Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 Nr 2 (2018)

Teologia biblijna i biblistyka

Ikona Chrztu Pańskiego w katechezie biblijnej

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2018.26.2.115-131  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.05.2019

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę wykorzystania ikon w katechetycznej interpretacji biblijnej. Ikonę Chrztu Pańskiego można wykorzystać na etapie zrozumienia teologicznego, który zawiera kontekst biblijny, doktrynalny i liturgiczny. W kontekście biblijnym ważne będą teksty o św. Janie Chrzcicielu i o rzece Jordan. Jan Chrzciciel jest rozpatrywany jako lampa, głos i przyjaciel oblubieńca oraz w odniesieniu do Eliasza, który miał przyjść. W kontekście doktrynalnym ważne są katechezy Jana Pawła II, które podejmują tematykę chrztu Jezusa w Jordanie oraz nowe tajemnice światła w różańcu. W kontekście liturgicznym wskazywany jest związek święta Chrztu Pańskiego z Epifanią. Niniejszy artykuł, wchodzący w zakres katechetyki materialnej, przeznaczony jest głównie dla katechetyków interesujących się programowaniem katechezy.

Bibliografia

 1. Baly D., Jordan, w: Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier, Warszawa 1999, s. 485-487. [Google Scholar]
 2. Bastiaansen L., Ikony Wielkiego Tygodnia. Teologia i symbolika ikon, przeł. T. van-Loo Jaroszyk, Kraków 2005. [Google Scholar]
 3. Bielawski M., Blask ikon, Kraków 2005. [Google Scholar]
 4. Bułgakow S., Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, przekład i oprac. H. Paprocki, Bydgoszcz 2002. [Google Scholar]
 5. Cullmann O., Le baptême des enfants et la doctrine biblique de baptême, Neuchâtel 1948. [Google Scholar]
 6. Cummins S.A., Jan Chrzciciel, w: Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii, red. J.B. Green, J.K. Brown, N. Perrin, Warszawa 2017, s. 297-305. [Google Scholar]
 7. Descamps A., Les justes et la justice dans les évangiles et le christianisme primitif, hormis la doctrine proprement paulinienne, Louvain 1950. [Google Scholar]
 8. Evdokimov P., Prawosławie, przeł. J. Klinger, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 9. Fałczyk B., Hermeneja, w: Encyklopedia katolicka, tom VII, Lublin 1997, k. 769-770. [Google Scholar]
 10. Feuillet A., Le baptême de Jésus d’après l’évangile selon Saint Marc (1, 9-11), „The Catholic Biblical Quarterly”, 21 (1959), s. 468-490. [Google Scholar]
 11. Frejlich A., Ikona, w: Encyklopedia katolicka, dz. cyt., k. 8-9. [Google Scholar]
 12. Gryglewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza, Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań-Warszawa 1974. [Google Scholar]
 13. Hartsock C., Światło i ciemność, w: Słownik nauczania Jezusa, dz. cyt., s. 788-790. [Google Scholar]
 14. Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza, Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań 2004. [Google Scholar]
 15. Hunter A.M., The Work and Words of Jesus, London 1951. [Google Scholar]
 16. Jan Chrzciciel, w: F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, red. naukowy wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 301. [Google Scholar]
 17. Jan Chrzciciel, w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 579. [Google Scholar]
 18. Jan Paweł II, Chwała Trójcy Świętej w Chrzcie Chrystusa, katecheza środowa z dnia 12 kwietnia 2000 r., http://papiez.wiara.pl/doc/558699.Chwala-Trojcy-Swietej-w-Chrzcie-Chrystusa (2017.12.28). [Google Scholar]
 19. Jan Paweł II, List apostolski o różańcu Rosarium Virginis Mariae. [Google Scholar]
 20. Janocha M., Ikonografia świąt Pańskich, w: Chrystus wybawiający. Teologia świętych obrazów, red. A.A. Napiórkowski, Kraków 2003. [Google Scholar]
