Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 2 (2022)

Teologia duchowości

Słowo Boże na drodze rozeznawania i rozwoju charyzmatu założycielskiego bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.2.153-170  [Google Scholar]
Opublikowane: 08.02.2023

Abstrakt

W posoborowym nauczaniu Kościoła, wobec wyzwań, przed jakimi stają wspólnoty zakonne, pojawiają się liczne apele o zachowanie w ich życiu i misji wierności charyzmatowi założycielskiemu. Kwestia rozumienia tegoż charyzmatu i jego kształtowania stała się z tego względu przedmiotem głębszej refleksji teologicznej. Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest ukazanie, w jaki sposób słowo Boże wpisało się w proces rozeznawania i rozwoju charyzmatu założyciela salwatorianów i salwatorianek bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana (1848–1918). Szczególnym świadkiem tej drogi jest pisany przez niego przez ponad 40 lat Dziennik duchowy, który z tego względu stał się głównym punktem odniesienia w podejmowanej refleksji. Realizując obrany cel, wskazano najpierw na miejsce Biblii w życiu bł. Franciszka Jordana. Następnie omówiono szczególne działanie Ducha Świętego w życiu tego zakonodawcy, które określa się mianem inspiracji fundamentalnej. Zwieńczeniem podjętych rozważań stała się refleksja nad dynamiką, z jaką słowo Boże, szczególnie fragment J 17,3, działało na drodze rozeznawania i kształtowania jego charyzmatu założycielskiego.

Bibliografia

 1. Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini, Kraków 2010. [Google Scholar]
 2. Castellano Cervera J., Życie zakonne a charyzmat Założyciela, „Communio” 25/5 (2005), s. 103–118. [Google Scholar]
 3. Drozd J., Ojciec Jordan a Pismo święte, „Seminarium. Biuletyn Informacyjny WSD Salwatorianów” 38 (1989), s. 56–65. [Google Scholar]
 4. Drozd J., Pod znakiem krzyża, Kraków 1991. [Google Scholar]
 5. Edwein T., Komentarz do „Dziennika duchowego” o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Kraków 1994. [Google Scholar]
 6. Fonti Francescane. Scritti e biografie di San Francesco d’Assisi. Cronache e altre testimonianze del primo secolo francescano. Scritti e biografie di Santa Chiara d’Assisi, Assisi 1977. [Google Scholar]
 7. Franciszek Maria od Krzyża Jordan, Dziennik duchowy, tłum. P. Stanoszek, Kraków 1994. [Google Scholar]
 8. Gambari E., Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, tłum. J.E. Bielecki, Kraków 1998. [Google Scholar]
 9. Gogola J., Zasady wierności charyzmatowi założyciela, Kraków 2000. [Google Scholar]
 10. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata, Rzym 1996. [Google Scholar]
 11. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, Mutuae relationes. Wytyczne dotyczące wzajemnych relacji biskupów i zakonników w Kościele, Rzym 1987. [Google Scholar]
 12. Liszka P., Charyzmat życia zakonnego, Warszawa–Wrocław 2002. [Google Scholar]
 13. Liszka P., Charyzmatyczna moc życia zakonnego, Wrocław 1996. [Google Scholar]
 14. Marszałek M., Rola biskupa diecezjalnego w rozeznawaniu nowego charyzmatu instytutu życia zakonnego, „Kościół i Prawo” 6/1 (2017), s. 75–89. [Google Scholar]
 15. Meijl van P., Jak czytać i rozumieć „Dziennik duchowy” ojca Jordana? Klucze hermeneutyczne, [w:] Gdy mocą człowieka jest Pan. Duchowość Sługi Bożego Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana w świetle jego „Dziennika duchowego”, K. Wons (red.), Kraków 1995, s. 86–116. [Google Scholar]
 16. Międzynarodowa Komisja ds. Charyzmatu, Kluczowe elementy salwatoriańskie. Charyzmat – misja – duchowość – tożsamość, Kraków 2004. [Google Scholar]
 17. Piela M., Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus) Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan. Założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela (1848–1918). Życie i dzieło, cz. 1: Od narodzin do utworzenia pełnej struktury Towarzystwa (1848–1888), Kraków 2014. [Google Scholar]
 18. Rigger H., Referat wygłoszony w czasie XXVII Kapituły Prowincjalnej, Kraków, 19.11.2006, „Wiadomości Salwatoriańskie” 6 (2006), załącznik 5. [Google Scholar]
 19. Rozeznać zamysł Boga. Charyzmat Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana wobec wyzwań współczesnego świata, K. Wons (red.), Kraków 1997. [Google Scholar]
 20. Scritti di S. Camillo de Lellis, M. Vanti (ed.), Roma 1964. [Google Scholar]
 21. Słupek R., Bibliografia polskojęzycznych publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, „Studia Salvatoriana Polonica” 12 (2018), s. 11–32. [Google Scholar]
 22. Słupek R., Sentire cum Ecclesia et cum Societate w świetle pism o. Jordana, „Studia Salvatoriana Polonica” 3 (2009), s. 329–345. [Google Scholar]
 23. Szewczul B., Czy charyzmat założyciela instytutu zakonnego jest nadal potrzebny według dokumentu „Młode wino, nowe bukłaki”, „Wspólnota Honoracka” 2 (2018), s. 61–71. [Google Scholar]
 24. Szewczul B., Problematyka odzwierciedlenia charyzmatu instytutu zakonnego w jego prawie własnym, „Prawo Kanoniczne” 58/3 (2015), s. 65–85. [Google Scholar]
 25. Szyrszeń P., Biblia – klucz do zrozumienia O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, „Salwatoriański Biuletyn Postulacyjny. Wersja polska” 16 (2003), s. 10–15. [Google Scholar]
 26. Szyrszeń P., Żyć jak o. Franciszek M. od Krzyża Jordan pragnieniem chwały Bożej i zbawienia wszystkich, https://m.katolik.pl/zyc-jak-o--franciszek-maria-od-krzyza-jordan-pragnieniem-chwaly-bozej-i-zbawienia-wszystkich,35993,416,cz.html [dostęp: 23.11.2022]. [Google Scholar]
 27. Wons K., Charyzmat ojca Jordana i jego znaczenie w rozwoju duchowości zgromadzenia. Refleksja teologiczna w świetle „Dziennika duchowego” Założyciela, [w:] Gdy mocą człowieka jest Pan. Duchowość Sługi Bożego Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana w świetle jego „Dziennika duchowego”, K. Wons (red.), Kraków 1995, s. 117–138. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora