Bóg sprawiedliwości i Bóg miłosierdzia w świetle Wj 33, 19 i Wj 34, 6-7


Abstrakt

Undertaking the theme of justice and charity of God, the author wants to show that these “attributes” of God do not exclude each other mutually. They mutually complete each other and are inseparably and existentially related to each other. Both come from God, in Him have their beginning and the source. Justice and charity are God’s gifts for us. We are their continuous recipients. If we begin to contrast justice and charity, sooner or later they will lose their sense and meaning in our life, and through this we will destroy also their beneficial character planned by God in his economy of salvation. Justice without charity will become “a cold” doctrine, and charity without justice will prove only a servile, meaningless gesture.


Słowa kluczowe

sprawiedliwość; miłosierdzie; sprawiedliwość Boża; miłosierdzie Boże; kara; zbawienie; teofania synajska; „13 Middot”

ANDRÉ G., פקד, w: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, H.-J. Fabry, H. Ringgren, Stuttgart, Berlin, Köln 1989, t. VI, s. 708-723. [Google Scholar]

BARTH, G., „οικτιρμος, ου, ó“, w: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, H. Balz i G. Schneider, Stuttgart 20113, cz. 2, s. 1234. [Google Scholar]

BAUER, J.B. „Barmherzigkeit“, w: Bibeltheologisches Wörterbuch, J. Marböck, K. M. Woschitz i J. B. Bauer, Styria 20014, s. 64. [Google Scholar]

BAUER, W., „οικτιρμος, ου, ó“, w: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur von Walter Bauer, K. Aland i B. Aland, Berlin, New York 19886, s. 1138. [Google Scholar]

BAUER, W., „σπλαγχνoν, ου, το“, w: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur von Walter Bauer, K. Aland i B. Aland, Berlin, New York 19886, s. 1523. [Google Scholar]

BAUER, W., „δικαιοσύνη, ης, ή“ w: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur von Walter Bauer, K. Aland i B. Aland. Berlin, New York 19886, s. 395-396. [Google Scholar]

BENEDYKT XVI, Ojciec Święty, Deus caritas est, Rzym 25.12.2005. [Google Scholar]

BERGER, K., Kommentar zum Neuem Testamen, Gütersloh 2012. [Google Scholar]

BOSSHARD-NEPUSTIL, E., Der schreibende Gott am Sinai, w: Biblische Zeitschrift, 54(2010) z. 1, s. 1-19. Padeborn 1957- [Google Scholar]

BROER, I., „Barmherzigkeit”, w: Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper, Freiburg, Basel, Rom, Wien 19933, t. II, s. 13-17. [Google Scholar]

BROWNING, W.R.F., „Miłosierdzie”, w: Słownik Biblijny, W.R.F. Browning, Warszawa 2009, s. 323. [Google Scholar]

BUCZEK, J., „Sprawiedliwość Boża“, w: Encyklopedia Katolicka KUL, Lublin 2013, t. XVIII, s. 735. [Google Scholar]

CAMBIER, J., LÉON-DUFOUR, X., „Miłosierdzie”, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Léon-Dufour, opr. pol. Bp. K. Romaniuk, Poznań-Warszawa 19853, s. 478-483. [Google Scholar]

CRAGHAN, J.F., Księga Wyjścia, w: Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego, red. wyd. oryginalnego W. R. Farmer. Red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 20012, s. 331-381. [Google Scholar]

DOHMEN, Ch., Exodus 1-18, übersetzt und ausgelegt von Christoph Dohmen. Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament, Freiburg, Basel, Wien 2015, s. 114-183. [Google Scholar]

DOHMEN, Ch., Exodus19-40, übersetzt und ausgelegt von Christoph Dohmen. Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament, Freiburg, Basel, Wien 2015, s. 316-360. [Google Scholar]

DOHMEN, Ch., Das Buch Exodus, w: Stuttgarter Altes Testament, Stuttgart 2017, t. I, s. 167. [Google Scholar]

