Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 2 (2015)

Teologia dogmatyczna

Walter Kardynał Kasper i jego eklezjologiczny prymat miłosierdzia. Miłosierdzie w wolności, odpowiedzialności i sprawiedliwości

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.127-148  [Google Scholar]
Opublikowane: 03.12.2019

Abstrakt

The ecclesiological primacy of the Divine Mercy in the theological conception of card. W. Kasper constitutes an important implication in times of the current post–synodical discussions in which—unfortunately—the German cardinal is too hastily accused of liberalism that, as some claim, might waver the Tradition and the discipline of the sacraments. However, every objective theologian, on the onset of their criticism of the theological propositions of card. Kasper, ought to read his outstandingly important thesis which constitutes the core of the theology of the Divine Mercy. Essential evangelical arguments have been articulated in the discussions of the Synod of Bishops on the Family (Rome, 5 –19.10.2014). These arguments shed light on the primacy of the Divine Mercy as well as on the established ecclesiastic practice alongside with its painful consequences in the life of the Church family. What card. Kasper means is not the introduction of liberal changes but a diligent study of the evangelical message of God’s Mercy that the Church in our times should conduct. In the context of this teaching W. Kasper perceives problems with which certain people within the Church are afflicted, and with which the contemporary Church seems unable to deal.

Bibliografia

 1. Bibliografia: [Google Scholar]
 2. Balthasar von H. U., Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni, tłum. S. Budzik, Tarnów 1998. [Google Scholar]
 3. Balthasar von H. U., Teologia Misterium Paschalnego, tłum. E. Piotrowski, Kraków 2001. [Google Scholar]
 4. Balter L., Chrystus Pan objawieniem miłosierdzia Bożego, „Biuletyn Miłosierdzia Bożego” (1984), nr 14, s. 66–84. [Google Scholar]
 5. Batler L., Kościół jako sakrament Bożego miłosierdzia, „Communio”(2003), nr 15, s.151–173. [Google Scholar]
 6. Barth G., Misterium miłosierdzia Bożego jako wartość trynitarno-osobowa, [w:] Chrystus, red. A. Gesche, tłum. A. Kuryś, Poznań 2005, s. 331–345. [Google Scholar]
 7. Bartnik Cz., Dogmatyka katolicka, Lublin 2012. [Google Scholar]
 8. Beintker M., Link Ch., Trowitzsch M., Karl Barth im europaischen Zeitgeschehen (1935–1950). Widerstand. Bewahrung. Orientirung, Zürich 2010. [Google Scholar]
 9. Bernyś M., Pojęcie miłosierdzia Bożego w dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej w świetle założeń teologii świętych, „Warszawskie Studia Teologiczne” 18 (2005), s. 195–208. [Google Scholar]
 10. Bloch E., Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a. Mein 1959. [Google Scholar]
 11. Bławat A., Kontemplacja miłosierdzia Bożego w Mysterium Paschale, „Communio” (1981), nr 1–2, s. 98–109. [Google Scholar]
 12. Bóg bogaty w miłosierdzie. Jan Paweł II w Ojczyźnie 16 –19.08.2002, red. J. Piasecka, Kraków 2002. [Google Scholar]
 13. Bóg – Ojciec wszystkich, red. K. Góźdź, J. Lekan, Lublin 1999. [Google Scholar]
 14. Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red. wyd. pol. W. Chrostowski, red. nauk. W. Chrostowski, tłum. K. Bardski i in., Warszawa 2001. [Google Scholar]
 15. Bux M., Miłosierne działanie Trójcy Świętej w sakramentach, tłum. L. Balter, „Communio” (2003), nr 15, s. 190–201. [Google Scholar]
 16. Cambier J., Leon-Dufour X, Miłosierdzie, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań–Warszawa 1982, s. 482–483. [Google Scholar]
 17. Cerfaux J., La misericorde de Dieu dans le pensee de Saint Paul, Paris 1965. [Google Scholar]
 18. Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego, t. 1, tłum. A. Paygert, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 19. Cook B., Sakramenty. Między ołtarzem a codziennością, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków 2013. [Google Scholar]
 20. Czerski J., Miłosierdzie Chrystusa wobec grzeszników w Ewangelii św. Mateusza, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 11 (1985), s. 47–66. [Google Scholar]
 21. Danielou J., Teologia judeochrześcijańska. Historia doktryn chrześcijańskich przed Soborem Nicejskim, tłum. S. Basista, Kraków 2002. [Google Scholar]
