Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 2 (2022)

Teologia systematyczna

Duchowni i świeccy w budowaniu Communio Ecclesiae

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.2.47-62  [Google Scholar]
Opublikowane: 08.02.2023

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki budowania Communio Ecclesiae przez duchownych i świeckich. Podjęte zagadnienie wpisuje się w aktualną tematykę synodalności. Publikacja przedstawia zarówno teologiczne podstawy budowania wspólnoty kościelnej, jak również praktyczne wskazania – zasady. Najpierw wyjaśniono rozumienie Communio Ecclesiae. Następnie zajęto się kwestią „budowania”, zwracając uwagę na jej korelację z ideą Kościoła, który jest Bożą budowlą. W kroku trzecim wyróżniono i omówiono cztery obszary współpracy: liturgiczno-sakramentalny, administracyjno-gospodarczy, charytatywny i formacyjny. Na koniec wskazano zasady budowania Communio Ecclesiae. Uwzględniają one uwarunkowania Kościoła w Polsce i mają zasadniczo praktyczny charakter. Budowaniu wspólnoty eklezjalnej winna towarzyszyć świadomość współudziału w zbawczej misji Chrystusa oraz przeświadczenie o wielości i różnorodności posług i zadań w Kościele. Tym samym budowanie Communio Ecclesiae nie jest celem samym w sobie, ale drogą prowadzącą do celu, jakim jest osiągnięcie przez wiernych zbawienia i wypełnienie się Kościoła w królestwie Bożym w czasach eschatologicznych.

