Normy komplementarne obligatoryjne konferencji episkopatów w zakresie munus docendi Kościoła


Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia wykorzystania przez konferencje episkopatów norm obligatoryjnych Kodeksu Prawa Kanonicznego w zakresie munus docendi Kościoła. Kodeks zobowiązuje albo umożliwia konferencjom biskupim wydanie norm komplementarnych do KPK m.in. w zakresie zadania nauczycielskiego Kościoła. W trzech przypadkach Kodeks zobowiązuje konferencje biskupie do wydania ustaleń w zakresie munus docendi Kościoła (kan. 772 § 2, 788 § 3, 831 § 2). Autor przedstawił i ocenił przepisy wybranych konferencji episkopatów w dziedzinie nauczycielskiego zadania Kościoła.


Słowa kluczowe

nauczycielskie zadanie Kościoła; Kodeks Prawa Kanonicznego; prawo partykularne; Stolica Apostolska; konferencja episkopatu

Canadian Conference of Catholic Bishops, Complementary norms to the 1983 Code of Canon Law, Presentation of christian doctrine through the electronic media, can. 772 § 2, Decree nr 18, Ottawa 1996, s. 45. [Google Scholar]

Canadian Conference of Catholic Bishops, Complementary norms to the 1983 Code of Canon Law, Participation of clerics and religious in radio and television programmes, can. 831 § 2, Decree nr 28, Ottawa 1996, s. 57 i 59. [Google Scholar]

Casaroli A. (Secretairerie d’Etat), Ai presidenti delle Conferenze Episcopali, „Communicationes” 15 (1983), nr 2, s. 135–139. [Google Scholar]

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, „Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983), pars II, s. 1–317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. [Google Scholar]

Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio de sacra Liturgia: Sacrosanctum Concilium (4 Decembris 1963), „Acta Apostolicae Sedis” 56 (1964), s. 97–138; tekst polski: Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 48–78. [Google Scholar]

Conférence Épiscopale de Belgique, Normes complémentaires au Code du Droit Canonique, https://www.droitcanonique.be/normes-canoniques [dostęp: 22.04.2020]. [Google Scholar]

Conférence Épiscopale de Belgique, Normes complémentaires au Code du Droit Canonique (Décrets du 26 mars 1985 e du 28 octobre 1986), „Ius Ecclesiae” 1 (1989), nr 2, s. 763–767. [Google Scholar]

Conférence Épiscopale Française, La participation des clercs et religieux aux emissions radiotélévisées (10 octobre 1986), „Bulletin officiel de la Conférence Épiscopale Française” 8 (1986), nr 32, s. 464. [Google Scholar]

Conférence Épiscopale Française, La présentation de la doctrine chrétienne à la radio et à la télévision (10 octobre 1986), „Bulletin officiel de la Conférence Épiscopale Française” 8 (1986), nr 32, s. 464. [Google Scholar]

Conferencia Episcopal de Colombia, Estatutos sobre catecumenados, canon 788 § 3, [w:] C. Guillermo Arias Jiménez, El estatuto jurídico del catecúmeno: una propuesta para la iglesia colombiana a la luz de la exigencia del canon 788 del código de derecho canónico de 1983, Bogota 2019, s. 143. [Google Scholar]

Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil, Decreti generali della Conferenza episcopale, del 27 febbraio 1986 e del 30 ottobre 1986, riguardanti la legislazione complementare al codice di diritto canonico, „Ius Ecclesiae” 1 (1989), nr 2, s. 767–779. [Google Scholar]

Congregaticio pro Episcopis, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi (22 febbraio 2004), Città del Vaticano 2004, tekst polski: Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores”, Kielce 2005. [Google Scholar]

Coriden J., Commentary on canon 831, [w:] New Commentary on the Code of Canon Law, J. Beal (red.), Nowy Jork 2000, s. 911. [Google Scholar]

Deutschen Bischofskonferenz, Partikularnorm Nr. 10 der Deutschen Bischofskonferenz zu c. 831 § 2 CIC. Weltgeistliche und Ordensleute in Hörfunk und Fernsehen (Mitwirkung von Weltgeistlichen und Ordensleuten bei Sendungen zur Glaubens- und Sittenlehre in Hörfunk und Fernsehen), „Kirchlichen Amtsblatt” (1995), s. 612. [Google Scholar]

Deutschen Bischofskonferenz, Partikularnorm Nr. 9 der Deutschen Bischofskonferenz zu c. 788 §3 und c. 851 n. 1 CIC Katechumenat für Erwachsene, „Kirchlichen Amtsblatt” (1995), s. 612. [Google Scholar]

Deutschen Bischofskonferenz, Partikularnormen und Allgemeine Dekrete der Deutschen Bischofskonferenz, Partikularnorm Nr. 5 der Deutschen Bischofskonferenz zu c. 772 § 2 CIC, Verkündigung in Hörfunk und Fernsehen, „Kirchlichen Amtsblatt” (1995), s. 611–612. [Google Scholar]

Documentos de la Conferencia Episcopal Peruana, 1979–1989, Lima 1989. [Google Scholar]

Errázuriz C., Comentario al can. 831, [w:] Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.), Pamplona 2002, s. 350–352. [Google Scholar]

Fuentes J., Comentario al can. 772, [w:] Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.), Pamplona 2002, s. 129–130. [Google Scholar]

Góralski W., Nauczycielskie zadanie Kościoła, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, t. 3, Lublin 1986, s. 12–50. [Google Scholar]

Legislación complementaria de la Conferencia Episcopal de Chile al Código de Derecho Canónico, 4a Edición, Marzo de 2006. Comentada por Mons. Juan Luis Ysern de Arce Obispo Emérito de Ancud, Santiago de Chile 2006. [Google Scholar]

Martín de Agar J., Estudio comparado de los decretos generales de las conferencias episcopales, „Ius Canonicum” 32 (1992), nr 63, s. 173–229. [Google Scholar]

Martín de Agar J., Note sul diritto particolare delle Conferenze episcopali, „Ius Ecclesiae” 9 (1997), nr 2, s. 593–632. [Google Scholar]

National Conference of Catholic Bishops, The National Statutes for the Catechumenate (11 November 1986), „Ius Ecclesiae” 2 (1990), nr 1, s. 410–412. [Google Scholar]

New Zealand Catholic Bishops Conference, Particular Legislation. Promulgation of the general decrees of the New Zealand Catholic Bishops Conference, „Ius Ecclesiae” 9 (1997), nr 1, s. 403–410. [Google Scholar]

Retamal F., Comentario al can. 788, [w:] Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.), Pamplona 2002, s. 197–202. [Google Scholar]

Scasso A., La Chiesa e gli strumenti di comunicazione sociale. Sviluppi e prospettive nel 25° anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, „Angelicum” 85 (2008), s. 115–134. [Google Scholar]

United States Conference of Catholic Bishops, Complementary norms, Canon 772 §2, Radio or TV Talks on Christian Doctrine (13 December 2001), http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-772-2-norm-for-giving-radio-or-tv-talks-on-christian-doctrine.cfm [dostęp: 22.04.2020]. [Google Scholar]

United States Conference of Catholic Bishops, Complementary norms, Canon 831 §2, Clerics, Members of Religious Institutes on Radio, Television (13 November 2001), http://usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-831-2-clerics-members-of-religious-institutes-on-radio-television.cfm [dostęp: 25.04.2020]. [Google Scholar]

United States Conference of Catholic Bishops, Complementary norms, Canon 788 § 3, The Catechumenate (November 1986), http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-788-3-the-catechumenate.cfm [dostęp: 22.04.2020]. [Google Scholar]

Urru A., La funzione di insegnare della Chiesa. Nella legislazione attuale, Rzym 2001. [Google Scholar]

Vanzetto T. Commento a un canone. Quando il pulpito da cui viene la predica è la radio o la televisione (can. 772 § 2), „Quaderni di diritto ecclesiale” 12 (1999), s. 205–217. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-04


Dział
Teologia pastoralna

Udostępnij

Adamczyk, J. (2020). Normy komplementarne obligatoryjne konferencji episkopatów w zakresie munus docendi Kościoła. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 157-175. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.157-175

Jerzy Adamczyk  ksjerzyad@wp.pl
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1415-7378

Jerzy Adamczyk (ks. dr hab.) – prezbiter diecezji radomskiej, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Wykładowca prawa kanonicznego w WSD w Radomiu. Jest autorem opracowań z zakresu prawa małżeńskiego, hierarchicznego ustroju Kościoła, sakramentów świętych, miejsc świętych oraz nauczycielskiego urzędu Kościoła.