Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 140 (2023): Nasza Przeszłość

Artykuły

Kronika klasztoru w Chełmie jako modelowy przykład XVII-XVIII wiecznych kronik klasztornych w zasobie Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2023.140.5-32  [Google Scholar]
Opublikowane: 27.12.2023

Abstrakt

Artykuł poświęcono szczegółowej analizie konstrukcji i zawartości kroniki klasztoru franciszkanów-reformatów w Chełmie. Wspólnota zakonna franciszkanów-reformatów, choć nie najliczebniejsza wśród mendykantów odegrała ważną rolę w życiu religijnym i kulturowym dawnej Polski, czego materialnym dowodem jest niezwykle cenny zbiór zachowanych archiwaliów. Znakomita ich część wchodzi obecnie w skład zasobu Archiwum Prowincji pw. Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych z siedzibą w Krakowie. Najliczniej reprezentowane są archiwalia klasztorów dawnych prowincji reformackich, wśród nich poczesne miejsce zajmują kroniki klasztorne. Osiemnastowieczna kronika klasztoru w Chełmie stanowi interesujący przykład tego rodzaju źródła historycznego. Kronika została skonstruowana według nowych wówczas wytycznych, dodatkowo posiada bogatą warstwę ikonograficzną. Analiza kroniki klasztoru w Chełmie pozwala na bardziej szczegółowy wgląd w zawartość i schemat reformackich kronik klasztornych XVII i XVIII wieku, jednocześnie przybliżając te bezsprzecznie cenne źródła badaczom dziejów tego okresu.