 22. Deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, red. K. Karski, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” (1999), nr 2, s. 134–140. [Google Scholar]
 23. Dylus A., Miłosierdzie, [w:] Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1985, s. 303–307. [Google Scholar]
 24. Forte B., Trójca Święta jako historia. Esej o Bogu chrześcijan, tłum. A. Rybińska, Kraków 2005. [Google Scholar]
 25. Geniusz A., Boże miłosierdzie jako źródło chrześcijańskiego nonkonformizmu (Rz 12,1–2), ,,Verbum vitae” (2003), nr 3, s. 139–161. [Google Scholar]
 26. Góralczyk P., Człowiek drogą Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, „Warszawskie Studia Pastoralne” (2007), nr 5, s. 8–21. [Google Scholar]
 27. Góźdź K., Jahwe jako Bóg Ojciec [w:] Abba Ojcze!, red. A. J. Nowak, Lublin 2000, s.125–128. [Google Scholar]
 28. Hermann T., Rozwój idei miłości i miłosierdzia w Piśmie świętym, [w:] Miłość miłosierna, red. J. Krucina, Wrocław 1985, s. 141–148. [Google Scholar]
 29. Jaklewicz T., Komunia dla rozwiedzionych. Dlaczego nie? (cz. 1), „Gość Nie¬dzielny” (1992), nr 9, s. 27–29. [Google Scholar]
 30. Jaklewicz T., Komunia dla rozwiedzionych. Dlaczego nie? (cz. 2), „Gość Niedzielny” (1992), nr 9, s. 33–35. [Google Scholar]
 31. Jankowski A., Królestwo Boże w przypowieściach, Kraków 2008. [Google Scholar]
 32. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005. [Google Scholar]
 33. Kasper W., Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, tłum. R. Zajączkowski, Poznań 2014. [Google Scholar]
 34. Kasper W., Kościół katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo, tłum. G. Rawski, Kraków 2014. [Google Scholar]
 35. Kasper W., Sakrament jedności. Eucharystia i Kościół, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2005. [Google Scholar]
 36. Kasper W., Sługa radości. Życie i posługa kapłańska, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2009. [Google Scholar]
 37. Kasperkiewicz K.M., Pojęcie miłosierdzia w encyklice „Dives in misericordia”, [w:] Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarz, red. S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981, s. 65–75. [Google Scholar]
 38. Kiernikowski Z., Eucharystia i jedność, Częstochowa 2000 [Google Scholar]
 39. Kijas Z.J., Bóg, który jest Miłością, [w:] W. Breuning, Nauka o Bogu, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1999. [Google Scholar]
 40. Kijas Z.J., Traktat o Duchu Świętym i łasce, [w:] Dogmatyka, t. 4, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2007, s. 347–357. [Google Scholar]
 41. Kowalczyk M., Bogaty w miłosierdzie Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi, [w:] W miłosierdziu Bożym ku nowej ewangelizacji, Materiały V Kongresu ku czci Miłosierdzia Bożego, 9–11.06.1999, Częstochowa 1999, s. 69–77. [Google Scholar]
 42. Kowalczyk M., Zaślubiny miłości i miłosierdzia, [w:] Spotkanie Miłości z Miłosierdziem, red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński, Ząbki 2006, 130–137. [Google Scholar]
 43. Kudasiewicz J., Kochać miłosierdzie, [w:] Powołanie i służba, red. K. Gruda, T. Gacia, Kielce 2000. [Google Scholar]
 44. Kudasiewicz J., Kontemplacja oblicza Syna, [w:] Kon¬templacja Chrystusa – Ikony miłosiernego Ojca. Medytacje biblijno–kerygmatyczne, red. J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Kielce 2002, s. 23. [Google Scholar]
 45. Kudasiwicz J., Wierzę w grzechów odpuszczenie. Dobra nowina o Bożym miłosierdziu, [w:] Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja i nawrócenie. Program duszpasterski na rok 1995/96, Katowice 1995. [Google Scholar]
 46. Küng H., Bóg a cierpienie, tłum. I. Gano, Warszawa 1973. [Google Scholar]
 47. Langkammer H., Psalmy – pieśni o Bożym miłosierdziu, „Życie Konsekrowane” (2004), nr 1. [Google Scholar]
 48. Laurentin R., Nieznany Duch Święty, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1998. [Google Scholar]
 49. Laurentin R., Prawdziwe życie Jezusa Chrystusa, tłum. T. Jania, Kraków 1999. [Google Scholar]
 50. Lewandowski J., Miłosierdzie Boże – wczoraj i dzisiaj, [w:], Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Lublin 2010, s. 267–271. [Google Scholar]
 51. Luz U., Das Evangelium nach Mattaus, [w:] Evangelisch – Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, t. 1, Freiburg Bryzg. 1969. [Google Scholar]
 52. Łukaszuk T.D., Ty jesteś Chrystus Syn Boga żywego. Dogmat chrystologiczny w ujęciu integralnym, Kraków 2000. [Google Scholar]
