Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2010)

Teologia systematyczna

Antycypacja pełni zbawienia jako problem teologiczny

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.99-112  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.04.2020

Abstrakt

Der Mensch, der mit dem Tod und mit dem Leben ringt, braucht eine starke Unterstützung und eine Hoffnung die in der Ewigkeit gewurzelt wäre. Diese Hoffnung ist auch ein unzertrennbares Element des Prozesses zum ewigen Leben reif zu werden. Die theologische Reflexion ist die Antwort für heute auf das Problem der Trennung der irdischen Wirklichkeit von der ewigen Wirklichkeit, der Offenbarung der Gottes von dem Lebenspraktikum. Diese Reflexion zeigt uns deutlich, dass der Weg zur endgültigen Erlösung durch das zeitliche Leben führt. Daran können wir durch die Beteiligung an den heiligen Sakram ntenantizipieren. Der Mensch ist seit dem Taufen der Tempel des Heiligen Geistes. Bei der Konfirmation bekommt der Mensch das Siegel des Heiligen Geistes. Durch das m stirbt er für die Sünde. Durch die unaufhörliche 

Bibliografia

 1. Bibliografia [Google Scholar]
 2. Benedykt XVI, Encyklika o nadziei chrześcijańskiej Spe salvi, Kraków 2007. [Google Scholar]
 3. Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, w: Dogmatyka, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, t. 5, Warszawa 2007, s. 213–575. [Google Scholar]
 4. Dylus F., Eschatologiczna dynamika sakramentu chrztu a udział zbawionych w chwale Chrystusa, „Communio” 1 (1987), s. 119–127. [Google Scholar]
 5. Ferdek B., Eschatyczny wymiar sakramentów, „Studia Paradyskie” 4 (1994), s. 40–41. [Google Scholar]
 6. Fulgencjusz z Ruspe, Contra gesta Fabiani, 28, 16–19. [Google Scholar]
 7. Górka L., Eucharystia i posłannictwo, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 8. Grelot P., Świat, który ma przyjść, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 9. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 2, 73. [Google Scholar]
 10. Hanc W., Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji w świetle międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych. Studium ekumeniczne, Włocławek 2003. [Google Scholar]
 11. Hryniewicz W., Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 2, Lublin 1987. [Google Scholar]
 12. Hryniewicz W., Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 3, Lublin 1991. [Google Scholar]
 13. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Ephesios, 20, 2. [Google Scholar]
 14. Jan Paweł II Salvifici doloris, Rzym 1984. [Google Scholar]
 15. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio, Watykan 1981. [Google Scholar]
 16. Jankowski A., Zarys pneumatologii Nowego Testamentu, Kraków 1982. [Google Scholar]
 17. Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallottinum, Poznań 1994. [Google Scholar]
 18. Katolicki katechizm dorosłych. Wyznanie wiary Kościoła, Poznań 1987. [Google Scholar]
 19. Kongregacja Nauki Wiary, List w sprawie niektórych zagadnień związanych z eschatologią do wszystkich biskupów członków konferencji episkopatów, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, red. J. Królikowski, Tarnów 1995, s. 129–132. [Google Scholar]
 20. Królikowski J., Mały przewodnik po KKK, Poznań 1996. [Google Scholar]
 21. Lamarche P., Paruzja (hasło), w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1986, s. 655–656. [Google Scholar]
 22. Mollat D., Apokalipsa dzisiaj, Kraków 1992. [Google Scholar]
 23. Muszyński H., Izrael a Kościół w nowym Katechizmie, „Collectanea Theologica” 65 (1995), nr 2, s. 21–36. [Google Scholar]
 24. Nadolski B., Nowe spojrzenie na sakramenty w KKK, „Więź” 1 (1995). [Google Scholar]
 25. Nossol A., Ku cywilizacji miłości, Opole 1984. [Google Scholar]
 26. Paweł VI, Konstytucja apostolska Indulgentiarum doctrina, Rzym 1967. [Google Scholar]
 27. Pierwsza modlitwa eucharystyczna, czyli Kanon rzymski, w: Mszał rzymski dla diecezji polskich, Pallottinum 1986. [Google Scholar]
 28. Ratzinger J., Śmierć i życie wieczne, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 29. Rogowski R.E., Światłość i Tajemnica, Katowice 1986. [Google Scholar]
 30. Schillebeeckx E.H., Christus. Sakrament der Gottbegegnung, Mainz 1960. [Google Scholar]
 31. Schneider T., Znaki bliskości Boga, Wrocław 1990. [Google Scholar]
 32. Schönborn CH., Skarby naszej wiary, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 33. Snela B., Bierzmowanie (hasło), w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1985, k. 547. [Google Scholar]
 34. Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, Rzym 1964. [Google Scholar]
 35. Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, Rzym 1965. [Google Scholar]
 36. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, Rzym 1963. [Google Scholar]
 37. Świerzawski W., Źródło i szczyt duchowości pracy, „Communio” 4 (1984), s. 91–111. [Google Scholar]
 38. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, XXV, q. 22, a. 4, tłum. P. Bełch, Londyn 1986. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.