Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 136 (2021): Nasza Przeszłość

Artykuły

Żeńskie rzymskokatolickie zgromadzenia zakonne w Świebodzicach. Szare Siostry z Marienstrasse 11 (1866-1945)

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2021.136.127-144  [Google Scholar]
Przesłane: 11 października 2021
Opublikowane: 30.12.2021

Abstrakt

Artykuł stanowi nader skromny przyczynek do dziejów domu zakon-nego Zgromadzenia Szarych Sióstr św. Elżbiety w Świebodzicach na przestrzeni lat 18661945. Autor krótko opisuje genezę zakonu, jak również okoliczności pojawienia się sióstr oraz lokalizację placówki zakonnej na terenie miasta w oparciu o materiał kartograficzny (mapa) i ikonograficzny (zdjęcia, stare pocztówki). Dalej wspomina o przedmiocie działalności Elżbietanek. Ponadto dokonuje rekonstrukcji obsady personalnej domu zakonnego na przestrzeni lat 30. XX stulecia w świetle danych zawartych w przedwojennych księgach adresowych (mieszkańców) miasta. Wreszcie krótko omawia dzieje domu zakonnego w okresie II wojny światowej (1939-1945), a także tragiczne, powojenne losy poszczególnych sióstr w oparciu o prywatne ustalenia.

Bibliografia

Adreßbuch der Stadt Freiburg in Schlesien mit den Ortschaften Polsnitz, Gutsbezirk Fürstenstein, Fröhlichsdorf-Zeisberg, Zirlau und Kunzendorf. (Mit einem Stadtplan von Freiburg.), hrsg. Schröter F. W., Freiburg in Schlesien 1932, [Dostęp: https://martin-opitz-bibliothek.de/de/elektronischer-lesesaal?action=book&bookId=0099046-1932];
Adressbuch/Einwohnerbuch für den Stadt- und Landkreis Schweidnitz mit den Städten Schweidnitz, Freiburg i. Schl., Striegau und allen Ge-meinden, Breslau 1938, [Dostęp: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/343603/edition/324631/content];
Einwohnerbuch für den Stadt- und Landkreis Schweidnitz mit allen Gemeinden einschließlich der Städte Striegau und Freiburg i.Schl., Breslau 1942, [Dostęp: http://www.martin-opitz-bibliothek.de/de/elektronischer-lesesaal?action=book&bookId=0010238-1942]
J. F. Würffel, G. Rieck, B. Lungmus (przedmowa), Erste vollständige Chronik der Stadt Freiburg in Schlesien nach dem Original-Quellen, Freiburg in Schlesien 1937, [Dostęp: https://w.bibliotece.pl/2864137/Erste%20vollständige%20Chronik%20der%20Stadt%20Freiburg%20i.%20Schl;
Bibliotek Cyfrowa UWr https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/112256/edition/106848/erste-vollstandige-chronik-der-stadt-freiburg-i-schl-nach-dem-original-quellen?lan
guage=pl]
Świebodzice. Zarys monografii miasta, pod red. K. Matwijowskiego, Wrocław-Świebodzice 2001.
„Świebodzice. Dzieje Miasta”, (październik) 2002, nr 10 (60).
„Świebodzice. Dzieje Miasta”, (listopad) 2006, nr 11 (108).
J. Schweter, Geschichte der Kongregation der Grauen Schwestern von der heiligen Elisabeth. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Karitas und Mission in den letzten 100 Jahren, 2 Bände, Breslau 1937 [Band I: Gesamtgeschichte; Band II: Die einzelnen Niederlassungen nach den Ordensprovinzen, Band III: bearbeitet von Engelbert K., Hildesheim 1969]
J. Mertens, Geschichte der Kongregation der Schwestern von der hei-ligen Elisabeth 18421992, 2 Bände, Reinbek 1998 (nicht im Bu-chhandel erhältlich)
A. Maziarz, Siostry elżbietanki w Festung Breslau, „Hereditas Mona-steriorum”, vol. 2, 2013, s. 141-166.
W. Urban, Sylwetki biograficzne inicjatorek i założycielek Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, Wrocław 1983.
S. Stach, Opieka ambulatoryjna nad chorymi i ubogimi w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety w latach 1842-1914, [w:] „Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce”, t. 55, 1981
Werbińska S., Franciszka Werner. Listy i dokumenty, Rzym 2017, s. 256, 261, 265, 270, 276, 281 i 286 (Świebodzice w Sprawozdaniach rocznych Zgromadzenia z listą domów zakonnych z lat 18721878), [Dostęp: https://selzbietanki.com/wp-content/uploads/2019/01/WERNER_PL-19-CZERW.pdf]
Kirchenkreis Striegau in Geschichte und Gegenwart Festschrift zur General-Kirchenvisitation 1932, hrsg. von Pastor P. Hechler, Saarau i. Schl. 1932 (Freiburg in Schlesien).
Studium Historyczno-Urbanistyczne miasta Świebodzice, Wrocław 1991, za: „Świebodzice. Dzieje Miasta”, (marzec-kwiecień) 2015, nr 3/4 (208/209), s. 4.
Topographische Karte (Meβtischblatt 1:25 000) von Freiburg in Schlesien [Niederschlesien], Königlich-Preussische Landesaufnahme 1907, [Dostęp: http://igrek.amzp.pl/TK25_5163]
R. Wietrzyński, Historia świebodzickich kamienic, Labiryntarium, 19 lipca 2017 r. (Dawny klasztor przy ul. Piłsudskiego 11), [Dostęp: https://www.labiryntarium.pl/7gmin/gminaswiebodzice/1476-historia-swiebodzickich-kamienic.html]

Downloads

Download data is not yet available.