EBACH, J., Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, W: Theologisch-praktische Quartalschrift, 164(2016) z. 4, s. 339-347, Linz 1848 – [Google Scholar]

FRANCISZEK, PAPIEŻ, Bulla Misericordiae Vultus, Rzym 11.04.2015. [Google Scholar]

GROSSOUW, W., FRAINE de, J., „Gerechtigkeit“, W: Bibel-Lexikon, H. Haag, Leipzig 1970, s. 556-559. [Google Scholar]

HEIDLER, J., „Barmherzigkeit“, w: Calwer Bibellexikon, O. Betz, B. Ego, W. Grimm i W. Zwickel, Stuttgart 2003, s. 155-156. [Google Scholar]

IMSCHOOT, P. van, „Barmherzigkeit Gottes“, w: Bibel-Lexikon, H. Haag, Leipzig 1970, s. 167. [Google Scholar]

JAN PAWEŁ II, Św., Dives in Misericordia, Rzym 30.11.1980. [Google Scholar]

JAN PAWEŁ II, Św., Redemptor Hominis, Rzym 4.03.1979. [Google Scholar]

KAMLAH, E., „Barmherzigkeit“. w: Theologische Realenzyklopädie. Studienausgabe, Berlin, New York 1980, t. V, s. 224-228. [Google Scholar]

KAMPLING, R., „Barmherzigkeit“, w: Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament. Studienausgabe, A. Berlejung i Ch. Frevler, Darmstadt 20165, s. 111-112. [Google Scholar]

KASPER, W., Was heißt Barmherzigkeit?, Bibel heute 1/2016, s. 4-5, Stuttgart 1964- [Google Scholar]

KERTELGE, K., „Gerechtigkeit“, w: Bibeltheologisches Wörterbuch, J. Marböck, K. M. Woschitz i J. B. Bauer, Styria 20014, s. 223-225. [Google Scholar]

KERTELGE, K., „Gerechtigkeit Gottes”, w: Lexikon für Theologie und Kirche, W. Kasper, Freiburg, Basel, Rom, Wien 19953, s 504-506. [Google Scholar]

KLINKOWSKI, J., Obraz Boga, w: Teologia Starego Testamentu. Teologia Pięcioksięgu, red. M. Rosik, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2016, t. I, s. 153-188. [Google Scholar]

KLAIBER, W., „Gerechtigkeit” w: Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, H. D. Betz, Don S. Browning, B. Janowski, E. Jüngel, Tübingen 20004, s. 704-705. [Google Scholar]

KÜGLER, J., „Gerechtigkeit“, w: Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament. Studienausgabe, A. Berlejung i Ch. Frevler, Darmstadt 20165, s. 223-225. [Google Scholar]

LANGKAMMER, H. , „Miłosierdzie”, w: Słownik biblijny, Katowice 1989, s. 107. [Google Scholar]

LANGKAMMER, H. , „Sprawiedliwość”, W: Słownik biblijny, Katowice 1989, s. 144. [Google Scholar]

LEMAŃSKI, J., Grzech i zło. Zagadnienia etyczne, w: Teologia Starego Testamentu. Teologia Pięcioksięgu, red. M. Rosik, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2016, t. I, s. 189-254. [Google Scholar]

LEMAŃSKI, J., Wybranie, lud Boży, przymierze. w: Teologia Starego Testamentu. Teologia Pięcioksięgu, red. M. Rosik, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2016, t. I, s. 97-152. [Google Scholar]

ŁACH, S., Pismo Święte Starego Testame. Księga Wyjścia, t. I, cz. 2, Poznań 1964. [Google Scholar]

OTTO, E., „Gerechtigkeit“, w: Bibeltheologisches Wörterbuch, J. Marböck, K. M. Woschitz i J. B. Bauer, Styria 20014, s. 220-223. [Google Scholar]

