Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 Nr 2 (2021)

Teologia pastoralna

Praktyka umieszczania w kościołach świętych obrazów

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.161-179  [Google Scholar]
Opublikowane: 27.12.2021

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia praktyki umieszczania w kościołach świętych obrazów. W pierwszej części przedstawiono stanowisko Kościoła wobec kultu świętych obrazów. W części drugiej ukazano konieczność i cel umieszczania w kościołach świętych obrazów, natomiast część trzecia została poświęcona zasadom umieszczania w kościołach świętych obrazów.

Bibliografia

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, I. Bokwa, T. Gacia, S. Laskowski, H. Wojtowicz (red.), Poznań 2007.

Chełstowski D., Problem recepcji na Zachodzie nauki o obrazach Soboru Nicejskiego II, „Zeszyty Naukowe KUL” 60/2 (2017), s. 389–408.

Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, t. 2, Napoli 1988.

Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Roma 1917.

Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Jana Pawła II dostosowany do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2010.

Denzinger H., Hünermann P., Enchiridion Symholorum. Definitionum, Freiburg 1999.

Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4, A. Baron, H. Pietras (red.), Kraków 2004.

Huels M. Commentary on canon 1188, [w:] New Commentary on the Code of Canon Law, J. Beal (ed.), New York 2000, s. 1414–1415.

Jan Paweł II, Epistula Apostolica Duodecimum Saeculum, Watykan 1988, tekst polski: w Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, Kraków 1997, s. 436–445.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Klejnowski-Różycki D., Sakralna sztuka liturgiczna w nauczaniu Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 65/12 (2018), s. 75–88.

Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores”, Kielce 2005.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nowe Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (20 kwietnia 2000), Poznań 2004.

Llamazares Rodríguez F., El Templo primado: receptáculo de reliquias y su significado, [w:] Sacra loca toletana. Los espacios sagrados en Toledo, J. Vizuete Mendoza, J. Sánchez (eds.), Cuenca 2008, s. 289–318.

Majer P., Komentarz do kan. 1188, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3, ks. 4: Uświęcające zadanie Kościoła, J. Krukowski (red.), Poznań 2011, s. 406–408.

Malecha P., Edifici di culto nella legislazione canonica e concordataria in Polonia, Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico, Roma 2000.

Misztal H., Kult świętych, obrazów i relikwii w Kościele katolickim w aspekcie prawa kanonizacyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 7 (1997), s. 99–120.

Ordo Coronandi Imaginem Beatæ Mariæ Virginis, Vaticano 2010.

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2: Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 1986.

Pius XII, Litterae encyclicae Mediator Dei (20 novembris 1947), „Acta Apostolicae Sedis” 39 (1947), s. 521–600.

Pontificio Consiglio della Cultura sui Beni Culturali Ecclesiastici, La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida (17 dicembre 2018), http://www.cultura.va/content/cultura/it/pub/documenti/decommissioning.html [dostęp: 14.12.2020].

Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli II promulgatum. De benedictionibus. Ordo ad benedicendas imagines quae fidelium venerationi publicae exhibentur, Vaticano 2013.

Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli II promulgatum. Ordo dedications ecclesiæ et altaris, Vaticano 1977.

Sacra Congregano Sancti Officii Instructio Sacrae artis (30 iuniio 1952), „Acta Apostolicae Sedis” 44 (1952), s. 542–546.

Sacra Congregatio pro Clericis, Litterae circulares Opera artis (11 aprilis 1971), „Acta Apostolicae Sedis” 63 (1971), s. 315–317.

Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, De Coronatione Imaginis Beatae Mariae Virginis (25 martii 1973), „Acta Apostolicae Sedis” 65 (1973), s. 280–281.

Santi G., I Beni Culturali Ecclesiastici: Sistemi di gestione, Milano 2012.

Santos J., Comentario al can. 1188, [w:] Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (eds.), Pamplona 2002, s. 1724–1725.

Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 104–166.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 48–78.

Syczewski T., Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, „Rocznik Teologii Katolickiej” 7 (2008), s. 144–152.

Widok N., Wprowadzenie, [w:] Święte wizerunki w przekazie Dobrej Nowiny, N. Widok (red.), s. 5–6.

Downloads

Download data is not yet available.