Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 117 (2012): Nasza Przeszłość

Artykuły

Okoliczności przybycia misjonarzy i początki Seminarium Duchownego w Tykocinie

 • Józef Łupiński
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2012.117.337-349  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2012

Abstrakt

W latach 1771-1863 seminarium duchowne w Tykocinie liczyło 54 profesorów (nie licząc regentów, którzy byli jednocześnie wykładowcami i kierownikami scholastyków). Prawie wszyscy profesorowie zostali wyświęceni. Przyjeżdżali do Tykocina zwykle zaraz po święceniach (19 osób) lub kilka lat po święceniach. Dziewięciu księży przybyło natychmiast po święceniach, tylko trzech miało kilkuletnie doświadczenie w posłudze. Większość z nich ukończyła Seminarium Duchowne Świętego Krzyża w Warszawie. W omawianym okresie było 371 kleryków, z których 230 przyjęło święcenia kapłańskie w swoich diecezjach macierzystych lub w innych diecezjach. Pochodzenie społeczne alumnów tykocińskiego seminarium duchowego odzwierciedlało zasadniczo lokalną strukturę społeczną, na którą składała się głównie średnio zamożna szlachta. Większość kandydatów zdolnych do pokrycia kosztów kształcenia zarówno przed, jak iw trakcie studiów seminaryjnych pochodziła z tej warstwy społecznej. Na podstawie edyktu carskiego z 1864 r. oraz na mocy Regulaminu klasztorów rzymskokatolickich w Królestwie Polskim i Zarządzenia o kasacie klasztorów w Królestwie Polskim z tego samego roku Dom Misjonarski w Tykocinie został zlikwidowany 16/28 listopada tego roku. Rozwiązanie Domu zakończyło pracę duszpasterską Zgromadzenia Misjonarzy i funkcjonowanie seminarium duchownego w Tykocinie.

Bibliografia

 1. Ansard A.J., L’Esprit de s. Vincent de Paul, Paris 1780. [Google Scholar]
 2. Brudzisz M., Dzieje seminarium duchownego w Janowie Podlaskim pod zarządem księży komunistów (1864-1782), Tuchów-Lublin 1966, mps, s. 80-102, 205-219. [Google Scholar]
 3. Dukała J., „Ratio studiorum” w seminariach diecezjalnych pod zarządem księży misjonarzy (1675-1864), [w:] „Nasza Przeszłość”, t. 61: 1984, s. 152-152. [Google Scholar]
 4. Jabłonowski A.W., Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, Podlasie, t. 17, cz. 2, [w:] Źródła dziejowe, Warszawa 1908-1916. s. 1 nn. [Google Scholar]
 5. Jamiołkowski St., Tykocin, [w:] „Przegląd Katolicki”, t. 17: 1879, nr 45, s. 733. [Google Scholar]
 6. Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985, s. 40. [Google Scholar]
 7. Kochanowski W., Kościół i dom Księży Misjonarzy w Tykocinie, [w:] „Nasza Przeszłość”, t. 11: 1960, s. 456-458. [Google Scholar]
 8. Królik L., Organizacja dekanalna diecezji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII w., Lublin 1981, s. 31. [Google Scholar]
 9. Królik L., Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983, s. 94. [Google Scholar]
 10. Księga pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy (1625-17/IV-1925), Kraków 1925, s. 122-123. [Google Scholar]
 11. Petrani A., Szkolnictwo teologiczne w Polsce, [w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, Lublin 1969, s. 255-311. [Google Scholar]
 12. Pruszkowski J., P.J.K., Janów Biskupi czyli Podlaski. Z dawnych i współczesnych źródeł, Kraków 1897, s. 64. [Google Scholar]
 13. Sawicki J., Concilia Poloniae, t. 3, Synody diecezji łuckiej i ich statuty, Warszawa, 1949, s. 43. [Google Scholar]
 14. Schletz A., Działalność Zgromadzenia Misji w Tykocinie na polu oświaty (1769-1864), [w:] „Nasza Przeszłość”, t. 11: 1960, s. 366-367. [Google Scholar]
 15. Skarbek J., Diecezja Płocka w latach 1795-1831, [w:] Kościół Płocki XI-XX wieku. Jubileuszowa Księga 900-lecia diecezji, „Studia Płockie”, cz. 1, t. 3: 1975, s. 273 [Google Scholar]
 16. Symon F.A., Supplementa ad historiam narrationem de collegiata Olycensi, [w:] Academia Caesarea Romano-Catholica Petropolitana annus accademicus 1892/1893, Petropoli 1893, s. 79-91, 123. [Google Scholar]
 17. Sztachelska-Kokoczka A., Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego, Białystok 2006, s. 15-19. [Google Scholar]
 18. Trzebiński W., Ze studiów nad historią budowy miast prywatnych w Polsce wieku Oświecenia, [w:] „Studia z historii budowy miast. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury”, R. 5: 1955, z. 1/14, s. 95. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.