Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 2 (2015)

Teologia dogmatyczna

Usprawiedliwiający wymiar sakramentu pokuty i pojednania. Aspekt ekumeniczny

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.149-180  [Google Scholar]
Opublikowane: 03.12.2019

Abstrakt

In the sacrament of penance the sinner surrendering to merciful judgement of God anticipates in a certain way the judgment to which he will be surrendered to at the end of earth’s life. Because, just already now, within this life, the human being has got a possibility to choice between life and death, and following only the way of religious conversion one may enter into the kingdom from which the heavy sin eliminates. Being converted to the Christ by penance and faith, the sinner crosses over death to life and “will not be judged” (John 5, 24). Justifying dimension of the sacrament of penance and reconciliation is in a manner of speaking continuation of the baptism at an angle of forgiveness of sins, i.e. reduction of obstacles which separate from the Christ. Positive aspect of this sacrament relies on making available eschatological reality to the human being and bringing back him full right to participate in it. The grace received in this sacrament is a grain of which natural fruit is eschatological glory. This grace is the guaranty of spiritual growth. The sacrament of baptism assumes definitive breaking up with the sin and entering into sphere of justification, while the sacrament penance and reconciliation repeated many times takes into consideration imperfect nature of the human being because of effects of the original sin and contributing to restoration of human orientation strengthening his dispositions weakened by sin. Taking into account the human dispositions and state of continuous exposure to sin, the restoration of covenant concluded on baptism is required to be repeated and improved, what is being happened within the frames of trinity dynamics, like during the baptism, of the sacrament of penance and reconciliation.

