Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 2 (2017)

Historia Kościoła

Księgi w kurii diecezjalnej w aspekcie kanonicznym

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.2.187-206  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.01.2019

Abstrakt

Maintenance and storage of books in the bishop's curia constitute an important part of church administration. This article addresses the canonical aspect of such books.First, the provisions of the Code on the need to maintain specific registers in the curia were first introduced. Second, the books necessary for the proper management of the diocese in the curia are presented.Next, the books for the registration of certain facts of legal importance are discussed. Finally, the focus has been put on the books in force under the specific law.

Bibliografia

Arcybiskup Metropolita Poznański, Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św., http://www.szafarze.archpoznan.pl/ (dostęp: 11.05.2017).

Arcybiskup Metropolita Warszawski, Instrukcja o posłudze nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w Archidiecezji Warszawskiej (11 maja 2016), http://www.szafarze.waw.pl/ (dostęp: 11.05.2017).

Arzobispo Diócesis de Pamplona y Tudela, Estatuto de la Curia Diocesana (1 de noviembre de 2003), http://www. iglesianavarra.org/ (dostęp: 4.05.2017).

Benedictus XIV, Encyclicae Satis vobis compertum (17 novembre 1741), [w:] Codicis iuris canonici fontes, cura P. Gasparri editi, Vol. 1, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1926, s. 701–705.

Catechismo della Chiesa Cattolica, Città del Vaticano 1992, tłum. polskie: Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Codex Iuris Canonici, Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum, Typis Polyglottis Vaticanis 1982.

Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Congregaticio pro Episcopis, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi (22 febbraio 2004), Città del Vaticano 2004, tekst polski: Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores”, Kielce 2005.

Congregation of Institutes on Religious Life and Societies of Apostolic Life, Resource Material for the Discernment of Hermit Vocations according to canon 603, http://diolc.org/wp-content/uploads/ (dostęp: 11.05.2017).

Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones, red. A. Benlloch Poveda, Valencia 1993.

Diocesi di Conversano-Monopoli, Regolamento della Curia vescovile (15 giugno 2015), http://www.repertoriogiuridico.chiesacattolica.it (dostęp: 4.05.2017).

Directorio para el Orden de las Vírgeneshttps, http://www.obispado-mdp.org.ar/ (dostęp: 11.05.2017).

Estatuto de la curia de la diócesis de Orihuela-Alicante, http://www.diocesisoa.org/ (dostęp: 1.05.2017).

Estatuto de la Curia Diocesana de Astorga, http://www.diocesisastorga.es/ (dostęp: 1.05.2017).

Estatutos de la Curia Diocesana de Asidonia-Jerez diócesis de Asidonia Jerez, „Boletín Oficial del Obispado de Asidonia-Jerez”, Separata nr 14, https://www.diocesisdejerez.org/index.../separatas-2001-2008 (dostęp: 1.05.2017).

Estatutos del Colegio de Consultores Diócesis de Orihuela-Alicante, http://www.diocesisoa.org/ (dostęp: 6.05.2017).

Estatutos del Consejo Diocesano de Pastoral Diócesis de Orihuela-Alicante, http://www.diocesisoa.org/ (dostęp: 8.05.2017).

Estatutos del Consejo Presbiteral Diocesis Orihuela-Alicante, www.diocesisoa.org/ (dostęp: 6.05.2017).

Fuentes J., Libros parroquiales, [w]: Diccionario General de Derecho Canónico, Obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. 5, Editorial Aranzadi, Pamplona 2012, s. 177–179.

Góralski W., Komentarz do kan. 1082, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III. 2. Ks. IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. J. Krukowski, Poznań 2011.

I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2000.

I Synod Archidiecezji Białostockiej, Statut Arcybiskupiej Rady Społecznej, Białystok 2000, s. 249.

I Synod Archidiecezji Białostockiej, Statut Referatu d/s Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2000, s. 250–251.

I Synod Diecezji Drohiczyńskiej. Statuty. Dokumenty wykonawcze, Statut Kolegium Teologicznego w Drohiczynie, Drohiczyn 1997, s. 220–222.

I Synod Diecezji Legnickiej (2007–2012), t. 2, Dokumentacja, Regulamin Legnickiej Kurii Biskupiej, Legnica 2012, s. 278–303.

II Synod Archidiecezji Katowickiej, Akty wykonawcze, „Wiadomości archidiecezjalne. Organ urzędowy Archidiecezji Katowickiej” 84 (2016), Suplement 2016, Statut Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, s. 63–79.

II Synod Archidiecezji Katowickiej, Akty wykonawcze, „Wiadomości archidiecezjalne. Organ urzędowy Archidiecezji Katowickiej” 84 (2016), Suplement 2016, Statut Archidiecezjalnej Komisji do spraw Głoszenia Słowa Bożego, s. 7–8.

II Synod Archidiecezji Katowickiej, Akty wykonawcze, „Wiadomości archidiecezjalne. Organ urzędowy Archidiecezji Katowickiej” 84 (2016), Suplement 2016, Statut Rady Społecznej przy Arcybiskupie Katowickim, s. 62–63.

III Synod Gdański. Misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia, Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej w Archidiecezji Gdańskiej, t. 2, Statuty, Gdańsk 2001 s. 247–255.