 53. Matras T., Zazdrosny i miłosierny Bóg Izraela w Ezechielowym nauczaniu (Ez 37, 21–23), „Częstochowskie Studia Teologiczne” 26 (1998), s. 103–110. [Google Scholar]
 54. Mateja, Miłosierdzie w kontekście dobroci i cierpliwości w ujęciu Tertuliana, „Verbum vitae” (2003), nr 3, s. 203–212. [Google Scholar]
 55. Mickiewicz F, Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7), „Communio” (1993), nr 5, s. 3–14. [Google Scholar]
 56. Müller G.L., Nadzieja rodziny. Z kardynałem Gerhardem Ludwigiem Milerem rozmawia Carlos Granados, tłum. J. Merecki, Kraków 2014. [Google Scholar]
 57. Müller G.L., Świadectwo mocy łaski. O nierozerwalności małżeństwa i debacie dotyczącej dopuszczenia do sakramentów osób rozwiedzionych żyjących w nowych związ¬kach, [w:] Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim, red. T. Siuda, M. Wiertlewska, R. Dodaro, tłum. K. Markiewicz, Poznań 2015, s. 143–149. [Google Scholar]
 58. Müller G.L., Ubóstwo, tłum. S. Śledziewski, Lublin 2014. [Google Scholar]
 59. Nagy S., Objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno imię. Nazywa się Jezus Chrystus (Redemptor nominis nr 9), [w:] Miłość miłosierna, red. J. Krucina, Wrocław 1985. [Google Scholar]
 60. Nagy S., Wynagrodzenie w tajemnicy Bożego miłosierdzia, [w: ] Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin 1983, s. 155–169. [Google Scholar]
 61. Popowski R., Wielki Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 62. Pyc M., Chrystus, Piękno – Dobro – Prawda. Studium chrystologii Hansa Ursa von Balthasara w jej trynitologicznym układzie, Poznań 2002. [Google Scholar]
 63. Romaniuk K., Zbawienie grzesznej ludzkości dziełem miłosierdzia Bożego, [w:] Drogi zbawienia. Od Biblii do Soboru, red. B. Przybylski, Poznań 1970, s. 95–120. [Google Scholar]
 64. Schillebeeckx, Chrystus sakrament spotkania z Bogiem, tłum. A. Zuberbier, Kraków 1966. [Google Scholar]
 65. Schonborn Ch., Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia, tłum. L. Balter, Poznań 2002. [Google Scholar]
 66. Schonborn Ch., Miłosierdzie. Niemożliwe staje się możliwe, tłum. W Szymona, Poznań 2010. [Google Scholar]
 67. Schormann H., Das Lukasevangelium, [w:] Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament, t. 1, Freiburg Bryzg. 1969. [Google Scholar]
 68. Słomka W., Miłosierdzie w chrześcijańskiej wizji człowieka, [w:] Wobec tajemnicy Bożego miłosierdzia, red. L. Balter, Poznań 1991, s. 53–65. [Google Scholar]
 69. Strzelecki S., Dobra Nowina o miłości i miłosierdziu Bożym w jahwistycznym opowiadaniu o stworzeniu i upadku człowieka (Rdz 2,4b–3,24), „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 22 (1994) nr 3, s. 51–72. [Google Scholar]
 70. Szymik J., Theologia benedicta, t. 1, Katowice 2010. [Google Scholar]
 71. Szymik J., Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku, Lublin 2008. [Google Scholar]
 72. Tischner J., Między miłosierdziem a okrucieństwem, [w:] Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarz, red. S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981, s. 169–175. [Google Scholar]
 73. Treter E., Bóg objawiony w miłosierdziu, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 74. Ukleja R., Miłosierdzie Boże z pokolenia na pokolenia (Łk 1,50), Wrocław 1997. [Google Scholar]
 75. Vanier J., Kochać aż do końca. Sakrament umywania nóg, tłum. K. i P. Wierzchosławscy, Kraków 2002. [Google Scholar]
 76. Werbick J., Wprowadzenie do epistemiologii teologicznej, tłum. G. Rawski, Kraków 2014. [Google Scholar]
 77. Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego testamentu, red. L. Kohler, W. Baumgartner, J. Stamm, Warszawa 1993, s. 317–318. [Google Scholar]
 78. Wierzbicka A., Co mówi Jezus? Objaśnienie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 79. Wilckens U., Theologie des Neuen Testaments, t. 1, Neukirchen 2007. [Google Scholar]
 80. Witko A., Wstęp do encykliki «Dives in misericordia», [w:] Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Encykliki, t. 1, Kraków 2006. [Google Scholar]
 81. Zabielski J., Miłosierdzie jako personalistyczna zasada życia chrześcijan. W 25 lecie encykliki «Dives in misericodia» Jana Pawła II, [w:] Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu – miedzy pamięcią a oczekiwaniem, red. U. Cierniak, J. Grabowski, Częstochowa 2006. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.