Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 136 (2021): Nasza Przeszłość

Artykuły

Żeńskie rzymskokatolickie zgromadzenia zakonne w Świebodzicach. Szare Siostry z Marienstrasse 11 (1866-1945)

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2021.136.127-144  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2021

Abstrakt

Artykuł stanowi nader skromny przyczynek do dziejów domu zakon-nego Zgromadzenia Szarych Sióstr św. Elżbiety w Świebodzicach na przestrzeni lat 18661945. Autor krótko opisuje genezę zakonu, jak również okoliczności pojawienia się sióstr oraz lokalizację placówki zakonnej na terenie miasta w oparciu o materiał kartograficzny (mapa) i ikonograficzny (zdjęcia, stare pocztówki). Dalej wspomina o przedmiocie działalności Elżbietanek. Ponadto dokonuje rekonstrukcji obsady personalnej domu zakonnego na przestrzeni lat 30. XX stulecia w świetle danych zawartych w przedwojennych księgach adresowych (mieszkańców) miasta. Wreszcie krótko omawia dzieje domu zakonnego w okresie II wojny światowej (1939-1945), a także tragiczne, powojenne losy poszczególnych sióstr w oparciu o prywatne ustalenia.

Bibliografia

 1. Adreßbuch der Stadt Freiburg in Schlesien mit den Ortschaften Polsnitz, Gutsbezirk Fürstenstein, Fröhlichsdorf-Zeisberg, Zirlau und Kunzendorf. (Mit einem Stadtplan von Freiburg.), hrsg. Schröter F. W., Freiburg in Schlesien 1932, [Dostęp: https://martin-opitz-bibliothek.de/de/elektronischer-lesesaal?action=book&bookId=0099046-1932]; [Google Scholar]
 2. Adressbuch/Einwohnerbuch für den Stadt- und Landkreis Schweidnitz mit den Städten Schweidnitz, Freiburg i. Schl., Striegau und allen Ge-meinden, Breslau 1938, [Dostęp: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/343603/edition/324631/content]; [Google Scholar]
 3. Einwohnerbuch für den Stadt- und Landkreis Schweidnitz mit allen Gemeinden einschließlich der Städte Striegau und Freiburg i.Schl., Breslau 1942, [Dostęp: http://www.martin-opitz-bibliothek.de/de/elektronischer-lesesaal?action=book&bookId=0010238-1942] [Google Scholar]
 4. J. F. Würffel, G. Rieck, B. Lungmus (przedmowa), Erste vollständige Chronik der Stadt Freiburg in Schlesien nach dem Original-Quellen, Freiburg in Schlesien 1937, [Dostęp: https://w.bibliotece.pl/2864137/Erste%20vollständige%20Chronik%20der%20Stadt%20Freiburg%20i.%20Schl; [Google Scholar]
 5. Bibliotek Cyfrowa UWr https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/112256/edition/106848/erste-vollstandige-chronik-der-stadt-freiburg-i-schl-nach-dem-original-quellen?language=pl] [Google Scholar]
 6. Świebodzice. Zarys monografii miasta, pod red. K. Matwijowskiego, Wrocław-Świebodzice 2001. [Google Scholar]
 7. J. Schweter, Geschichte der Kongregation der Grauen Schwestern von der heiligen Elisabeth. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Karitas und Mission in den letzten 100 Jahren, 2 Bände, Breslau 1937 [Band I: Gesamtgeschichte; Band II: Die einzelnen Niederlassungen nach den Ordensprovinzen, Band III: bearbeitet von Engelbert K., Hildesheim 1969] [Google Scholar]
 8. J. Mertens, Geschichte der Kongregation der Schwestern von der hei-ligen Elisabeth 1842-1992, 2 Bände, Reinbek 1998 (nicht im Bu-chhandel erhältlich) [Google Scholar]
 9. A. Maziarz, Siostry elżbietanki w Festung Breslau, „Hereditas Mona-steriorum”, vol. 2, 2013, s. 141-166. [Google Scholar]
 10. W. Urban, Sylwetki biograficzne inicjatorek i założycielek Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, Wrocław 1983. [Google Scholar]
 11. S. Stach, Opieka ambulatoryjna nad chorymi i ubogimi w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety w latach 1842-1914, [w:] „Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce”, t. 55, 1981 [Google Scholar]
 12. Werbińska S., Franciszka Werner. Listy i dokumenty, Rzym 2017, s. 256, 261, 265, 270, 276, 281 i 286 (Świebodzice w Sprawozdaniach rocznych Zgromadzenia z listą domów zakonnych z lat 18721878), [Dostęp: https://selzbietanki.com/wp-content/uploads/2019/01/WERNER_PL-19-CZERW.pdf] [Google Scholar]
 13. Kirchenkreis Striegau in Geschichte und Gegenwart Festschrift zur General-Kirchenvisitation 1932, hrsg. von Pastor P. Hechler, Saarau i. Schl. 1932 (Freiburg in Schlesien). [Google Scholar]
 14. Studium Historyczno-Urbanistyczne miasta Świebodzice, Wrocław 1991, za: „Świebodzice. Dzieje Miasta”, (marzec-kwiecień) 2015, nr 3/4 (208/209), s. 4. [Google Scholar]
 15. Topographische Karte (Meβtischblatt 1:25 000) von Freiburg in Schlesien [Niederschlesien], Königlich-Preussische Landesaufnahme 1907, [Dostęp: http://igrek.amzp.pl/TK25_5163] [Google Scholar]
 16. R. Wietrzyński, Historia świebodzickich kamienic, Labiryntarium, 19 lipca 2017 r. (Dawny klasztor przy ul. Piłsudskiego 11), [Dostęp: https://www.labiryntarium.pl/7gmin/gminaswiebodzice/1476-historia-swiebodzickich-kamienic.html] [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.