Ioannes Paulus P.P. II, Adhortatio Apostolica Vita consecrata (25 martii 1996), „Acta Apostolicae Sedis” 88 (1996), s. 377–486.

Jakubiak T., Procedury do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, „Prawo Kanoniczne” 56 (2013), nr 3, s. 3–34.

Kaufmann J., Libros de la curia, [w:] Diccionario General de Derecho Canónico, Obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. 5, Editorial Aranzadi, Pamplona 2012, s. 172–173.

Konferencja Episkopatu Polski, Postanowienia w sprawie rad kapłańskich i kolegium konsultorów (21 marca 1985), [w:] Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 755–759.

Krukowski J., Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin 1985.

Krukowski J., Zasady organizacji i funkcjonowania kurii diecezjalnej, [w:] Struktura i zadania kurii diecezjalnej, red. J. Krukowski, K. Warchałowski, Warszawa 2003, s. 11–26.

Longhitano A., Gli archivi ecclesiastici, „Ius ecclesiae” 4 (1992), nr 2, s. 649–667.

Martinez Sistach L., El colegio de consultores, nueva institución diocesana, „Revista Catalana de Teologia” 10 (1985), nr 1, s. 155–176.

Obispado de Palencia, Estatuto de La Curia Diocesana (1 Septiembre 2012), http:// www.diocesispalencia.org/ (dostęp: 1.05.2017).

Obrzędy konsekracji dziewic. Wydanie wzorcowe, Katowice 2001.

Ordo Virginum Consecratarum Statut dla Diecezji Pelplińskiej, http://www.ifzk.episkopat.pl/ (dostęp: 8.05.2017).

Pastuszko M., Sakrament bierzmowania, Kielce 2005.

Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum Libri II De Populo Dei, Città del Vaticano (Typis Polygloffcis Vaticanis) 1977, tekst polski: „Posoborowe Prawodawstwo Kościelne”, t. 10, z. 2, nr 19277–20376, s. 125–388.

Regolamento Consiglio per Gli Affari Economici della Diocesi di Milano (8 novembre 2012), http://www.chiesadimilano.it/ (dostęp: 8.05.2017).

Regolamento della Curia vescovile Diocesi di Pavia (28 agosto 2010), http://www.diocesi.pavia.it (dostęp: 4.05.2017).

Regulamin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (24 czerwca 2008) http://archwwa.net/wp/ (dostęp: 13.05.2017).

Sacra Congregatio pro Institutione Catholica, Ordinationes ad constitutionem apostolicam „Sapientia christiana” rite exequendam (29 aprilis 1979), „Acta Apostolicae Sedis” 71 (1979), s. 500–521.

Schema Codicis Iuris Canonici, Libreria Editrice Vaticana 1980.

Schmitz H., Die Pfarrlichen kirchenbücher, „Archiv für katholisches Kirchenrecht” 161 (1992), s. 115–118.

Stan dziewic. Materiały pomocnicze dla Kościoła w Polsce, http://www.ifzk.episkopat.pl/ (dostęp: 8.05.2017).

Statut Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, [w:] L XIX S ynod A rchidiecezji Poznańskiej (2004–2008), t. 2, Statuty, nr 4, Poznań 2008, s. 341–343.

Statut Kolegium Konsultorów Archidiecezji Poznańskiej, [w:] L X IX S ynod Archidiecezji Poznańskiej (2004–2008), t. 2, Statuty, Poznań 2008, s. 387–390.

Statut Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej ( 9 g rudnia 2013), http://www.archidiecezja.wroc.pl/ (dostęp: 13.05.2017).

Statut Rady Ekonomicznej Archidiecezji Poznańskiej, [w:] LXIX Synod Archidiecezji Poznańskiej (2004–2008), t. 2, Statuty, nr 4, Poznań 2008, s. 428–430.

Statut Rady Kapłańskiej Diecezji Płockiej, [w:] „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. X LIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, Płock 2015, s. 354–357.

Statuto del Consiglio Presbiterale Diocesano della Diocesi di Tivoli (27 novembre 2013), http://www.diocesitivoli.it/documenti/it/ (dostęp: 6.05.2017).

Statuto del Consiglio Presbiterale Diocesi Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno (3 aprile 2008), http://www. repertoriogiuridico.wpglauco01.glauco.it/ (dostęp: 6.05.2017).

Statuto della curia diocesana della diocesi di Albenga-Imperia, http:// www.diocesidialbengaimperia.it (dostęp: 15.05.2017).

Szewczul B., Stan dziewic konsekrowanych jako indywidualna forma poświęcenia życia Bogu, „Msza Święta” 64 (2008), nr 12, s. 11–13.

Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986.

Śmiarowski H., Niektóre wskazania duszpasterskie dotyczące konsekrowanych pustelników i pustelnic, http://www.ifzk.episkopat.pl/ (dostęp: 11.05.2017).

Vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, Regolamento della curia diocesana (20 luglio 2015), http://www.diocesinocerasarno.it (dostęp: 4.05.2017).

Vicariato di Roma, Regolamento del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi di Roma (1 settembre 1994), „Rivista Diocesana di Roma”, 35 (1994), nr 5, s. 1451–1454.

Zanetti E., L’archivio diocesano e il cancelliere, „Quaderni di diritto ecclesiale” 14 (2001), nr 2, s. 144–161.

Downloads

Download data is not yet available.