OTTO, E., „Gerechtigkeit”, w: Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, H. D. Betz, Don S. Browning, B. Janowski, E. Jüngel,Tübingen 20004, s. 702-704. [Google Scholar]

PIKOR, W., „Miłosierdzie”, w: Encyklopedia Katolicka KUL, Lublin 2008, t. 12, s. 1088. [Google Scholar]

PREUß, H.D., „Barmherzigkeit“, Neues Testament, w: Theologische Realenzyklopädie. Studienausgabe, G. Krause, G. Müller, New York 1980, t.V, s. 215-224. [Google Scholar]

RAD, G. von, Teologia StaregoTestamentu, Warszawa 1986. [Google Scholar]

SALDARINI, A.J., „Miłosierdzie“, w: Encyklopedia Biblijna, Red. P. J. Achtermeier, red. tłum. pol. W. Chrostowski, Warszawa 1999, s.763-764. [Google Scholar]

SCHRENK, G., „δικαιοσύνη“, w: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, G. Kittel,Stuttgart 1935(1967), t.II, s. 194-214. [Google Scholar]

SCORALICK, R., „Barmherzigkeit“, w: Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, H. D. Betz, Don S. Browning,B. Janowski, E. Jüngel, Tübingen 19984, t. I, s. 1116-1117. [Google Scholar]

SPIECKERMANN, H., „Gerechtigkeit Gottes”, w: Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, H. D. Betz,Don S. Browning, B. Janowski, E. Jüngel, Tübingen 20004, t. III, s. 718-720. [Google Scholar]

„Sprawiedliwość”, W: Encyklopedia PWN, A. KRUPA red., Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2003, t. II, s. 239. [Google Scholar]

STASIAK, S., Bóg okazuje miłosierdzie komu chce, w: Oblicza miłosierdzia w Biblii,red. J. Jaromin, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2016, s. 261-274. [Google Scholar]

STAUDINGER, F., „ελεος , oυς, τó, eleos“, w: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, H. Balz i G. Schneider, Stuttgart 20113, cz. 1, s. 1046-1052. [Google Scholar]

STUBHANN, M., „Barmherzigkeit“, w: Herders neues Bibellexikon, F. Kogler, Freiburg, Basel,Wien 2008, s. 72. [Google Scholar]

SZMAJDZIŃSKI, M., „Miłosierny i łaskawy…“. Funkcjonowanie synajskiego wyznania wiary (Wj 34,6-7) w zbiorze dwunastu proroków, w: Oblicza miłosierdzia w Biblii, red. J. Jaromin, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2016, s. 71-96. [Google Scholar]

VETTER, D., „Gerechtigkeit”, w: Lexikon religiöser Grundbegriffe, A. T. Khoury, Wiesbaden 2007, s. 328-332. [Google Scholar]

WALTER, N., „σπλαγχνoν, ου, το“, w: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, H. Balz i G. Schneider, Stuttgart 20113, cz. 3, s. 635. [Google Scholar]

ZWIJACZ, E.N., Obraz Ludu Bożego według Księgi Liczb, Kraków 2010. [Google Scholar]

ZWIJACZ, E.N., „Pan nieskory do gniewu, bogaty w miłosierdzie“ (Lb 14,18), w: Oblicza miłosierdzia w Biblii, red. J. Jaromin, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2016, s. 61-69. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-15


Dział
Teologia biblijna

Udostępnij

Kmieć-Forstner, T. (2019). Bóg sprawiedliwości i Bóg miłosierdzia w świetle Wj 33, 19 i Wj 34, 6-7. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25(2), 81-95. https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.2.81-95

Tadeusz Kmieć-Forstner  St-Johann-Baptist.Irschenberg@erzbistum-muenchen.de

Ks. Tadeusz Kmieć-Forstner (lic.) – doktorant przygotowujący rozprawę doktorską pod kierunkiem ks. dr. hab. Sławomira Stasiaka (prof. PWT).