydarzenie (społeczne, polityczne lub czasami osobiste), lub rzadziej oznacza miejsce, które wiąże się z obecnością jakiejś osoby wielki człowiek lub święty; 3. może być odpowiednikiem modlitwy błagalnej lub dziękczynnej, wyrazem skruchy i pokuty, czyli szeroko rozumianym wotum. W większości przypadków lokalizacja kaplicy lub krzyża zależała od intencji fundatora i funkcji, jaką miała pełnić. Te, które lokowano na obrzeżach siedzib ludzkich, miały je chronić przed najazdami zła. Instalowane w pobliżu domów lub na grobach osób zmarłych nagłą śmiercią miały zapewnić, że dusze zmarłych nie przemienią się w demony. Kaplice wotywne były często owocem przysięgi fundatora złożonej w dramatycznym momencie jego życia, znakiem dziękczynienia za ocalone życie (własne lub kogoś z rodziny), narodziny długo oczekiwanego dziecka, powrót do zdrowia wyniszczająca choroba. Wiele kaplic wyrażało po prostu pobożność swoich założycieli; w niektórych przypadkach we wsiach, gdzie nie było kościoła, wykorzystywano je do liturgii. Zwyczajowym sposobem upamiętnienia miejscowego świętego było wznoszenie kaplicy poświęconej jego imieniu. Na dalekim południu Polski (Podkarpacie) ulubionymi odbiorcami takiej czci byli św. Jan z Dukli, bł. Kinga, bł. Szymon z Lipnicy Murowanej, św. Świerad z Tropi nad Dunajcem i patron narodowy św. Wojciech (Adalbert) . Rzemieślnicy i profesje zakładali także kaplice ku czci swoich patronów, m.in. św. Barbara (górnicy), św. Florian (strażacy) itp. Intencje fundatora są zwykle deklarowane w tablicy fundacyjnej; mogą one także utrwalić się w lokalnej tradycji lub legendzie.

Bibliografia

 1. Brenstejn M., Krzyże i kapliczki żmudzkie, Kraków 1906. [Google Scholar]
 2. Gloger Z. , Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 3, Warszawa 1902. [Google Scholar]
 3. Janicka-Krzywda U., Legendy o cudownych wizerunkach Matki Bożej na Polskim Podkarpaciu, „Peregrinus Cracovensis” 1995. [Google Scholar]
 4. Kolber g O., Figury przydrożne, w: Dzieła wszystkie, t. 63, Studia, rozprawy, artykuły, Wrocław-Poznań 1971. [Google Scholar]
 5. Korpała J., Kapliczki i krzyże przydrożne w ziemi bocheńskiej, „Orli Lot” R. 4:1923 [Google Scholar]
 6. Kotula F., Po rzeszowskim Podgórzu błądząc, Kraków 1974. [Google Scholar]
 7. Łańcucka M., Kapliczki przydrożne w Izdebniku, „Orli Lot” R. 10:1929. [Google Scholar]
 8. Piłsudski B., Krzyże litewskie, Kraków 1902. [Google Scholar]
 9. Seweryn T., Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 1958. [Google Scholar]
 10. Taroni F., Kapliczki i krzyże przydrożne na Spiszu, „Lud” t. 11:1905. [Google Scholar]
 11. Tomiccy J.R., Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Białystok 1975. [Google Scholar]
 12. Yulcanescu R., Kolumna niebios, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 13. Załęski W., Kapliczki błagalne i święte sosny z okolic Supraśla, „Polska Sztuka Ludowa” 1988. [Google Scholar]
 14. Zaremska H. , Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV -XVI w., Warszawa 1986. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.