Bibliografia

 1. Alszeghy Z., Carità ecclesiale nella penitenta cristiana, „Gregorianum” 44 (1963), s. 5–31. [Google Scholar]
 2. Artykuły szmalkaldzkie, [w:], Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko–Biała 1999. [Google Scholar]
 3. Barth K., Kirchliche Dogmatik, t.2, cz.2, Zollikon–Zürich 1959. [Google Scholar]
 4. Bartnik C.S., Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2003. [Google Scholar]
 5. Bartnik C.S., Eseje o historii zbawienia, Lublin 2002. [Google Scholar]
 6. Bellinger G., Der Catechismus Romanus, München 1943. [Google Scholar]
 7. Breviarium fidei. Wybor doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007. [Google Scholar]
 8. Congar Y., Chrystus i zbawienie świata, Kraków 1968. [Google Scholar]
 9. Czerwik S., Odnowiona liturgia sakramentu pokuty w świetle Ordo Paenitentiae, „Ruch Biblijny i Liturgiczny" 29 (1976), s. 134–147. [Google Scholar]
 10. Sobór Watykański II, Dekret o Ekumenizmie „Unitatis Redintegratio”, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 288–324. [Google Scholar]
 11. Dylus A., Łydka W., Miłosierdzie, [w:] Słownik teologiczny, red. A. Zuberieber, Katowice 1998, s. 289–230. [Google Scholar]
 12. Ferraro G., I sacramenti e l’identità cristiana, Casale Monferrato 1986. [Google Scholar]
 13. Granat W., Dogmatyka katolicka, t. 7, cz. 2, Lublin 1966. [Google Scholar]
 14. Heggen F.J., Gemeinsame Bussfeier und Privatbeichte, Wien 1966. [Google Scholar]
 15. Hryniewicz W., Duchowość katolicyzmu i prawosławia, „Ateneum Kapłańskie” 84 (1975), s. 439–454. [Google Scholar]
 16. Hryniewicz W., Współczesna antropologia prawosławna, „Analecta Cracoviensia” 4 (1972), s. 217–238. [Google Scholar]
 17. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Rzym 1984. [Google Scholar]
 18. Jan Paweł II, Dar odpustu. Przemówienie podczas audiencji generalnej z dn. 29.09.1999. [Google Scholar]
 19. Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Rzym 1980. [Google Scholar]
 20. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 1979. [Google Scholar]
 21. Jan Paweł II, Homilia w sanktuarium Bożego miłosierdzia w Krakowie–Łagiewnikach, [w:] Bóg bogaty w miłosierdzie. Jan Paweł II w Polsce 16–19 sierpnia 2002. Przemówienia i homilie, Marki 2002, s. 29–31. [Google Scholar]
 22. Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. pol. Pallotinum, Poznań 1994. [Google Scholar]
 23. Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, wyd. pol. Augustana, Bielsko–Biała 2003. [Google Scholar]
 24. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 526–606. [Google Scholar]
 25. Kreuzer M., Jahrhundertereignis oder Fata Morgana?, FKTh 15 (1999), s. 288–299 [Google Scholar]
 26. Lipniak J.M., Ekumeniczne usprawiedliwienie podzielonych grzeszników, Świdnica 2011. [Google Scholar]
 27. Lossky W., Teologia mistyczna, Warszawa 1989. [Google Scholar]
 28. Luther M., Der Römerbrief,, Gottingen 1963. [Google Scholar]
 29. Marcol A., Pokuta i sakrament pokuty, Opole 1992. [Google Scholar]
 30. Melia E., Doctrine et pratique du sacrement de penitence dans l’Eglise orthodoxe, „Le Messager Orthodoxe” 14 (1972), nr 3–4. [Google Scholar]
 31. Meyendorff J., Le Christ dans la Theologie byzantine, Paris 1969. [Google Scholar]
 32. Młotek A., Postawy i świadectwa. Kościół wobec problemów moralnych IV wieku, Wrocław 1986. [Google Scholar]
 33. Moysa S., Sakramentalne wyznanie grzechów w świetle współczesnych dyskusji, „Ateneum Kapłańskie” 70 (1977), z. 412, s. 192–207. [Google Scholar]
 34. Moltman J., Das Kommen Gottes, Gütersloh 1995. [Google Scholar]
 35. Obrona Wyznania augsburskiego (Apologia Konfesji Augsburskiej), [w:] Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko–Biała 2003, s. 165–325. [Google Scholar]
 36. Palachkovsky V., La doctrine de l’Eglise orientale sur péché, [w:] Theologie du péché, Tournai 1960, s. 468–474. [Google Scholar]
 37. Paweł VI., Konstytucja apostolska Indulgentiarum Doctrina, Rzym 1967. [Google Scholar]
 38. Pius XII, Encyklika Mystici Corporis Christi, Rzym 1943. [Google Scholar]
 39. Podskalsky G., Zur Gestalt und Geschichte des Hesychasmus, „Ostkirchlichen Studien” 16 (1967), s. 15–30. [Google Scholar]
 40. Reroń T., Sakrament pokuty w dobie Soboru Trydenckiego, Wrocław 2002. [Google Scholar]
 41. Schanckenburg R., Das Johannesevangelien, Freiburg 1975. [Google Scholar]
 42. Schmaus M., I sacramenti, Torino 1966. [Google Scholar]
 43. Schmaus M., Katholische Dogmatik, t. 4/1, Mϋnchen 1964. [Google Scholar]
 44. Schmaus M., Wiara Kościoła. O usprawiedliwieniu i łasce, t. VI, Gdańsk 1994. [Google Scholar]
 45. Sielepin A., Chrystus Omega w liturgii, Kraków 2002. [Google Scholar]
 46. Skowronek A., Pokuta w Księgach Symbolicznych luteranizmu, „Ateneum Kapłańskie” 70 (1977), z. 411, s. 61–75. [Google Scholar]
 47. Słomka W., Miłosierdzie Boże, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków 2001, s. 522–523. [Google Scholar]
 48. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 289–325. [Google Scholar]
 49. Solida declaratio, [w:] Die Bekenntnisschriften der evangelisch–lutherischen Kirche, hrsg. im Gedenkjahr der augsburgischen Konfession 1930, Göttingen 1967, s. 829–1100. [Google Scholar]
 50. Steck G.K., Luther für Katholiken, München 1969. [Google Scholar]
 51. Tertulian, De paenitentia, 4, 2. [Google Scholar]
 52. Testa B., Sakramenty Kościoła, Poznań 1998. [Google Scholar]
 53. Tillich P., Gesammelte Werke, t. 3, Stuttgart 1965. [Google Scholar]
 54. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna III, 84, 1. [Google Scholar]
 55. Vorgrimler H., Busssakrament – iuris divini?, „Diakonia” (1969), nr 4, s. 257–266. [Google Scholar]
 56. Vorgrimler H., Buße und Krankensalbung (HDG IV/3), Freiburg 1978. [Google Scholar]
 57. Woroniecki J., Tajemnica miłosierdzia Bożego, Lublin 2001. [Google Scholar]
 58. Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, [w:] Zbawienie w Roku Jubileuszowym, red. Z.J. Kijas, Kraków 2000, s. 139–168. [Google Scholar]
 59. Wyznanie Augsburskie (Konfesja Augsburska), [w:] Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko–Biała 1999, s. 143–163. [Google Scholar]
 60. Uglorz M., Marcin Luter ojciec Reformacji, Bielsko–Biała 1995. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.