Bibliografia

 1. Constitutiones et Statuta Generalia Cismontanae Familiae Ordinis Sancti Francisci de Observantia…, Rzym 1663. [Google Scholar]
 2. Kronika Klasztoru Karmelitanek Bosych pw. Św. Józefa w Lublinie, oprac. C. Gil OCD, Poznań 2012. [Google Scholar]
 3. Malinowski, B., Facundia Soluta in Epitomen Laudationis Fundatorum Reformationis Seraficae, Poznań1762. O. Grzegorza Gdańskiego Kronika Klasztoru Franciszkanów Ściślejszej Obserwancji w Wejherowie w latach 1633-1676, całość wydał Gerard Labuda, przy współpracy z o. Anzelmem Januszem Szteinke, Wejherowo 1996. [Google Scholar]
 4. Orbis Seraphicus Historia de Tribus Ordinibus a Seraphico Patriarcha S. Francisco institutis…, t. 4, Rzym 1685. [Google Scholar]
 5. Schematismus Almae Provinciae B[eatae] V[irginis] Mariae Dolorosae in Galicia Ordinis Fratrum Minorum Pro Anno Domini 1889, Kraków 1898. [Google Scholar]
 6. Schematismus Ordinis Fratrum Minorum SPN Francisci Almae Provinciae Beatissimae Virg. Mariae Angelorum in Polonia (olim PP Reformatorum) Pro Anno Domini 1937, Kraków, b.d. [Google Scholar]
 7. Statuta Generalia Ordinis Minorum Reformatorum In Capitulo Generali Romae Celebrato, condita Anno Domini 1643…, Lwów b. d. [Google Scholar]
 8. Statuta Provinciae Reformatae S[anctis]S[imae] V[irginis] Mariae Angelorum…, Kraków 1748. [Google Scholar]
 9. Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce. Informator, oprac. M. Dębowska, Kielce 2002. [Google Scholar]
 10. Błachut A. J., Realizacje architektoniczne Pawła Fontany dla reformatów małopolskich, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, red. Z. Bania, Warszawa 1988, s. 317-324. [Google Scholar]
 11. Błachut A. J., Problematyka artystyczna poreformackiego zespołu kościelno-klasztornego w Chełmie (Obecnie Bracia Mniejsi) i jego architektoniczne przemiany, [w:] Wkład OO. Franciszkanów w dziedzictwo ziemi chełmskiej, red. E. Wilkowski, Chełm 2000, s. 25-52. [Google Scholar]
 12. Błachut A. J., Słownik artystów reformackich w Polsce, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 13. Błażkiewicz, H. A., Powstanie małopolskiej prowincji reformatów, „Nasza Przeszłość”, t. 14:1961, s. 49-160. [Google Scholar]
 14. Bruździński A., Franciszkanie-reformaci w diecezji krakowskiej w okresie staropolskim, [w:] Non cesso gratias agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, red. M. Michalczyk i C.M. Paczkowski, Kraków-Warszawa 2013, s. 427-451. [Google Scholar]
 15. Daniluk M., Encyklopedia instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, Lublin 2000. [Google Scholar]
 16. Duda Z., Historia i metody opracowania zasobu archiwalnego archiwum Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie, ABMK, 70:1998, s. 207-229. [Google Scholar]
 17. Kobylińska Z., Wadding Lukas OFM, [w:] EncK, t. 20, Lublin 2014, kol. 137-138. [Google Scholar]
 18. Krukowski J., Apostazja, [w:] EncK, t. 1, Lublin 1973, kol. 796-797. [Google Scholar]
 19. Machala P., Kroniki klasztorne reformatów w Prowincji Wielkopolskiej XVII i XVIII w., [w:] Non cesso gratias agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, red. M. Michalczyk, C. M. Paczkowski, Kraków-Warszawa 2013, s. 719-730. [Google Scholar]
 20. Nitecki P., Szembek Józef Eustachy, [w:] Biskupi Kościoła Katolickiego w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 200. [Google Scholar]
 21. Rybak A., Dzieje ziemi chełmskiej: kalendarium, Chełm 1998. [Google Scholar]
 22. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 10, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1889, s. 671-672. [Google Scholar]
 23. Sobieraj M., Sepultura saecularia chełmski reformatów, [w:] Chełmskie Prace Historyczne, t.1, red. P. Wira, 1, Chełm 1998, s. 7-19. [Google Scholar]
 24. Sroka, A. B., Prawo i życie polskich reformatów. W 350 rocznicę powstania 1623-1973, Kraków 1975. [Google Scholar]
 25. Styk J., O. Florian Jaroszewicz Reformat (1694-1771), [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2: Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku, cz. 2, red. H. Gapski, S.C. Napiórkowski, Niepokalanów 2003, s.160-172. [Google Scholar]
 26. Szteinke A. J., Kleczewski Stanisław Dominik, [w:] PSB, t. 12, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966-1967, s. 552-553. [Google Scholar]
 27. Szteinke A. J., Zjednoczona Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Galicji (1899-1911), [w:] Zakony Św. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, cz. 3: Zakon Braci Mniejszych-Franciszkanów, red. J. Bar, Warszawa 1978, s. 211-216. [Google Scholar]
 28. Szteinke A. J., Jaroszewicz Florian Jacek (1694-1771), [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich (dalej SPTK), t. 2, red. H. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 186-188. [Google Scholar]
 29. Szteinke A. J., Kleczewski Stanisław Dominik, [w:] SPTK, t. 2, red. H. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 283-285. [Google Scholar]
 30. Szteinke A. J., Chełmscy bracia mniejsi wpisani w historię Chełma (XVIII-XIX w.), [w:] Wkład OO. Franciszkanów w dziedzictwo ziemi chełmskiej, red. E. Wilkowski, Chełm 2000, s. 14-24. [Google Scholar]
 31. Szteinke A. J., Źródła do dziejów Braci Mniejszych Reformatów w Polsce oraz na Śląsku (1621- 1900), [w:] Zakony Franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2: Franciszkanie w Polsce XVI-XVII wieku, cz. 2, red. H. Gapski, S. C. Napiórkowski, Niepokalanów 2003, s. 42-79. [Google Scholar]
 32. Szteinke A. J., Recepcja i realizacja konstytucji apostolskiej „Felicitate quadam” Leona XIII w Polsce, [w:] Biblioteka Studiów Franciszkańskich, t. 6: Zjednoczenie Zakonu Braci Mniejszych w 1897 r. Geneza-przebieg-konsekwencje. Materiały sympozjum odbytego w Krakowie-Bronowicach 11-12 września 1997 r., oprac.: A. J. Szteinke, A. S. Warot, K. R. Prokop, Poznań 2001, s. 168-209. [Google Scholar]
 33. Szteinke A. J., Życie i praca o. Leonarda Mikołaja Tatary OFM (1904-1994), „Studia Franciszkańskie, t. 12:2002, s. 599-643. [Google Scholar]
 34. Szteinke A. J., Bracia Mniejsi Reformaci w Małopolsce i Pińczowie. Próba syntezy, „Pietas et Studium”. Rocznik Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie, t. 1:2008, s. 23-46. [Google Scholar]
 35. Szteinke A. J., Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów, [w:] Rękopisy w zbiorach kościelnych, oprac. T. Makowski przy współpracy P. Sapały, Warszawa 2014, s.127-136. [Google Scholar]
 36. Tomczak S. B., Łukasz Wadding OFM (1588-1657): życie i dzieło, „Studia Franciszkańskie”, t. 19:2009, s. 347-386. [Google Scholar]
 37. Wiśniowski G. A., Histoire de la Province de “Małopolska” ou Polonia Minor des Franciscains Réformés dans les années 1772-1810, “Archivum Franciscanum Historicum”, t. 60:1967, s. 325-383. [Google Scholar]
 38. Wiśniowski G. A., Franciszkanie-reformaci między pierwszym a trzecim rozbiorem Polski (1772-1795), [w:] Zakony Św. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, cz.3: Zakon Braci Mniejszych-Franciszkanów, red. J. Bar, Warszawa 1978, s. 135-144. [Google Scholar]
 39. Wiśniowski G. A., Prowincje reformackie w latach 1772-1970, cz. 3: Zakon Braci Mniejszych-Franciszkanów, red. J. Bar, Warszawa 1978, s. 145-162. [Google Scholar]
 40. Wiśniowski G. A., W Królestwie Polskim, [w:] Zakony Św. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, cz. 3: Zakon Braci Mniejszych-Franciszkanów, red. J. Bar, Warszawa 1978, s. 172-183. [Google Scholar]
 41. Wiśniowski G. A., Franciszkanie w Polsce po 1517. Bracia Mniejsi. Reformaci, [w:] EncK, t. 5, Lublin 1989, kol. 501-505. [Google Scholar]
 42. Wiśniowski G. A., (uzupełnienia S. Mazgaj, W. Michalczyk), Prowincja Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce (zarys historii i działalności), [w:] Schematyzm Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Kraków 2016, s. 37-74. [Google Scholar]
 43. Wyczawski H. E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989. [Google Scholar]
 44. Zielińska Z., Rzewuski Wacław (1706-1779), [w:] PSB, t. 34, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1992-1993, s. 169-180. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.