Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 122 (2014): Nasza Przeszłość

Artykuły

Proces likwidacji szkół katolickich w powojennej Polsce na przykładzie Salezjańskiego Prywatnego Gimnazjum Krawieckiego we Wrocławiu

 • Marcin Musiał
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2014.122.187-204  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2014

Abstrakt

Prywatne Salezjańskie Gimnazjum Krawieckie funkcjonowało we wrocławskim poelżbietańskim kompleksie klasztorno – szpitalnym przy kościele św. Antoniego w latach 1946 – 1951. Jako placówka szkolno – wychowawcza, odpowiadało początkowo potrzebom formującej się władzy powojennej Polski, zarówno w zakresie kształcenia kadry rzemieślniczej jak i regulowania czy wspomagania procesu adaptacji na ziemiach włączonych w granice Polski po 1945 r. nowej, napływającej ze wszystkich części kraju, ludności. Przemiany polityczne dążące do zaostrzenia stosunku państwa względem Kościoła pociągnęły za sobą masową wręcz akcję likwidacyjną wszelkich form społecznej działalności związków wyznaniowych, w sposób szczególny na polu oświaty. Omawiane na łamach artykułu wrocławskie Gimnazjum Krawieckie stanowi jeden z wielu przykładów przebiegu tego procesu. Tym dotkliwszego, że pozostawiającego trwające do dziś konsekwencje, chociażby w postaci ostatecznego przejęcia większości zabudowań klasztornych, które po latach, jako zdewastowany obiekt zabytkowy, wystawiane są na sprzedaż.

Bibliografia

 1. Balbus T., Obiekty działań operacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa na terenie Administratury Apostolskiej Dolnego Śląska, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. 1945-1989, red. S.A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 32-46. [Google Scholar]
 2. Białas S., Organizacja szkolnictwa w Polsce, Kraków 1950. [Google Scholar]
 3. Cofałka J., Pięćdziesięciolecie pracy salezjanów w archidiecezji wrocławskiej, „Dolny Śląsk” 1997, nr 4, s. 35-57. [Google Scholar]
 4. Kaczmarek E., Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-1956, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 5. Kała M., Formy administracyjnego zwalczania Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. 1945-1989, red. S.A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 179-207. [Google Scholar]
 6. Kuzak Z., 30-lecie zakładu św. Antoniego w Parafii św. Mikołaja we Wrocławiu, 1976, mps w Archiwum Salezjańskiej Inspektorii we Wrocławiu. [Google Scholar]
 7. Mirek A., Ustawa o przejęciu dóbr „martwej ręki” – zamach na życie zakonne w Polsce, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 2003, t. 36, z. 1, s. 168-179. [Google Scholar]
 8. Pietrzykowski J., Salezjanie w Polsce. 1945-1990, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 9. Raina P., Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989. T. 1. lata 1945-1959, Poznań 1994. [Google Scholar]
 10. Zieliński Z., Zasady polityki Państwa wobec Kościoła w Polsce w latach 1944-1956, [w:] Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Z. Zieliński, Lublin 2000. [Google Scholar]
 11. Żurek W., Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900-1963. Rozwój i organizacja, Lublin 1996. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.