Bibliografia

 1. Bartnik C.S., Kościół, Lublin 2009. [Google Scholar]
 2. Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze warszawskiej, [w:] Trwajcie mocni w wierze. Przemówienia i homilie Benedykta XVI w Polsce: 25–28 maja 2006, E. Data, K. Kuźnik (red.), Marki 2006, s. 24–26. [Google Scholar]
 3. Bujak J., Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej Synodalność w życiu i misji Kościoła, [w:] Synodalność. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, P. Rabczyński (red.), Pelplin 2020, s. 83–113. [Google Scholar]
 4. Codina V., Kościół wykluczonych. Teologia z perspektywy Nazaretu, tłum. K.M. Kaproń, Kraków 2018. [Google Scholar]
 5. Czaja A., Podstawowe elementy eklezjologii communio, „Teologia Praktyczna” 3 (2002), s. 44–58. [Google Scholar]
 6. Czaja A., Traktat o Kościele, [w:] Dogmatyka, t. 2, E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Warszawa 2006, s. 289–543. [Google Scholar]
 7. Fischer B., Z papieżem Franciszkiem dla odnowy Kościoła, tłum. W. Czernatowicz, Częstochowa 2017. [Google Scholar]
 8. Franciszek/Bergoglio J.M., Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich, Kraków 2013. [Google Scholar]
 9. Franciszek, Konstytucja apostolska Episcopalis communio (2018). [Google Scholar]
 10. Franciszek, Przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów (17 października 2015 roku), „L’Osservatore Romano” 11/36 (2015), s. 4–8. [Google Scholar]
 11. Franciszek, Scalfari E., Rozmowy z niewierzącym, Kraków 2013. [Google Scholar]
 12. Gąsecki K., Prezbiter w kontekście eklezjologii komunijnej, „Studia Gdańskie” 26 (2010), s. 9–24. [Google Scholar]
 13. Góźdź K., Istota Kościoła według Josepha Ratzingera, [w:] Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera, K. Kaucha, J. Mastej (red.), Lublin 2017, s. 191–201. [Google Scholar]
 14. Góźdź K., Kościół zbawienia, Lublin 2010. [Google Scholar]
 15. Góźdź K., Obrazy Kościoła i główne idee eklezjologiczne, [w:] Kościół w czasach Jana Pawła II, M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej (red.), Lublin 2005, s. 79–97. [Google Scholar]
 16. Guzowski K., Komunijna i dialogiczna struktura osoby. Perspektywa teologiczno-antropologiczna, [w:] Kościół i człowiek, A.A. Napiórkowski (red.), Kraków 2021, s. 73–89. [Google Scholar]
 17. Guzowski K., Prorockie powołanie Kościoła wobec Europy i świata, „Roczniki Teologiczne” 2 (2003), s. s. 177–191. [Google Scholar]
 18. Jagodziński M., Recepcja soborowego paradygmatu communio w teologii systematycznej, [w:] Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, M. Białkowski (red.), Toruń 2014, s. 661–686. [Google Scholar]
 19. Jagodziński M., Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 20. Jagodziński M., Systematic Communio Theology Today, „Roczniki Teologiczne” 64/7 (2017), s. 77–95. [Google Scholar]
 21. Jagodziński M., Teologia komunijna. Człowiek Ducha Świętego, [w:] Kościół i człowiek, A.A. Napiórkowski (red.), Kraków 2021, s. 90–105. [Google Scholar]
 22. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis. [Google Scholar]
 23. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie. [Google Scholar]
 24. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte. 12 czerwca 1987, [w:] Jan Paweł II do młodzieży (1978–2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, M. Dąbrowska (red.), Poznań 2005, s. 410–411. [Google Scholar]
 25. Jezierski J., Synod i synodalność, [w:] Synodalność. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, P. Rabczyński (red.), Pelplin 2020, s. 29–46. [Google Scholar]
 26. Kasper W., Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, tłum. R. Zajączkowski, Poznań 2016. [Google Scholar]
 27. Kaucha K., Cóż to jest prawda? Argumentacja z prawdy za najwyższą wiarygodnością chrześcijaństwa na kanwie twórczości Josepha Ratzingera, Lublin 2020. [Google Scholar]
 28. Kaucha K., Miłość za miłość. Wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina, Lublin 2000. [Google Scholar]
 29. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów. [Google Scholar]
 30. Kongregacja Nauki Wiary, List Iuvenescit Ecclesia. [Google Scholar]
 31. Kopiczko T., Biblijne owoce Ducha Świętego (Ga 5, 22–23) na drodze do dojrzałej wiary w katechezie, „Verbum Vitae” 37/1 (2020), s. 257–270. [Google Scholar]
 32. Krzyszowski Z., Człowiek drogą Kościoła – Kościół drogą człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, „Roczniki Teologiczne” 43/2 (1996), s. 129–143. [Google Scholar]
 33. Mastej J., Eklezjotwórczy wymiar miłości, „Roczniki Teologiczne” 53/9 (2006), s. 107–122. [Google Scholar]
 34. Mastej J., Miłosierdzie w funkcji eklezjotwórczej, „Roczniki Teologiczne” 63/9 (2016), s. 21–42. [Google Scholar]
 35. Mastej J., Papieża Franciszka prakseologiczna wiarygodność Kościoła. Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 67/9 (2020), s. 69–84. [Google Scholar]
 36. Mastej J., Pneumatologiczna wiarygodność Kościoła, „Verbum Vitae” 37/1 (2020), s. 227–240. [Google Scholar]
 37. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła. [Google Scholar]
 38. Nagórny J., Współczesny człowiek – drogą Kościoła. Refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II, „Roczniki Teologiczne” 40/3 (1993), s. 95–118. [Google Scholar]
 39. Napiórkowski A.A., Kościół i człowiek: tajemnica, wspólnota, misja, [w:] Kościół i człowiek, A.A. Napiórkowski (red.), Kraków 2021, s. 227–251. [Google Scholar]
 40. Napiórkowski A.A., Kościół wobec wyzwań współczesności, [w:] Kościół w czasach Jana Pawła II, M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej (red.), Lublin 2005, s. 145–158. [Google Scholar]
 41. Neuner P., Zulehner P.M., Zrozumieć Kościół. Eklezjologia praktyczna, tłum. A. Kalbarczyk, Poznań 2016. [Google Scholar]
 42. Polak M., Shaping the Spirituality of Communion in Church Communities, „Verbum Vitae” 37/2 (2020), s. 285–296. [Google Scholar]
 43. Rabczyński P., Synodalność według papieża Franciszka, [w:] Synodalność. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, P. Rabczyński (red.), Pelplin 2020, s. 115–125. [Google Scholar]
 44. Ratzinger J., W rozmowie z czasem, seria: Opera omnia 13/1, Lublin 2017. [Google Scholar]
 45. Rusecki M., Traktat o Kościele, Lublin 2014. [Google Scholar]
 46. Sadłoń W., Duszpasterskie rady parafialne w Polsce na podstawie badań empirycznych, „Teologia Praktyczna” 14 (2013), s. 73–90. [Google Scholar]
 47. Schulz A., Ruchy świeckich obliczem Kościoła katolickiego w Polsce, [w:] Oblicza Kościoła katolickiego w Polsce. 1050. Rocznica Chrztu, J. Mastej, K. Kaucha, P. Borto (red.), Lublin 2016, s. 219–233. [Google Scholar]
 48. Skierkowski M., Papieża Franciszka pierwsze myśli o Kościele, [w:] Kościół Franciszka, P. Artemiuk (red.), Płock 2014, s. 103–118. [Google Scholar]
 49. Szostek A., Człowiek drogą Kościoła. Główne linie pontyfikatu Jana Pawła II, „Ethos” numer specjalny 2005, s. 45–53. [Google Scholar]
 50. Szymik J., Theologia benedicta, t. 2, Katowice 2012. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.