 21. Jazykowa I., Świat ikony, przeł. H. Paprocki, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 22. Jordan, w: F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, dz. cyt., s. 327. [Google Scholar]
 23. Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków-Ząbki 1999. [Google Scholar]
 24. Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Jezus Chrystus, Kraków-Ząbki 1999. [Google Scholar]
 25. Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. naukowa wyd. polskiego K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 127. [Google Scholar]
 26. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998. [Google Scholar]
 27. Langkammer H., Historia interpretacji Nowego Testamentu, w: Metodologia Nowego Testamentu, red. Tenże, Pelplin 1994, s. 11-32. [Google Scholar]
 28. Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. I: Okres Adwentu, Okres Bożego Narodzenia (LG), Pallotinum 1982. [Google Scholar]
 29. Łukaszuk T.D., Obraz święty – ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła. Zarys teologii świętego obrazu, Częstochowa-Jasna Góra-Skałka 1993. [Google Scholar]
 30. Malina A., Ewangelia według świętego Marka, rozdziały 1, 1 – 8, 26, Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Częstochowa 2013. [Google Scholar]
 31. McWhirter J., Oblubienica, Oblubieniec, w: Słownik nauczania Jezusa, dz. cyt., s. 512-514. [Google Scholar]
 32. Meyers E.M., Jordan, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. naukowa B.M. Metzger, M.D. Coogan, konsultacja wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 1996, s. 271-272. [Google Scholar]
 33. Miazhevich N., Strumiłowski J.P., Ikony zbawienia. Słowo, światło, kontemplacja, Kraków-Tyniec 2017. [Google Scholar]
 34. Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 1-11, Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Częstochowa 2011. [Google Scholar]
 35. Monastyczna Liturgia Godzin, t. I: Okres Adwentu, Okres Bożego Narodzenia, Zakony Benedyktyńskie w Polsce (MLG). [Google Scholar]
 36. Mszał z czytaniami. Niedziele, uroczystości, święta, dni powszednie, Katowice 1993. [Google Scholar]
 37. Paciorek A., Ewangelia według św. Mateusza, rozdziały 1-13, Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Częstochowa 2005. [Google Scholar]
 38. Potyrała L., Ikona. Katechetyczna funkcja ikony, Kraków 1998. [Google Scholar]
 39. Shuler P.L., Jan Chrzciciel, w: Encyklopedia biblijna, red. naukowa P.J. Achtemeier, Warszawa 1999, s. 431-432. [Google Scholar]
 40. Sobór Nicejski II (787), Dekret wiary, n. 13, w: Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, Tom I (325-787), Układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 337. [Google Scholar]
 41. Standaert B., Ikona Trójcy Andrieja Rublowa, Bydgoszcz 2002. [Google Scholar]
 42. Stępczak J., Chrzest Jezusa w Jordanie. Pismo a Tradycja w pierwszych trzech wiekach Kościoła, Poznań 1998. [Google Scholar]
 43. Stypułkowska B., Biblijna formacja katechetów, Częstochowa 2015. [Google Scholar]
 44. Stypułkowska B., Ikona Bożego Narodzenia w katechezie biblijnej, (w druku). [Google Scholar]
 45. Stypułkowska B., Perykopa o przemienieniu Pańskim w katechezie biblijnej, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 34 (2006), s. 180-184. [Google Scholar]
 46. Taylor V., The Gospel according to St. Mark. The Greek text with introduction notes and indexes, London 1952. [Google Scholar]
 47. Tomaszewska A., Ikona w katechezie, Częstochowa 2003, mps. [Google Scholar]
 48. Walter Ch., Sztuka i obrządek Kościoła bizantyńskiego, przeł. K. Malcharek, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 49. Wink W., Jan Chrzciciel, w: Słownik wiedzy biblijnej, dz. cyt., s. 249-251. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.