Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 2 (2015)

Teologia pastoralna

Świeccy współpracownicy w posłudze słowa Bożego w parafii

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.289-302  [Google Scholar]
Opublikowane: 02.12.2019

Abstrakt

This article describes the lay faithful in the ministry of the word of God in the parish. First, the article presents the issue of cooperation between laypeople with the hierarchy in the ministry of the word of God. Next, it discusses the issue of cooperation with laypeople in preaching of the word of God in the parish. The final part of the submitted article deals with the cooperation of laypeople in the field of parish catechesis

Bibliografia

 1. Bibliografia: [Google Scholar]
 2. Conferenza Episcopale Italiana, Incontriamo Gesu. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, (29 giugno 2014), „Notiziario CEI” 48 (2014), nr 4, s. 198–289. [Google Scholar]
 3. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Instructio Redemptionis sacramentum de quibusdam observandis et vitandis circa Sanctissimam Eucharistiam (25 marti 2004), „Acta Apostolicae Sedis” 96 (2004), p.549–601; tekst polski: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis sacramentum, Poznań 2004. [Google Scholar]
 4. Congregaticio Pro Episcopis, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi (22 febbraio 2004), Città del Vaticano 2004; tekst polski: Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores”(22 lutego 2004), Kielce 2005. [Google Scholar]
 5. Congregazione Per Il Clero, Direttorio Generale per la Catechesi (15 agosto 1997), Libreria Editrice Vaticana 1997; tekst polski: Kongregacja ds. Duchowień¬stwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Poznań 1998. [Google Scholar]
 6. Congregazione Per Il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunita parrocchiale (4 agosto 2002), Città del Vaticano 1999; tekst polski: Kongre¬gacja ds. duchowieństwa, Instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, Poznań 2002. [Google Scholar]
 7. Congregazione Per Il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio omiletico (29 giugno 2014), Città del Vaticano 2014. [Google Scholar]
 8. Dyduch J., Komentarz do kan. 225, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2. ks. 2 (1): Lud Boży, red. J. Krukowski, Poznań 2005. [Google Scholar]
 9. Dyduch J., Udział świeckich w misji prorockiej Chrystusa i Kościoła, „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne” 35 (1988), z. 5, s. 5–27. [Google Scholar]
 10. Dyduch J., Udział świeckich w potrójnej misji Chrystusa w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Analecta Cracoviensia” 16 (1984), s. 483–509. [Google Scholar]
 11. Fuentes J., Comentario al can. 759, [w:] Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico, t. 3, cz. 1, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodriguez–Ocańa, Pamplona 2002. [Google Scholar]
 12. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 13. Sobór watykański II, Dekret Apostolicam Actuositatem, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Pallotium, Poznań 2002, s. 377–401. [Google Scholar]
 14. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Rzym 1988. [Google Scholar]
 15. Paulus PP. VI, Adhortatio Apostolica Evangelii nuntiandi (8 decembris 1975) , „Acta Apostolicae Sedis” 68 (1976), s. 5–76; tekst polski: „Chrześcijanin w świecie” (1976) nr 8, s. 20–56. [Google Scholar]
 16. Pontificia Comissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo Schema canonum libri III, De ecclesiae munere docendi, Città del Vaticano 1977; tekst polski: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. 11, z. 1, tłum. E. Sztafrowski, Warszawa 1980, s. 286–328. [Google Scholar]
 17. Salvatori D., I laici cooperatori nell'esercizio del ministero della Parola all'interno della parrocchia, „Quaderni di diritto ecclesiale” 17 (2004), nr 3, s. 269–291. [Google Scholar]
 18. Vari dicasteri della curia romana, Istruzione Ecclesiae de Mysterio (15 agosto 1997), art. 2 § 2, „Acta Apostolicae Sedis” 89 (1997), s. 852–877; tekst polski: „L'Osservatore Romano” wyd. polskie (1998) nr 12. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.