Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 2 (2020)

Historia Kościoła

Siedemnastowieczne modlitewniki cysterek w zbiorach Biblioteki Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.265-283  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.12.2020

Abstrakt

Część dawnej kolekcji mniszek cysterskich została zdeponowana w Bibliotece Parafii Trzebnickiej. Są między innymi trzy rękopisy modlitewne pochodzące z XVII wieku. Rozmyślania duchowne, dedykowane Katarzynie Rajskiej przez cysterskiego mnicha Kaspera z Przemętu, składają się z kilku części. Wśród nich najciekawszą stanowią rozważania eucharystyczne i traktat o przygotowaniu do świętej śmierci. Praca Nauka o ćwiczeniu ducha nie została podpisana, nie daje się ustalić także jej właściciel. Główna część tego manuskryptu składa się z czterdziestu medytacji skoncentrowanych na reformie życia zakonnego. Ostatni przykład z tej kolekcji należał do ksieni Krystyny Pawłowskiej i był darem karmelitanki bosej Agnieszki Jezusa Baranka. Jej autor, Bonawentura Frezer karmelita bosy, był znanym w XVII wieku kaznodzieją i twórcą literatury mistycznej. Jego Protestacje i akty różne stanowią zbiór mistycznych monologów w obecności Boga. Wszystkie te rękopisy przygotowano jako pomoc do osobistej modlitwy cysterek i jako takie noszą ślady długotrwałego użytkowania. Teksty te stanowią zatem właściwy materiał badawczy dla historyków duchowości religijnej w okresie baroku.

Bibliografia

Antologia karmelitańska, vol. 2–3, elaborated by M. Zawada OCD, Krakow 2011–2017.

Estreicher K., Bibliografia Polska, vol. 13, part 3/2, Krakow 1894.

„Mater spiritualium”. Studia nad doktryną św. Teresy od Jezusa, S. Ruszczycki (ed.), Krakow 1974.

Gil C., Słownik polskich karmelitanek bosych 1612–1914, Krakow 1999.

Górski K., Duchowość chrześcijańska, Wrocław 1978.

Górski K., Kierownictwo duchowe w klasztorach żeńskich w Polsce XVI–XVIII wieku. Teksty i komentarze, „Textus et studia” 11 (1980).

Gwioździk J., Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczpospolitej XVI–XVIII w., Katowice 2015.

Hołownia R., Kaczmarek K., Wieleń-Przemęt, [in:] Monasticon Cisterciense Poloniae, vol. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek (eds.), Poznań 1999, pp. 353–368.

Kaczmarek R., Witkowski J., Kaplica św. Jadwigi w Trzebnicy. Wyposażenie i funkcjonowanie od XIII do XVIIII wieku, [in:] Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, A.M. Wyrwa, A. Kiełbasa SDS, J. Swastek (eds.), Poznań 2004, pp. 453–474.

Kiełbasa A., Mecenat polskich ksień cysterek w Trzebnicy, Trzebnica 2010.

Nowicka-Struska A., „Strzały serdeczne z Pisma świętego i ojców świętych zrobione, a od dusze nabożnej ku niebu wypuszczone”. Siedemnastowieczna adaptacja „Pia desideria” Hermana Hugona z rękopisu lubelskich karmelitanek bosych klasztoru Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, “Terminus” 18 (2016), issue 2 (38), pp. 131–157.

Pietraszko S.J., Nieznane polonica rękopiśmienne w Trzebnicy, “Przegląd Zachodni,” 7 (1951), issue 3, no. 4, pp. 287–338.

Sutowicz A., Polska książka w ręku cysterek trzebnickich. Przykład XVII-wiecznych modlitewników przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, “Świdnickie Studia Teologiczne” 10 (2013), pp. 353–368.

Szwejkowska H., Biblioteka klasztoru cysterek w Trzebnicy, Wrocław 1955.

Walter M., Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, “Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 3 (1948), no. 2, pp. 292–313.

Downloads

Download data is not yet available.